Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664

Dziennik Ustaw Nr 215 — 17006 — Poz. 1664 Art.

1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 277 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przy chody Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódz kich funduszy ochrony środowiska i gospodar ki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin.”;

2) w art. 318 ust. 6a otrzymuje brzmienie: „6a. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku przesyła egzemplarz decyzji orzekającej w sprawie terminu płatności opłaty albo kary do właściwego powiatu albo gminy, których dochodów dotyczy odroczenie.”;

3) w art. 362 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. W przypadku braku możliwości nałożenia obo wiązku podjęcia działań, o których mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska może zo bowiązać podmiot korzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, z zastrzeżeniem ust. 4, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska.

4. Jeżeli szkody dotyczą obszaru kilku gmin, or gan, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje do wpłaty kwot na rzecz budżetów właściwych gmin proporcjonalnie do wielkości szkód.”;

4) w art. 386 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundu sze ochrony środowiska i gospodarki wod nej;”;

5) w tytule VII w dziale II tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”;

6) art. 400 otrzymuje brzmienie: „Art. 400.

1. Narodowy Fundusz Ochrony Ârodo wiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozu mieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

2. Wojewódzkie fundusze ochrony śro dowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami”, są samorządowymi osobami prawny mi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy, o której mowa w ust. 1.”;

7) po art. 400 dodaje się art. 400a—400r w brzmieniu: „Art. 400a.

1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

1) opracowywanie planów służą cych gospodarowaniu wodami, planów ochrony przeciwpowo dziowej i przeciwdziałania skut kom suszy oraz tworzenie i utrzy mywanie katastru wodnego;

2) przedsięwzięcia związane z ochro ną wód;

3) wspomaganie osłony hydro logicznej i meteorologicznej spo łeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształto wanie i ochronę zasobów wod nych kraju;

4) wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilan sowania i ochrony wód podziem nych w celu ich racjonalnego wy korzystania przez społeczeństwo i gospodarkę; 1664 USTAWA z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma niu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakre sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawę z dnia 18 lip ca 2001 r. — Prawo wodne, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szcze gólnym znaczeniu dla rynku pracy, ustawę z dnia 13 listo pada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto rialnego, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substan cjach zubożających warstwę ozonową, ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, usta wę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wy cofanych z eksploatacji, ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakła dów opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emi sjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17007 — Poz. 1664

5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyj nych, służących ochronie środo wiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowo dziowej i obiektów małej retencji wodnej;

6) działania z zakresu zagospodaro wania odpadów nielegalnie prze mieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23—25 roz porządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w spra wie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realiza cji zadań przeciwdziałających nie legalnemu przemieszczaniu odpa dów;

7) koszty gospodarowania odpada mi z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8) przedsięwzięcia związane z gos podarką odpadami;

9) przedsięwzięcia związane z ochro ną powierzchni ziemi;

10) wydatki na prace, o których mo wa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1693); 1

1) badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 1

2) rozwój przemysłu produkcji środ ków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodar ce wodnej; 1

3) rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwa rzania informacji, służących bada niu stanu środowiska; 1

4) system kontroli wnoszenia prze widzianych ustawą opłat za korzy stanie ze środowiska, w szczegól ności tworzenie baz danych pod miotów korzystających ze środo wiska obowiązanych do ponosze nia opłat; 1

5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu śro dowiska, innych systemów kon trolnych i pomiarowych oraz ba dań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; 1

6) wspomaganie systemów groma dzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do infor macji o środowisku; 1

7) działania polegające na zapobie ganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód górniczych, a także ich skutków; 1

8) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy; 1

9) przeciwdziałanie klęskom żywio łowym i likwidowanie ich skut ków dla środowiska;

20) zapobieganie skutkom zanie czyszczenia środowiska lub usu wanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego; 2

1) przedsięwzięcia związane z ochro ną powietrza; 2

2) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odna wialnej oraz wprowadzania bar dziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 2

3) wspomaganie działalności zwią zanej z wytwarzaniem biokompo nentów i biopaliw ciekłych; 2

4) wspomaganie ekologicznych form transportu; 2

5) działania z zakresu rolnictwa eko logicznego bezpośrednio oddzia łujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadze nie gospodarstw rolnych produ kujących metodami ekologiczny mi położonych na obszarach pod legających ochronie na podsta wie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 2

6) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogro dów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 2

7) opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowa dzenie monitoringu przyrodni czego; 2

8) przedsięwzięcia związane z ochro ną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt; Dziennik Ustaw Nr 215 — 17008 — Poz. 1664 2

9) przedsięwzięcia związane z ochro ną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, za drzewień, zakrzewień oraz par ków; 30) zadania związane ze zwiększa niem lesistości kraju oraz zapo bieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodo wanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne; 3

1) profilaktykę zdrowotną dzieci za mieszkałych na obszarach, na któ rych występują przekroczenia standardów jakości środowiska; 3

2) edukację ekologiczną oraz propa gowanie działań proekologicz nych i zasady zrównoważonego rozwoju; 3

3) przygotowywanie i obsługę kon ferencji krajowych i międzynaro dowych z zakresu ochrony środo wiska i gospodarki wodnej; 3

4) działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych dostępnych techni kach oraz działania związane z re jestracją i analizą wniosków o wy danie pozwolenia zintegrowane go i wydanych pozwoleń zinte growanych, o których mowa w art. 206 i 212; 3

5) opracowywanie i wdrażanie no wych technik i technologii w za kresie ochrony środowiska i gos podarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywne go wykorzystywania paliw; 3

6) wydatki na nabywanie, utrzyma nie, obsługę i zabezpieczenie spe cjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykony waniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 3

7) wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, programy ochro ny i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, pla ny gospodarowania wodami, kra jowy program oczyszczania ście ków komunalnych oraz plany działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów; 3

8) współfinansowanie projektów in westycyjnych, kosztów operacyj nych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzą cych z Unii Europejskiej niepodle gających zwrotowi; 3

9) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowa ne ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegają cych zwrotowi; 40) współfinansowanie projektów in westycyjnych, kosztów operacyj nych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrot nych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami mię dzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 4

1) współfinansowanie przedsię wzięć z zakresu ochrony środowi ska i gospodarki wodnej realizo wanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno -prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100); 4

2) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważo nego rozwoju i polityki ekologicz nej państwa.

2. Minister właściwy do spraw środowi ska może określić, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe warunki udziela nia pomocy publicznej na cele z za kresu ochrony środowiska i gospo darki wodnej ze środków pozostają cych w dyspozycji Narodowego Fun duszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzględniając konieczność zapew nienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności. Art. 400b.

1. Celem działania Narodowego Fundu szu jest finansowanie ochrony środo wiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4—6.

2. Celem działania wojewódzkich fun duszy jest finansowanie ochrony śro dowiska i gospodarki wodnej w za kresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1—9 i 11—42.

3. Narodowy Fundusz wykonuje zada nia Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami ga zów cieplarnianych i innych substan cji. Art. 400c.

1. Organami Narodowego Funduszu są Rada Nadzorcza Narodowego Fundu szu i Zarząd Narodowego Funduszu. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17009 — Poz. 1664

2. Obsługę Rady Nadzorczej Narodowe go Funduszu i Zarządu Narodowego Funduszu zapewnia Biuro Narodowe go Funduszu. Art. 400d.

1. Rada Nadzorcza Narodowego Fundu szu liczy nie więcej niż 12 osób.

2. Skład i strukturę Rady Nadzorczej Na rodowego Funduszu ustala, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, uwzględniając w składzie Rady Nadzorczej:

1) dwóch przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) przedstawiciela ministra właściwe go do spraw finansów publicz nych;

3) przedstawiciela ministra właściwe go do spraw gospodarki;

4) przedstawiciela ministra właściwe go do spraw rozwoju regionalne go;

5) przedstawiciela organizacji ekolo gicznych o zasięgu ogólnokrajo wym, które posiadają struktury or ganizacyjne na terenie całego kra ju, zgłoszonego przez te organiza cje i cieszącego się poparciem naj większej liczby tych organizacji.

3. Minister właściwy do spraw środowi ska ogłasza w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsłu gującego ministra właściwego do spraw środowiska rozpoczęcie proce dury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela organizacji ekologicz nych w Radzie Nadzorczej Narodowe go Funduszu, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgła szania.

4. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej.

5. W razie niezgłoszenia przedstawicieli przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto rialnego lub organizacje ekologiczne minister właściwy do spraw środowi ska może delegować na ich miejsce swoich przedstawicieli.

6. Członków Rady Nadzorczej Narodo wego Funduszu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowi ska, uwzględniając stanowiska pod miotów, o których mowa w ust. 2.

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu wyznacza minister właściwy do spraw środowi ska.

8. Minister właściwy do spraw środowi ska określi, w drodze rozporządzenia, wynagrodzenie członków Rady Nad zorczej Narodowego Funduszu za udział w pracach Rady, kierując się przepisami o wynagrodzeniu człon ków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Art. 400e.

1. Organami wojewódzkich funduszy są rady nadzorcze wojewódzkich fundu szy i zarządy wojewódzkich funduszy.

2. Obsługę rad nadzorczych wojewódz kich funduszy i zarządów wojewódz kich funduszy zapewniają biura woje wódzkich funduszy. Art. 400f.

1. Rady nadzorcze wojewódzkich fundu szy liczą po 7 osób.

2. W skład rad nadzorczych wojewódz kich funduszy wchodzą:

1) regionalni dyrektorzy ochrony śro dowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspek torzy ochrony środowiska albo ich zastępcy;

2) przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastęp cy albo przewodniczący regional nych komisji do spraw ocen od działywania na środowisko albo ich zastępcy;

3) przewodniczący komisji właści wych do spraw środowiska sejmi ków województw albo ich zastęp cy;

4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy de partamentów do spraw ochrony środowiska urzędów marszałkow skich;

5) przedstawiciele organizacji eko logicznych zgłoszeni przez organi zacje działające i posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący się poparciem największej liczby tych organizacji;

6) przedstawiciele samorządów gos podarczych wybrani przez sejmiki województw spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gos podarcze;

7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród pra cowników Biura Narodowego Fun duszu lub urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw śro dowiska.

3. Marszałkowie województw ogłaszają w prasie o zasięgu regionalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego rozpoczę Dziennik Ustaw Nr 215 — 17010 — Poz. 1664 cie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji eko logicznych w radach nadzorczych wo jewódzkich funduszy, wskazując jed nocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.

4. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej.

5. W razie zgłoszenia przez organizacje ekologiczne więcej niż jednego kan dydata wyboru przedstawicieli orga nizacji ekologicznych spośród zgło szonych kandydatów dokonują sejmi ki województw.

6. W razie niezgłoszenia przez organiza cje ekologiczne żadnego kandy data, zgodnie z trybem określonym w ust. 3, przedstawicieli organizacji ekologicznych wskazują komisje wła ściwe do spraw środowiska sejmików województw.

7. Członków rad nadzorczych wojewódz kich funduszy powołują i odwołują, uwzględniając stanowisko podmio tów, o których mowa w ust. 2, sejmiki województw, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

8. Minister właściwy do spraw środowi ska odwołuje członków rad nadzor czych wojewódzkich funduszy, jeżeli przestali oni pełnić funkcje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

9. Zarządy województw informują nie zwłocznie sejmiki województw o za przestaniu pełnienia funkcji, o któ rych mowa w ust. 2 pkt 4, przez człon ków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy.

10. Szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódz kich funduszy za udział w pracach ra dy oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódz kich funduszy za udział w pracach ra dy ustalają zarządy województw. Art. 400g. Członkom Rady Nadzorczej Narodowe go Funduszu i rad nadzorczych woje wódzkich funduszy zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się po siedzenie, i biorącym udział w posiedze niu przysługuje prawo do zwrotu kosz tów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. Art. 400h.

1. Do zadań Rady Nadzorczej Narodo wego Funduszu oraz rad nadzorczych wojewódzkich funduszy należy odpo wiednio:

1) ustalanie kryteriów wyboru przed sięwzięć finansowanych ze środ ków Narodowego Funduszu i wo jewódzkich funduszy;

2) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarzą dów wojewódzkich funduszy w sprawach emisji obligacji włas nych oraz zaciągania kredytów i pożyczek;

3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu oraz zarzą dów wojewódzkich funduszy o udzielenie pożyczek i dotacji, któ rych wartość jednostkowa przekra cza: a) w przypadku pożyczki lub dota cji z Narodowego Funduszu — równowartość odpowiednio kwoty 1 000 000 euro lub 500 000 euro, b) w przypadku pożyczki lub dota cji z wojewódzkiego funduszu — 0,5 % przychodów uzyskanych przez ten fundusz w roku po przednim;

4) zatwierdzanie rocznych sprawo zdań Zarządu Narodowego Fundu szu oraz zarządów wojewódzkich funduszy z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Narodo wego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Narodowego Funduszu i pracowników Biura Na rodowego Funduszu oraz człon ków zarządów wojewódzkich fun duszy i pracowników biur woje wódzkich funduszy;

6) kontrola działalności Zarządu Na rodowego Funduszu i zarządów wojewódzkich funduszy;

7) składanie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalenda rzowego, sprawozdań z działalno ści: a) Narodowego Funduszu — mini strowi właściwemu do spraw środowiska, b) wojewódzkich funduszy — wła ściwemu zarządowi wojewódz twa oraz ministrowi właściwe mu do spraw środowiska.

2. Do zadań Rady Nadzorczej Narodo wego Funduszu należy także:

1) przedstawianie ministrowi właści wemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgod nienia, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i woje wódzkich funduszy;

2) uchwalanie, raz na 4 lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich fundu szy, do dnia 30 czerwca roku po przedzającego pierwszy rok objęty tą strategią; Dziennik Ustaw Nr 215 — 17011 — Poz. 1664

3) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania Narodowego Funduszu, wynikającej ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 30 września roku poprzedzające go pierwszy rok objęty tą strate gią;

4) uchwalanie, na podstawie polityki ekologicznej państwa i list przed sięwzięć priorytetowych przedkła danych przez wojewódzkie fundu sze, planu działalności i zatwier dzanie list priorytetowych progra mów Narodowego Funduszu, do dnia 31 stycznia każdego roku; listy programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

5) uchwalanie projektów rocznych planów finansowych;

6) uchwalanie planu finansowego w układzie zadaniowym;

7) ustalanie zasad udzielania i uma rzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji;

8) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu o udziele nie poręczeń, jeżeli zobowiązanie z tego tytułu przekracza równo wartość kwoty 1 000 000 euro;

9) zatwierdzanie wniosków Zarządu Narodowego Funduszu w spra wach nabywania obligacji, obej mowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach oraz wno szenia udziałów do spółek;

10) dokonywanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawo zdania finansowego.

3. Do ustalania wysokości i sposobu po bierania opłaty prowizyjnej z tytułu udzielania poręczeń spłaty kredytów oraz zwrotu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeznaczo nych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, stosuje się odpowiednio przepisy o poręczeniach i gwaran cjach udzielanych przez Skarb Pań stwa oraz niektóre osoby prawne.

4. Do zadań rad nadzorczych wojewódz kich funduszy należy także:

1) uchwalanie, raz na 4 lata, strategii działania wojewódzkich funduszy, wynikających ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz z uwarunkowań regionalnych, do dnia 30 września roku poprzedzają cego pierwszy rok objęty tymi stra tegiami;

2) uchwalanie, w oparciu o politykę ekologiczną państwa, strategie działania wojewódzkich funduszy i wojewódzkie programy ochrony środowiska, planów działalności wojewódzkich funduszy, do dnia 30 listopada każdego roku, na rok następny;

3) zatwierdzanie, do dnia 30 czerwca każdego roku, na rok następny list przedsięwzięć priorytetowych wo jewódzkich funduszy, po zasięgnię ciu opinii Narodowego Funduszu w zakresie finansowania przedsię wzięć z udziałem środków pocho dzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi oraz po uzgodnieniu z właściwym dyrekto rem regionalnego zarządu gospo darki wodnej w zakresie finanso wania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie re gionu wodnego;

4) uchwalanie rocznych planów finansowych;

5) ustalanie zasad udzielania i uma rzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji;

6) dokonywanie wyboru podmiotu właściwego do badania sprawo zdania finansowego. Art. 400i.

1. Zarząd Narodowego Funduszu liczy od 3 do 5 osób.

2. Zarząd Narodowego Funduszu stano wią:

1) Prezes Zarządu Narodowego Fun duszu powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska, spośród osób wyłonionych w dro dze otwartego i konkurencyjnego naboru, oraz odwoływany przez ministra właściwego do spraw śro dowiska — na wniosek Rady Nad zorczej Narodowego Funduszu;

2) zastępcy Prezesa Zarządu Narodo wego Funduszu powoływani przez ministra właściwego do spraw śro dowiska, spośród osób wyłonio nych w drodze otwartego i konku rencyjnego naboru, oraz odwoły wani przez ministra właściwego do spraw środowiska — na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Fun duszu.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w ro zumieniu przepisów Kodeksu pracy.

4. Stanowisko Prezesa Zarządu Narodo wego Funduszu może zajmować oso ba, która: Dziennik Ustaw Nr 215 — 17012 — Poz. 1664

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowni czym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do wła ściwości Narodowego Funduszu.

5. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Fundu szu ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej Kan celarii Prezesa Rady Ministrów. Ogło szenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Narodowego Fundu szu;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowi skiem wynikające z przepisów pra wa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumen tów;

6) termin i miejsce składania doku mentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biu letynie Informacji Publicznej Kancela rii Prezesa Rady Ministrów.

7. Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu przeprowadza Rada Nadzorcza Narodowego Fundu szu. W toku naboru ocenia się do świadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompe tencje kierownicze.

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowni czych, o których mowa w ust. 7, może być dokonana na zlecenie Rady Nad zorczej Narodowego Funduszu przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, która posiada odpowiednie kwalifika cje do dokonania tej oceny.

9. Członek Rady Nadzorczej Narodowe go Funduszu oraz osoba, o której mo wa w ust. 8, mają obowiązek zacho wania w tajemnicy informacji doty czących osób ubiegających się o sta nowisko, uzyskanych w trakcie nabo ru.

10. W toku naboru Rada Nadzorcza Naro dowego Funduszu wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedsta wia ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 1

1. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres Narodowego Fundu szu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kan dydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wię cej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o nabo rze;

4) informację o zastosowanych meto dach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandy data. 1

2. Wynik naboru ogłasza się niezwłocz nie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Na rodowego Funduszu i Biuletynie In formacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Narodowego Fundu szu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona i nazwiska wybranych kan dydatów oraz ich miejsca zamiesz kania w rozumieniu przepisów Ko deksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 1

3. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 1

4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowied nio przepisy ust. 4—13. 1

5. Funkcji członka Zarządu Narodowego Funduszu nie można łączyć z zatrud nieniem w administracji rządowej lub samorządowej, z członkostwem w ra dach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, członkostwem w ra Dziennik Ustaw Nr 215 — 17013 — Poz. 1664 dach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także z mandatem posła, senatora lub radnego jednostki samorządu te rytorialnego. 1

6. Prezes Zarządu Narodowego Fundu szu reprezentuje Narodowy Fundusz na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Narodo wego Funduszu, z zastrzeżeniem art. 400k ust. 4. 1

7. Prezes Zarządu Narodowego Fundu szu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura Narodowego Funduszu. 1

8. Prezes Zarządu Narodowego Fundu szu zatrudnia pracowników Biura Na rodowego Funduszu na stanowiskach kierowniczych po zasięgnięciu opinii Zarządu Narodowego Funduszu. Art. 400j.

1. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 2 do 5 osób.

2. Zarządy wojewódzkich funduszy sta nowią:

1) prezesi zarządów wojewódzkich funduszy,

2) zastępcy prezesów zarządów woje wódzkich funduszy — powoływani i odwoływani przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych wojewódzkich funduszy.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumie niu przepisów Kodeksu pracy.

4. Funkcji członka zarządu wojewódzkie go funduszu nie można łączyć z za trudnieniem w administracji rządo wej lub samorządowej, członko stwem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, członko stwem w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu tery torialnego, a także z mandatem posła, senatora lub radnego jednostki samorządu terytorialnego.

5. Prezesi zarządów wojewódzkich fun duszy reprezentują wojewódzkie fun dusze na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w za kresie praw i obowiązków majątko wych wojewódzkich funduszy, z za strzeżeniem art. 400k ust. 5.

6. Prezesi zarządów wojewódzkich fun duszy dokonują czynności w spra wach z zakresu prawa pracy w sto sunku do pracowników biur woje wódzkich funduszy.

7. Prezesi zarządów wojewódzkich fun duszy zatrudniają pracowników biur wojewódzkich funduszy na stanowi skach kierowniczych po zasięgnięciu opinii zarządów wojewódzkich fundu szy. Art. 400k.

1. Do zadań Zarządu Narodowego Fun duszu i zarządów wojewódzkich fun duszy należy odpowiednio:

1) opracowywanie projektów planów działalności Narodowego Fundu szu i planów działalności woje wódzkich funduszy, których czę ściami są plany finansowe;

2) opracowywanie projektów rocz nych planów finansowych;

3) dokonywanie wyboru przedsię wzięć do finansowania ze środków Narodowego Funduszu i woje wódzkich funduszy;

4) gospodarowanie środkami Naro dowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, z zastrzeżeniem upraw nień Rady Nadzorczej Narodowe go Funduszu i rad nadzorczych wo jewódzkich funduszy;

5) kontrolowanie wykorzystania po życzek i dotacji przyznanych ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

6) opracowywanie analiz i ocen eko logicznej efektywności funkcjono wania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy;

7) składanie Radzie Nadzorczej Naro dowego Funduszu i radom nadzor czym wojewódzkich funduszy sprawozdań z działalności Narodo wego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

2. Do zadań Zarządu Narodowego Fun duszu należy także:

1) opracowywanie projektów wspól nej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich fundu szy oraz projektów strategii Naro dowego Funduszu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw gospodarki co do zawartych w nich ustaleń;

2) opracowywanie projektów planów finansowych w układzie zadanio wym;

3) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska kwartalnych informa cji o podmiotach wpłacających opłaty, o których mowa w art. 12 Dziennik Ustaw Nr 215 — 17014 — Poz. 1664 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wy cofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.3)), z po daniem nazwy, oznaczenia siedzi by i adresu albo imienia, nazwiska i adresu tych podmiotów oraz wy sokości kwoty wpłaconej z tytułu danej opłaty, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczą te informacje;

4) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej informacji o: a) zgromadzonych wpływach z ty tułu opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksplo atacji, b) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do stacji demontażu, c) masie odpadów poddanych od zyskowi i recyklingowi w sta cjach demontażu oraz przekaza nych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przed miotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, d) masie odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eks ploatacji poddanych rozdrabnia niu oraz masie wydzielonych odpadów przekazanych do od zysku i recyklingu, e) uzyskanych w skali kraju pozio mach odzysku i recyklingu, f) stacjach demontażu, które uzy skały dofinansowanie, g) gminach, które uzyskały do finansowanie w zakresie zbiera nia porzuconych pojazdów wy cofanych z eksploatacji — w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy;

5) sporządzanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z ty tułu opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu żytym sprzęcie elektrycznym i elek tronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666), oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1—9 tej ustawy, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku za po przedni rok kalendarzowy.

3. Do zadań zarządów wojewódzkich funduszy należy także:

1) opracowywanie projektów strate gii działania wojewódzkich fundu szy;

2) sporządzanie i przekazywanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska kwartalnych informa cji o przedsiębiorcach wpłacają cych opłaty, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z podaniem firmy, oznaczenia sie dziby i adresu tych przedsiębior ców oraz wysokości kwoty wpłaco nej z tytułu danej opłaty, w termi nie do końca miesiąca po zakoń czeniu kwartału, którego dotyczą te informacje.

4. Do dokonywania czynności praw nych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Narodowego Fundu szu, oprócz Prezesa Zarządu Narodo wego Funduszu, są upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spo śród:

1) pozostałych członków Zarządu Na rodowego Funduszu;

2) pełnomocników powołanych przez Prezesa Zarządu Narodowego Fun duszu, działających w granicach ich umocowania.

5. Do dokonywania czynności praw nych w zakresie praw i obowiązków majątkowych wojewódzkich fundu szy, oprócz prezesów zarządów woje wódzkich funduszy, są upoważnione dwie osoby, działające łącznie, spo śród:

1) pozostałych członków zarządów wojewódzkich funduszy;

2) pełnomocników powołanych przez prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, działających w granicach ich umocowania.

6. Dokonanie przez osoby, o których mo wa w ust. 4 i 5, czynności prawnej w zakresie praw i obowiązków Naro dowego Funduszu i wojewódzkich funduszy bez zachowania trybu okreś lonego w art. 400h ust. 1 pkt 3 nie po woduje nieważności tej czynności prawnej w stosunku do osób trzecich. ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17015 — Poz. 1664

7. Minister właściwy do spraw środowi ska, kierując się potrzebą ujednolice nia informacji, określi, w drodze roz porządzenia, sposób przekazywania i wzory informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3—5 i ust. 3 pkt 2. Art. 400l.

1. Pracą Biura Narodowego Funduszu kieruje Prezes Zarządu Narodowego Funduszu przy pomocy dyrektora Biu ra Narodowego Funduszu.

2. Dyrektora Biura Narodowego Fundu szu powołuje i odwołuje Prezes Zarzą du Narodowego Funduszu.

3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumie niu przepisów Kodeksu pracy.

4. Pracą biur wojewódzkich funduszy kierują prezesi zarządów wojewódz kich funduszy. Art. 400m.

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Narodowego Funduszu oraz w biu rach wojewódzkich funduszy jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów do zatrudnienia w:

1) Biurze Narodowego Funduszu za mieszcza się w miejscu powszech nie dostępnym w siedzibie Naro dowego Funduszu oraz w Biulety nie Informacji Publicznej Narodo wego Funduszu;

2) biurze wojewódzkiego funduszu zamieszcza się w miejscu po wszechnie dostępnym w siedzibie wojewódzkiego funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego funduszu.

3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią in formację publiczną w zakresie obję tym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

4. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Po upływie terminu składania doku mentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszech nia się listę kandydatów, którzy speł niają wymagania formalne określo ne w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie w:

1) miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Fundu szu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Fundu szu;

2) miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie wojewódzkiego fun duszu oraz w Biuletynie Informa cji Publicznej wojewódzkiego fun duszu.

6. Lista, o której mowa w ust. 5, zawie ra imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w ro zumieniu przepisów Kodeksu cywil nego.

7. Sporządza się protokół przeprowa dzonego naboru kandydatów do za trudnienia na wolne stanowiska pra cy w Biurze Narodowego Funduszu oraz w biurach wojewódzkich fundu szy.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, licz bę kandydatów oraz imiona, na zwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszere gowanych według poziomu speł niania przez nich wymagań okreś lonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych me todach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wybo ru.

9. Informację o wyniku naboru upo wszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandy data albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kan dydata.

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera:

1) nazwę i adres biura, w którym był prowadzony nabór;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz je go miejsce zamieszkania w rozu mieniu przepisów Kodeksu cywil nego;

4) uzasadnienie dokonanego wybo ru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandy data. 1

1. Informację o wyniku naboru upo wszechnia się w:

1) miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego Fundu szu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Fundu szu;

2) miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie wojewódzkiego fun duszu oraz w Biuletynie Informa cji Publicznej wojewódzkiego fun duszu. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17016 — Poz. 1664 1

2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyło nionej w drodze naboru ustał w cią gu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną oso bę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego na boru. Przepisy ust. 9—11 stosuje się odpowiednio. Art. 400n. Zasady prowadzenia rachunkowości Narodowego Funduszu oraz wojewódz kich funduszy określają przepisy o ra chunkowości. Art. 400o. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw finansów publicznych nadaje Narodowemu Funduszowi, w drodze rozporządzenia, statut okreś lający organizację wewnętrzną Narodo wego Funduszu, tryb działania jego or ganów oraz sposób udzielania pełno mocnictw, kierując się potrzebą zapew nienia sprawnego działania Narodowe go Funduszu oraz właściwego wykorzy stania środków publicznych zgroma dzonych przez Narodowy Fundusz w ce lu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Art. 400p. Organizację wewnętrzną wojewódzkich funduszy, szczegółowy tryb działania ich organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określają statuty woje wódzkich funduszy nadawane, w dro dze uchwały, przez sejmiki województw. Art. 400q.

1. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwa nych wpływów wydatki na finanso wanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności.

2. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pocho dzących z Unii Europejskiej niepodle gających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

3. Podstawą gospodarki finansowej Na rodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze wyodrębniają w rocznych planach finansowych:

1) przychody z prowadzonej działal ności;

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu te rytorialnego;

3) koszty, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, c) zakup towarów i usług;

4) środki na wydatki majątkowe;

5) środki przekazane innym podmio tom;

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

7) stan środków pieniężnych na po czątek i koniec roku.

5. W rocznym planie finansowym Naro dowego Funduszu mogą być doko nywane zmiany przychodów i kosz tów po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw środowiska, wydanej po uzyskaniu opinii sejmo wej komisji właściwej do spraw budżetu. O dokonanych zmianach należy niezwłocznie powiadomić mi nistra właściwego do spraw finan sów publicznych.

6. Narodowy Fundusz sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata, w układzie funkcji państwa, zadań budżetowych i podzadań.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódz kich funduszy, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego sposobu przeznaczania środków publicznych na realizację zasady zrównoważone go rozwoju oraz przestrzegania ładu finansów publicznych. Art. 400r.

1. Nadzór nad działalnością Narodowe go Funduszu sprawuje minister wła ściwy do spraw środowiska.

2. Uchwały Rady Nadzorczej Narodo wego Funduszu są przekazywane w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

3. Uchwała Rady Nadzorczej Narodo wego Funduszu sprzeczna z prawem jest nieważna.

4. O nieważności uchwały w całości albo w części orzeka, w drodze decy zji, organ nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

5. Organ nadzoru, wszczynając postę powanie w sprawie stwierdzenia nie ważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17017 — Poz. 1664

6. W sprawach stwierdzenia nieważno ści uchwały stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania ad ministracyjnego.

7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważ ności uchwały Rady Nadzorczej Na rodowego Funduszu.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, organ nadzoru może zaskar żyć uchwałę do sądu administracyj nego.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały należy do sądu administracyjnego.

10. Przepisy ust. 2—9 stosuje się odpo wiednio do wojewódzkich funduszy, z tym że organami nadzoru są zarzą dy województw.”;

8) art. 401 otrzymuje brzmienie: „Art. 40

1.

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środo wiska i administracyjnych kar pie niężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowi zny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospo darki wodnej.

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki pochodzące z budżetu Unii Eu ropejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa w zakresie okreś lonym w odrębnych ustawach.

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody z tytułu emisji obli gacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych fundu szy.

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i po życzki.

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także:

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1;

2) wpływy z opłat ustalanych na pod stawie przepisów ustawy — Prawo geologiczne i górnicze;

3) wpływy z należności i opłat, o któ rych mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

4) wpływy z opłat zastępczych, o któ rych mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwiet nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.4)), oraz wpływy z kar pie niężnych wymierzanych na podsta wie art. 56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy;

5) wpływy z opłat ustalonych na pod stawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683);

6) wpływy z kar pieniężnych wymie rzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11);

7) wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do emisji i opłat za wpis do Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji pobieranych na podsta wie ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplar nianych i innych substancji, a także wpływy z kar pieniężnych wymie rzanych na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy;

8) wpływy z opłat produktowych po bieranych na podstawie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó rymi odpadami oraz o opłacie pro duktowej i opłacie depozytowej;

9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po jazdów wycofanych z eksploatacji;

10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu żytym sprzęcie elektrycznym i elek tronicznym, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na pod stawie art. 80 ust. 1—9 tej ustawy; ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17018 — Poz. 1664 1

1) środki przekazane przez wprowa dzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w wykonaniu obowiązku prowa dzenia publicznych kampanii edu kacyjnych; 1

2) wpływy z kar pieniężnych wymie rzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemiesz czaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859); 1

3) wpływy z kar pieniężnych wymie rzanych na podstawie art. 97—102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o których mo wa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1—9 tej ustawy.”;

9) uchyla się art. 401a i 401b;

10) art. 401c otrzymuje brzmienie: „Art. 401c.

1. Ârodki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniej szeniu o koszty obsługi tych przy chodów, przeznacza się na finanso wanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o których mo wa w art. 206 i 212.

2. Ârodki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż poło wa kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po po mniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb geologii w za kresie poznania budowy geologicz nej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód pod ziemnych.

3. Ârodki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż poło wa kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po po mniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa słu żących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wyni kającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych.

4. Ârodki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniej szeniu o koszty obsługi tych przy chodów, przeznacza się na:

1) utrzymanie katastru wodnego;

2) opracowanie planów gospodaro wania wodami;

3) odbudowę ekosystemów zdegra dowanych przez niewłaściwą eks ploatację zasobów wodnych;

4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infra struktury śródlądowych dróg wodnych.

5. Ârodki Narodowego Funduszu w wy sokości nie mniejszej niż kwota przy chodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4, po pomniejszeniu o kosz ty obsługi tych przychodów, przezna cza się na wspieranie rozwoju odna wialnych źródeł energii oraz budowy lub przebudowy sieci elektroenerge tycznych służących przyłączaniu tych źródeł lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w ro zumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.

6. Ârodki Narodowego Funduszu w wy sokości nie mniejszej niż kwota przy chodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o kosz ty obsługi tych przychodów, przezna cza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane:

1) ze zbiórką odpadów zawierają cych substancje kontrolowane;

2) z odzyskiwaniem substancji kon trolowanych;

3) z gromadzeniem substancji kon trolowanych;

4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych.

7. Ârodki Narodowego Funduszu w wy sokości nie mniejszej niż kwota przy chodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o kosz ty obsługi tych przychodów, przezna cza się na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokom ponentów i biopaliw ciekłych lub in nych paliw odnawialnych, a także promocję ich wykorzystania.

8. Ârodki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniej szeniu o koszty obsługi tych przy chodów, przeznacza się na: Dziennik Ustaw Nr 215 — 17019 — Poz. 1664

1) finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajo wego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monito rowania wielkości emisji substan cji objętych tym systemem;

2) finansowanie działalności Krajo wego ośrodka bilansowania i za rządzania emisjami, o którym mo wa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzą dzania emisjami gazów cieplar nianych i innych substancji.

9. Ârodki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8—13, po po mniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:

1) finansowanie działań w zakresie: a) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, b) edukacji ekologicznej dotyczą cej selektywnego zbierania i re cyklingu odpadów opakowa niowych, c) zbierania zużytych baterii i zu żytych akumulatorów, d) przetwarzania i recyklingu zu żytych baterii i zużytych aku mulatorów, e) unieszkodliwiania zużytych ba terii i zużytych akumulatorów;

2) finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, pro wadzących do odzysku, recyklin gu i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych z opon oraz na finansowanie działań wykonywa nych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbiera nia odpadów poużytkowych z opon;

3) finansowanie: a) zbierania i regeneracji odpa dów poużytkowych z olejów smarowych oraz na edukację ekologiczną w tym zakresie, b) działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakre sie selektywnego zbierania od padów poużytkowych z olejów smarowych;

4) finansowanie dopłat do demonta żu pojazdów wycofanych z eks ploatacji;

5) dofinansowanie działań inwesty cyjnych w zakresie: a) demontażu pojazdów wycofa nych z eksploatacji, b) gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demon tażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, c) zbierania pojazdów wycofa nych z eksploatacji;

6) dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji;

7) dofinansowanie działań w zakre sie: a) odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu, b) edukacji ekologicznej dotyczą cej zagospodarowania, c) rozwoju nowych technologii re cyklingu, d) zbierania, e) unieszkodliwiania — zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8) dofinansowanie działań w zakre sie: a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mo wa w art. 23—25 rozporządze nia (WE) nr 1013/2006 Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania od padów, b) szkolenia organów administra cji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Pol skiej związane z kontrolą i nad zorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, c) zakupu sprzętu i oprogramo wania dla organów, o których mowa w lit. b.

10. Zobowiązania Narodowego Fundu szu związane z przeznaczaniem środków na cele, o których mowa w ust. 1—9, są zobowiązaniami wie loletnimi. 1

1. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1—9 mogą być zmniejszane za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw środowiska uwzględnia w szczegól ności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowią zań określonych w prawie Unii Euro pejskiej i umowach międzynarodo wych, których stroną jest Rzeczpo spolita Polska. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17020 — Poz. 1664 1

2. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1—9 z przychodów Narodowego Funduszu wymienio nych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o któ rych mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1.”; 1

1) po art. 401c dodaje się art. 401d w brzmieniu: „Art. 401d.

1. Przychodami Narodowego Fundu szu są także wpływy z umów sprze daży jednostek przyznanej emisji za wieranych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie za rządzania emisjami gazów cieplar nianych i innych substancji.

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, pomniejszone o koszty ich obsługi, przeznacza się na:

1) dofinansowanie zadań związa nych ze wspieraniem przedsię wzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzą dzania emisjami gazów cieplar nianych i innych substancji;

2) pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

3) pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań, o któ rych mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów ciep larnianych i innych substancji.”; 1

2) w art. 402: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zarząd województwa oraz wojewódzki in spektor ochrony środowiska prowadzą wy odrębnione rachunki bankowe w celu gro madzenia i redystrybucji wpływów, o któ rych mowa w art. 401 ust.

1. Wpływy te, po większone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Naro dowego Funduszu, wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i bud żetów gmin, w terminie do końca następne go miesiąca po ich wpływie na wyodrębnio ne rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środo wiska.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Zarząd województwa pomniejsza wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, powięk szone o przychody z oprocentowania środ ków na rachunku bankowym, o opłaty po niesione na egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunku bankowego. 1b. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska pomniejsza wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, o opłaty poniesione na egze kucję należności oraz o koszty obsługi ra chunku bankowego.”, c) ust. 4—6 otrzymują brzmienie: „

4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, a w 10 % — dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, a w 10 % — dochód budżetu powiatu, na których obsza rze są składowane odpady. Jeżeli składowi sko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowa nych przez składowisko na obszarze tych po wiatów i gmin.”, d) ust. 8 i 8a otrzymują brzmienie: „

8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a także z kar pie niężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1—9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym, odpowiednio wojewódzkie fundusze, Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowi ska przekazują na rachunek bankowy Naro dowego Funduszu, w terminie do końca na stępnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 8a. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszcza niu odpadów, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują na rachu nek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.”, e) uchyla się ust. 9, f) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie: „

10. Wpływy z kar, o których mowa w art. 97—102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, woje wódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodo wego Funduszu w terminie do końca na stępnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 1

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem na rachunek bankowy Narodowego Funduszu wpływów z kar, Dziennik Ustaw Nr 215 — 17021 — Poz. 1664 o których mowa w art. 97—102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i aku mulatorach, pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przezna cza na koszty egzekucji ustalonej należnej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości.”; 1

3) art. 403 otrzymuje brzmienie: „Art. 40

3.

1. Do zadań powiatów należy finanso wanie ochrony środowiska i gospo darki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21—25, 29, 31, 32 i 38—42 w wy sokości nie mniejszej niż kwota wpły wów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6, stanowią cych dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wo jewódzkich funduszy.

2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie okreś lonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21—25, 29, 31, 32 i 38—42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o któ rych mowa w art. 402 ust. 4—6, sta nowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wo jewódzkich funduszy.”; 1

4) art. 404 otrzymuje brzmienie: „Art. 40

4.

1. Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6, są większe niż 10-krotność średniej krajowej docho dów z roku poprzedniego przypadają cych na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych do chodów do właściwego wojewódz kiego funduszu.

2. Minister właściwy do spraw środowi ska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo spolitej Polskiej „Monitor Polski” średnią krajową dochodów gmin i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4—6, osiągniętą w ro ku poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

3. Gminy i powiaty dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, na rachunek odpowiedniego wojewódzkiego fun duszu, w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w któ rym wystąpiła nadwyżka.

4. Od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się odsetki w wysokości usta lonej dla zaległości podatkowych.”; 1

5) uchyla się art. 405—410; 1

6) w art. 410a: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Ârodki przeznaczone na dopłaty do demon tażu pojazdów wycofanych z eksploatacji są dzielone w stosunku do masy pojazdów wy cofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu, wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojaz dów wycofanych z eksploatacji.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wysokość dopłaty do demontażu pojaz dów wycofanych z eksploatacji wynosi 500 zł za każdą tonę pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demon tażu.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wniosek o dopłatę przesyła się do Narodo wego Funduszu w terminie do dnia 31 mar ca roku następującego po roku, w którym przedsiębiorca prowadzący stację demonta żu spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3c w brzmieniu: „3a. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym przedsiębiorca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3c. 3b. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, lub sprawozdanie, o którym mo wa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycz nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofa nych z eksploatacji, zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia, Narodowy Fun dusz wzywa przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu do usunięcia tych błę dów lub uzupełnienia wniosku lub sprawozdania w terminie 14 dni. 3c. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący stację demontażu usunął błędy lub uzupełnił wniosek lub sprawozdanie stosownie do wezwania, Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę w terminie do dnia 31 grudnia ro ku, w którym przedsiębiorca złożył wnio sek.”; 1

7) uchyla się art. 410b; 1

8) w art. 410c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celo wą w wysokości odpowiadającej kwocie środ ków przekazywanych państwowym jednost kom budżetowym przez Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze na dochody budżetu państwa.”; 1

9) po art. 410c dodaje się art. 410d w brzmieniu: „Art. 410d. Ârodki Narodowego Funduszu można przeznaczać za zgodą ministra właści Dziennik Ustaw Nr 215 — 17022 — Poz. 1664 wego do spraw środowiska na wspie ranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju, jeżeli ma to związek z bezpieczeństwem ekolo gicznym Rzeczypospolitej Polskiej.”;

20) w art. 411: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4—6, ze środków Narodowego Funduszu i woje wódzkich funduszy odbywa się przez:

1) udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na za chowanie płynności finansowej przedsię wzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

2) udzielanie dotacji, w tym: a) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, b) dokonywanie częściowych spłat kapi tału kredytów bankowych, c) dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, d) dopłaty do demontażu pojazdów wy cofanych z eksploatacji;

3) nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwią zaną z wykonywaniem obowiązków pra cowników administracji rządowej i samo rządowej.”, b) uchyla się ust. 1a i 1b, c) uchyla się ust. 1c, d) dodaje się ust. 1d—1g w brzmieniu: „1d. Finansowanie wydatków na prace, o któ rych mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finanso wej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji. 1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d, określa roczny plan finansowy Narodowe go Funduszu. 1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmu jący rodzaj i zakres zadań, wysokość nie zbędnych nakładów i czas ich realizacji za twierdzony przez Narodowy Fundusz. 1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzy stana niezgodnie ze szczegółowym harmo nogramem prac likwidacyjnych i rekulty wacyjnych podlega zwrotowi do Narodo wego Funduszu.”, e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsię wzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mogą być częściowo umarza ne, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów.”, f) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na cele związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4—6, przez podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej.”, g) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: „

9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykony waniem obowiązków pracowników admini stracji rządowej i samorządowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub wojewódzkie fundusze.

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fun dusze mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kre dytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsię wzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub czę ściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych.”, h) po ust. 10 dodaje się ust. 10a—10f w brzmieniu: „10a. Dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, o których mowa w ust. 10, są realizowane przez Narodowy Fundusz oraz wojewódz kie fundusze za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów. 10b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy, o któ rych mowa w ust. 10a, z bankami:

1) których fundusze własne są nie niższe niż równowartość w złotych 5 000 000 euro przeliczona według kursu średnie go ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprze dzającym dzień zawarcia umowy, a w przypadku banków spółdzielczych, nie niższe niż równowartość w złotych 1 000 000 euro przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Na rodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy;

2) które prowadzą działalność na obsza rze co najmniej 3 województw, z za strzeżeniem ust. 10c. 10c. Warunku, o którym mowa w ust. 10b pkt 2, nie stosuje się do banków zrzeszają cych i banków spółdzielczych zrzeszonych z bankami zrzeszającymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17023 — Poz. 1664 10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10b i 10c, nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych. 10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, okreś lają w szczególności tryb i terminy przeka zywania bankom przez Narodowy Fun dusz oraz wojewódzkie fundusze środków na dopłaty do oprocentowania i częścio we spłaty kapitału kredytów bankowych, o których mowa w ust. 10. 10f. Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim fundu szom z przeznaczeniem na udzielanie po życzek lub dotacji na wskazane przez sie bie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii.”; 2

1) art. 411a otrzymuje brzmienie: „Art. 411a.

1. Narodowy Fundusz może nabywać udziały lub akcje w spółkach, jeżeli statutowym lub ustawowym przed miotem działalności tych spółek jest ochrona środowiska i gospodarka wodna.

2. Narodowy Fundusz może obejmo wać udziały lub akcje w spółkach in nych niż określone w ust. 1 wyłącz nie w zamian za nieściągalne wie rzytelności wynikające z umów za wartych z tym Funduszem.

3. Objęcie, nabycie lub zbycie udzia łów lub akcji w spółkach oraz obję cie, nabycie lub zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot in ny niż Skarb Państwa, przez Naro dowy Fundusz wymaga zgody mini stra właściwego do spraw środowi ska.

4. Zbycie udziałów lub akcji w spół kach oraz zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez wojewódzki fundusz wymaga zgody zarządu wo jewództwa.

5. Zarząd Narodowego Funduszu przedstawia ministrowi właściwe mu do spraw środowiska, raz w ro ku, nie później niż do dnia 30 czerw ca, informację o posiadanych udzia łach, akcjach i obligacjach.

6. Zarządy wojewódzkich funduszy przedstawiają zarządom woje wództw oraz ministrowi właściwe mu do spraw środowiska, raz w ro ku, nie później niż do dnia 30 czerw ca, informację o posiadanych udzia łach, akcjach i obligacjach.”; 2

2) uchyla się art. 412—421; 2

3) w art. 441: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Marszałek województwa, w przypadku stwierdzenia, że nie został zrealizowany określony etap programu dostosowawcze go, nakłada, w drodze decyzji, obowiązek zapłaty sankcji pieniężnej, ustalonej w pro gramie dostosowawczym na rzecz budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce, w którym znajduje się instalacja objęta pro gramem dostosowawczym.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli instalacja objęta programem dostoso wawczym znajduje się na terenie więcej niż jednej gminy, w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się wielkość wpłat do bud żetów poszczególnych gmin, uwzględniając proporcje terenu, w jakich zakład prowadzą cy instalację objętą programem znajduje się na obszarze poszczególnych gmin.”. Art.

2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.5)) w art. 6 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: „4a) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, 4b) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,”. Art.

3. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.6)) w art. 6 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „1

1. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są dochodami budżetów gmin.”. ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17024 — Poz. 1664 Art.

4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.7)) w art. 9a ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Opłaty zastępcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 8 pkt 2, stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej i powinny być uiszczane na rachunek bankowy tego funduszu do dnia 31 marca każde go roku, za poprzedni rok kalendarzowy.”. Art.

5. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiąz kach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 66

6) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz do datkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i po mniejszone o dochody urzędów marszałkow skich, o których mowa w ust. 3, urzędy mar szałkowskie przekazują w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek banko wy Narodowego Funduszu.”;

2) w art. 29: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wymienionych w załączni ku nr 1 do ustawy są gromadzone na ra chunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego następu jącego po roku, którego opłata dotyczy, Na rodowy Fundusz przekazuje 70 % zgroma dzonych wpływów, o których mowa w ust. 1, wojewódzkim funduszom na zasa dach określonych w ust. 4.”, b) uchyla się ust. 5;

3) art. 30 otrzymuje brzmienie: „Art. 30. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produk tów wymienionych w poz. 2—4 w załącz niku nr 2 do ustawy są gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Fun duszu.”;

4) art. 32 i 33 otrzymują brzmienie: „Art. 3

2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produk tów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na rachun ku bankowym Narodowego Funduszu. Art. 3

3. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produk tów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na rachun ku bankowym Narodowego Funduszu.”;

5) uchyla się art. 36. Art.

6. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.8)) art. 152 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

2. Należności i opłaty, o których mowa w art. 142, stanowią przychód Narodowe go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gos podarki Wodnej.”. Art.

7. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczegól nym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.9)) w art. 32a:

1) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształto waniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm.

10) ), opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów usta wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro ny środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.11)) oraz opłat za szczególne korzy stanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z późn. zm.12)) stano wiących przychody Narodowego Funduszu ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586 i Nr 165, poz. 1316. ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 1121.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811, Nr 84, poz. 907 i Nr 100, poz. 1085. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664. 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125, poz. 1368. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17025 — Poz. 1664 Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin;”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Nie podlegają restrukturyzacji również zaległo ści podatkowe i celne określone w decyzji wła ściwego organu podatkowego, organu celne go lub organu kontroli skarbowej oraz należ ności z tytułu składek na ubezpieczenia spo łeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych, wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetów powiatów i budżetów gmin, oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skar bu Państwa, określone w wyniku postępowa nia kontrolnego, jeżeli zaległości te zostały określone jako wynikające z czynności praw nych mających na celu obejście przepisów po datkowych, o należnościach celnych, o ubez pieczeniach społecznych lub przepisów doty czących wymiaru i poboru tych należności.”. Art.

8. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do chodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.13)) w art. 8 doda je się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod nej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środo wiska i gospodarki wodnej na podstawie odręb nych przepisów.”. Art.

9. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 124

1) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

9. Koszty związane z wdrożeniem i funkcjono waniem sieci obszarów Natura 2000 w za kresie nieobjętym finansowaniem przez Wspólnotę są finansowane z budżetu pań stwa, a także z budżetów jednostek samorzą du terytorialnego oraz ze środków Narodo wego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich fundu szy ochrony środowiska i gospodarki wod nej.”. Art.

10. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o sub stancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 168

3) wprowadza się następujące zmia ny:

1) w art. 25 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Wpływy z tytułu opłaty za substancje kontrolo wane powiększone o przychody z oprocento wania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów marszałkowskich, o któ rych mowa w ust. 2, urzędy marszałkowskie przekazują w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek wpłaty, na rachunek bankowy Na rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Wpływy z tytułu dodatkowych opłat za sub stancje kontrolowane powiększone o przycho dy z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów marszał kowskich urzędy marszałkowskie przekazują w terminie do dnia 31 grudnia roku następują cego po roku, którego dotyczy obowiązek wpłaty, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.”;

2) uchyla się art. 26. Art. 1

1. W ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza ga zów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 122

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.”;

2) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.”;

3) art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 50 ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodo wiska i Gospodarki Wodnej.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o re cyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.14)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wprowadzający pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sieci, oraz pod miot niebędący przedsiębiorcą, który dokonu je wewnątrzwspólnotowego nabycia lub im portu pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.”;——————— 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966 i Nr 157, poz. 1241. ——————— 1

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17026 — Poz. 1664

2) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.”;

3) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: „Art. 17a. Na wniosek podmiotu, który dokonał wpłaty, o której mowa w art. 12 ust. 2, nienależnie lub w nadmiernej wysoko ści, dokonuje się zwrotu nadpłaconej kwoty.”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o po mocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakła dów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 część wspólna kończąca wyliczenie otrzymuje brzmienie: „— stanowiących przychody Narodowego Fundu szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów po wiatów i budżetów gmin, niezależnie od tego, na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opłaty te powinny być wpłacone przez zakład, z zastrzeżeniem art. 9.”;

2) w art. 8 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódz kich funduszy ochrony środowiska i gospodar ki wodnej, budżetów powiatów i budżetów gmin;”;

3) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przepisy dotyczące umorzenia zobowiązań publicznoprawnych stosuje się odpowiednio do należności z tytułu zobowiązań podatko wych stanowiących dochody budżetów jedno stek samorządu terytorialnego oraz zobowią zań publicznoprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, w części dotyczącej przychodów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz docho dów budżetów powiatów i budżetów gmin, je żeli organ stanowiący właściwej jednostki sa morządu terytorialnego podejmie uchwałę o restrukturyzacji tych należności.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 66

6) w art. 23a w ust. 4 pkt 2 otrzy muje brzmienie: „

2) przekazuje, w terminie do dnia 30 czerwca na stępnego roku, na rachunek Narodowego Fundu szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o syste mie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i in nych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 uchyla się ust. 2;

2) w art. 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 4 i 5, są realizowane przy wsparciu ze środków publicznych, informacje o wielkościach emisji unikniętej lub emisji zre dukowanej i terminach osiągnięcia tych reduk cji oraz informacje o wielkościach emisji i cał kowitych kosztach inwestycji, w tym wysoko ści wsparcia ze środków publicznych, przeka zują:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodo wym Funduszem”, w zakresie środków wy datkowanych i przekazywanych przez Naro dowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

2) powiaty;

3) gminy;

4) dysponenci środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”;

3) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: „Art. 59a. Pierwsze informacje, o których mowa w art. 7 ust. 8, Narodowy Fundusz, po wiaty, gminy i dysponenci środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sporzą dzają za rok 2010 i przekazują do końca lutego 2011 r.”;

4) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: „Art. 60a.

1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mo wa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2010 r. sto suje się przepisy art. 285—288 usta wy zmienianej w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze pół rocze 2011 r. wnosi się w wysokości 50 % sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należ nych za pierwsze i drugie półrocze 2010 r.”;

5) art. 62 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”. ——————— 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104 i Nr 192, poz. 1181 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17027 — Poz. 1664 Art. 1

6.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta wy likwiduje się:

1) powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospo darki wodnej, zwane dalej „powiatowymi fundu szami”,

2) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodar ki wodnej, zwane dalej „gminnymi funduszami” — o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1.

2. Należności i zobowiązania powiatowych fundu szy i gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należ ności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpo wiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin.

3. Ârodki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych funduszy i gminnych fun duszy stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin oraz podlegają przekaza niu na rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin.

4. Ârodki pieniężne, o których mowa w ust. 3, oraz odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania, o których mowa w ust. 2, przeznacza się na finanso wanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21—25, 29, 31, 32, 38—42 ustawy zmienia nej w art. 1.

5. Powiaty i gminy dostosują uchwały budżetowe na rok 2010 do przepisów niniejszej ustawy w termi nie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art. 1

7.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta wy:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospo darki Wodnej, o którym mowa w ustawie zmienia nej w art. 1, zwany dalej „Narodowym Fundu szem”, staje się państwową osobą prawną w ro zumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwaną dalej „państwową osobą praw ną”;

2) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gos podarki wodnej, o których mowa w ustawie zmie nianej w art. 1, zwane dalej „wojewódzkimi fundu szami”, stają się samorządowymi osobami praw nymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanymi dalej „samorządowymi osobami praw nymi”;

3) mienie, w tym nieruchomości, należności i zobo wiązania, w tym nieściągnięte należności i nieure gulowane zobowiązania, Narodowego Funduszu stają się mieniem, należnościami i zobowiązania mi państwowej osoby prawnej;

4) mienie, w tym nieruchomości, należności i zobo wiązania, w tym nieściągnięte należności i nieure gulowane zobowiązania, wojewódzkich funduszy stają się mieniem, należnościami i zobowiązania mi samorządowych osób prawnych;

5) środki pieniężne Narodowego Funduszu stają się przychodami państwowej osoby prawnej;

6) środki pieniężne wojewódzkich funduszy stają się przychodami samorządowych osób prawnych;

7) poręczenia i gwarancje udzielone przez Narodowy Fundusz stają się poręczeniami i gwarancjami państwowej osoby prawnej;

8) wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwa rancji, o których mowa w pkt 7, są pokrywane ze środków państwowej osoby prawnej;

9) poręczenia i gwarancje udzielone przez woje wódzkie fundusze stają się poręczeniami i gwa rancjami samorządowych osób prawnych;

10) wymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwa rancji, o których mowa w pkt 9, są pokrywane ze środków samorządowych osób prawnych; 1

1) akcje, udziały i obligacje posiadane przez Narodo wy Fundusz stają się własnością państwowej oso by prawnej; 1

2) akcje, udziały i obligacje posiadane przez woje wódzkie fundusze stają się własnością samorzą dowych osób prawnych; 1

3) umowy zawarte przez Narodowy Fundusz z bene ficjentami pomocy zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z tych umów prawa i obowiązki Narodowego Funduszu stają się prawami i obowiązkami państwowej osoby prawnej; 1

4) umowy zawarte przez wojewódzkie fundusze z beneficjentami pomocy zachowują moc do cza su ich wygaśnięcia, z tym że wynikające z tych umów prawa i obowiązki wojewódzkich funduszy stają się prawami i obowiązkami samorządowych osób prawnych.

2. Przekazanie mienia:

1) Narodowego Funduszu na rzecz państwowej oso by prawnej,

2) wojewódzkich funduszy na rzecz samorządowych osób prawnych — następuje na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego.

3. Ârodki pieniężne Narodowego Funduszu, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 5, oraz odzyskane należności, pomniejszone o zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przeznacza się na finansowanie ochro ny środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie okreś lonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4—6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą.

4. Ârodki pieniężne wojewódzkich funduszy, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 6, oraz odzyskane należności, pomniejszone o zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przeznacza się na finansowanie ochro ny środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie okreś lonym w art. 400a ust. 1 pkt 1—9 i 11—42 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17028 — Poz. 1664

5. Ârodki pieniężne zgromadzone na wyodrębnio nych rachunkach bankowych Narodowego Funduszu przeznaczonych do gromadzenia przychodów wymie nionych w art. 401 ust. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12a, 13, 13a, 13c i 13e oraz art. 401a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w wysokości przy jętej według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., stają się przychodami wymienionymi w art. 401 ust. 7 usta wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą i są uwzględniane przy ustalaniu wy sokości zobowiązań określonych w art. 401c ust. 1—9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

6. Do akcji, udziałów i obligacji, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, nie stosuje się przepisu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Art. 1

8.

1. Gminy i powiaty, których dochody w wy sokości przekazanych im przychodów odpowiednio gminnych funduszy i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obo wiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z roku 2009 są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów gminnych funduszy i powiato wych funduszy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy, z roku 2008 przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych docho dów do właściwej samorządowej osoby prawnej.

2. Gminy i powiaty przekazują nadwyżkę, o której mowa w ust. 1, na rachunek właściwej samorządowej osoby prawnej, w terminie do dnia 15 sierpnia 2010 r.

3. Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6 ustawy zmie nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z roku 2010 będą większe niż 10-krotność średniej kra jowej przychodów gminnych funduszy i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obo wiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z roku 2009 przypadających na jednego miesz kańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do wła ściwej samorządowej osoby prawnej.

4. Minister właściwy do spraw środowiska ogła sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” śred nią krajową przychodów gminnych funduszy i powia towych funduszy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4—6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, osiągniętą w roku 2009, w terminie do końca I półrocza 2010 r.

5. Gminy i powiaty przekazują nadwyżkę, o której mowa w ust. 3, na rachunek właściwej samorządowej osoby prawnej, w terminie do dnia 15 sierpnia 2011 r.

6. Od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatko wych. Art. 1

9.

1. Prezes Zarządu i zastępcy Prezesa Zarzą du Narodowego Funduszu, prezesi zarządów i zastęp cy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy oraz członkowie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, powołani na podstawie dotychczasowych przepisów, pełnią swoje funkcje do czasu powołania organów odpo wiednio państwowej osoby prawnej oraz organów samorządowych osób prawnych, na podstawie art. 400d ust. 6, art. 400f ust. 7, art. 400i ust. 2 i art. 400j ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Z dniem powołania organów państwowej oso by prawnej oraz organów samorządowych osób prawnych:

1) wygasają akty powołania Prezesa Zarządu i za stępców Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu oraz prezesów zarządów i zastępców prezesów za rządów wojewódzkich funduszy;

2) ulegają rozwiązaniu Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu oraz rady nadzorcze wojewódzkich fun duszy. Art.

20.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta wy:

1) pracownicy Biura Narodowego Funduszu stają się pracownikami Biura państwowej osoby prawnej;

2) pracownicy biur wojewódzkich funduszy stają się pracownikami biur samorządowych osób praw nych.

2. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Rada Nadzorcza Narodowego Fun duszu albo Rada Nadzorcza państwowej osoby praw nej ustali zasady wynagradzania pracowników Biura państwowej osoby prawnej.

3. W przypadku gdy na 30 dni przed upływem ter minu określonego w ust. 2 zasady wynagradzania nie zostaną uzgodnione z zakładową organizacją związko wą, zasady te ustali samodzielnie Rada Nadzorcza Na rodowego Funduszu albo Rada Nadzorcza państwo wej osoby prawnej.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zasad wynagra dzania, o których mowa w ust. 2, pracownikom, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy.

5. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rady nadzorcze wojewódzkich fun duszy albo rady nadzorcze samorządowych osób prawnych ustalą zasady wynagradzania pracowników biur samorządowych osób prawnych.

6. W przypadku gdy na 30 dni przed upływem ter minu określonego w ust. 5 zasady wynagradzania nie zostaną uzgodnione z zakładową organizacją związko wą, zasady te ustalą samodzielnie rady nadzorcze wo jewódzkich funduszy albo rady nadzorcze samorządo wych osób prawnych.

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zasad wynagra dzania, o których mowa w ust. 5, pracownikom, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Dziennik Ustaw Nr 215 — 17029 — Poz. 1664

8. Wcześniejsze rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za wypowiedzeniem.

9. W przypadku rozwiązania stosunków pracy w trybie ust. 8 albo w przypadku nieprzyjęcia zapro ponowanych warunków pracy i płacy pracownikom przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.16)). W pozostałym zakre sie przepisów ustawy, o której mowa w zdaniu pierw szym, nie stosuje się.

10. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 231 § 4 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.17)). Art. 2

1.

1. Przepisy wykonawcze wydane na pod stawie art. 414 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1 za chowują moc do dnia 30 czerwca 2010 r.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 414 ust. 4, art. 415 ust. 10, art. 416 ust. 2 oraz art. 417 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw czych wydanych na podstawie art. 400d ust. 8, art. 400k ust. 7, art. 400o oraz art. 400q ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 405 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw czych wydanych na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Art. 2

2. Przepis art. 400j ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie zakazu łączenia funkcji członka za rządu wojewódzkiego funduszu z mandatem posła lub senatora, radnego gminy lub powiatu stosuje się od kadencji następującej po kadencji, w trakcie której niniejsza ustawa weszła w życie. Art. 2

3. Przepisy art. 402 ust. 1b i 11 ustawy zmie nianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą, tracą moc z dniem 1 stycznia 2011 r. Art. 2

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2010 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 7 w zakresie art. 400f ust. 10, który wcho dzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;

2) art. 1 pkt 12 lit. e, pkt 14, pkt 18 i pkt 20 lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ——————— 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551, z 2006 r. Nr 79, poz. 550 i Nr 149, poz. 1077 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 525 i Nr 237, poz. 1654. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 157, poz. 1241.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-18
Data wydania: 2009-11-20
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Uwagi: art. 1 pkt 7 w zakresie art. 400f ust. 10 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r., art. 1 pkt 12 lit. e, pkt 14, pkt 18 i pkt 20 lit. c wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. art. 402 ust. 1b i 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawa tracą moc z dniem 1stycznia 2011 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664