Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1681

Dziennik Ustaw Nr 216 — 17118 — Poz. 1681 Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w spra wie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tym czasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariu szy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 99, poz. 898, z 2005 r. Nr 57, poz. 499 oraz z 2006 r. Nr 189, poz. 139

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 3: a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) zajmującemu stanowisko służbowe zaszere gowane w grupach od 17 do 19 lub posiada jącemu stopień generała — dwie dodatko we normy zaludnienia,”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) nieposiadającemu członków rodziny, o któ rych mowa w art. 93 ustawy — dwie normy zaludnienia, a ponadto, w przypadku zajmo wania stanowiska służbowego zaszerego wanego w grupach od 17 do 19 lub posiada nia stopnia generała — jedna dodatkowa norma zaludnienia,”;

2) w § 15 w ust. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) komendanci oddziałów Straży Granicznej i Komendant Centralnego Ośrodka Szkole nia Straży Granicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w pod ległych im komórkach i jednostkach organi zacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 5,”, b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5) Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycz nych Straży Granicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w pod ległych mu komórkach organizacyjnych, a także w stosunku do funkcjonariuszy peł niących służbę w Placówce Straży Granicz nej w Jeleniej Górze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej oraz w Placówkach Straży Granicznej w Lubaniu i w Zgorzelcu Nad odrzańskiego Oddziału Straży Granicznej,

6) Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej — w stosunku do funkcjo nariuszy pełniących służbę w Archiwum Straży Granicznej,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 1681 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-21
Data wydania: 2009-12-09
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 216 poz. 1681