Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1698

Dziennik Ustaw Nr 218 — 17229 — Poz. 1698 Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 132

3) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. łączy się następu jące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puła wach, numer identyfikacyjny REGON 000041619, numer identyfikacji podatkowej NIP 716-000-20-982);

2) Instytut Chemii Nieorganicznej z siedzibą w Gliwi cach, numer identyfikacyjny REGON 000042300, numer identyfikacji podatkowej NIP 631-020-08-023).

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Chemii Nieorga nicznej z siedzibą w Gliwicach do Instytutu Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach.

§2. Instytut Nawozów Sztucznych, po włączeniu jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowu je dotychczasową nazwę.

§3. Siedzibą Instytutu Nawozów Sztucznych, zwa nego dalej „Instytutem”, jest miasto Puławy.

§4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister wła ściwy do spraw gospodarki.

§5.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowa dzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdro żeniowych oraz upowszechnianie i przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w dziedzinie:

1) inżynierii i technologii chemicznej;

2) nawozów mineralnych;

3) mineralnych środków paszowych;

4) środków wspomagających uprawę roślin;

5) produktów nieorganicznych i organicznych wy twarzanych w zakładach chemicznych;

6) przetwórstwa wybranych tworzyw sztucznych oraz pokrewnych produktów technicznych i po krewnych procesów technologicznych, w tym or ganicznych, katalizy i katalizatorów, biotechnolo gii, ekstraktów roślinnych, barwników i pigmen tów z surowców roślinnych;

7) środków pomocniczych do tworzyw i farb oraz ochrony środowiska.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojo wych, wdrożeniowych i innowacyjnych w obsza rze inżynierii i technologii chemicznej oraz związa ne z tym doradztwo techniczne;

2) opracowywanie koncepcji w zakresie wykorzysta nia surowców i materiałów odpadowych;

3) opracowywanie technologii i wytwarzanie proto typowych asortymentów nawozów mineralnych, katalizatorów i ekstraktów roślinnych oraz innych substancji i preparatów chemicznych;

4) udoskonalanie i usprawnianie metod wytwarzania stosowanych w przemyśle w kierunku zmniejsze nia uciążliwości dla środowiska;

5) prowadzenie działalności związanej z oprogramo waniem oraz doradztwem w zakresie informatyki;

6) prowadzenie działalności pomocniczej na rzecz administracji publicznej, opracowywanie opinii, ekspertyz technicznych, ekonomicznych i organi zacyjnych, w tym kontrola urzędowa i ocena przedrejestracyjna nawozów mineralnych;

7) prowadzenie prac związanych ze standaryzacją i normalizacją; 1698 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Instytut Nawozów Sztucznych został utworzony na pod stawie zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 27 grudnia 1958 r. w sprawie przekształcenia Od działu Instytutu Syntezy Chemicznej w Tarnowie w Insty tut Nawozów Sztucznych, zmienionego zarządzeniem nr 41/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organiza cji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojo wych, zmienionym zarządzeniem nr 126/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji jednost ki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

3) Instytut Chemii Nieorganicznej został utworzony na pod stawie zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Chemii Nieorganicznej (M. P. Nr A-105, poz. 1529), zmie nionego zarządzeniem nr 24/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 27 lutego 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost kach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 317/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lipca 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowa nia organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod na zwą Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach do prze pisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badaw czo-rozwojowych. Dziennik Ustaw Nr 218 — 17230 — Poz. 1698

8) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych poprzez działal ność wydawniczą, organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw i targów;

9) prowadzenie współpracy krajowej i międzynaro dowej z jednostkami naukowo-badawczymi, sto warzyszeniami oraz innymi instytucjami;

10) prowadzenie działalności szkoleniowej i informa cji naukowo-technicznej oraz ochrona własności przemysłowej; 1

1) prowadzenie działalności gospodarczej i usługo wej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu, a w szczególności związanej z: a) prowadzeniem badań i wykonywaniem analiz technicznych, b) produkcją chemikaliów, c) produkcją aparatury i urządzeń do badań i pro dukcji doświadczalnych, d) sprzedażą wyrobów chemicznych, e) uprawą rolną połączoną z chowem i hodowlą zwierząt, f) usługami wspomagającymi produkcję roślinną, g) usługami w zakresie mielenia i mikronizacji.

§6.

1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozda niach finansowych sporządzonych na dzień 31 grud nia 2009 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanej jed nostki.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należ ności włączanej jednostki w formie protokołów zdaw czo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obo wiązki, których podmiotem była włączana jednostka, bez względu na ich charakter prawny.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanej jednostki wprowadza się do planu rzeczo wo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Nawozów Sztucznych przed dniem połączenia.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-22
Data wydania: 2009-12-08
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1698