Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1707

Dziennik Ustaw Nr 219 — 17256 — Poz. 1707 Art.

1. Uchyla się ustawę z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)). Art.

2. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.3)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 37a: a) w ust. 1 uchyla się pkt 4, b) uchyla się ust. 3;

2) w art. 43 uchyla się ust. 6;

3) w art. 45c w ust. 1 uchyla się pkt 4;

4) w art. 65: a) uchyla się ust. 1a, b) ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. Od decyzji organu założycielskiego, o któ rej mowa w ust. 1, nie przysługuje sprze ciw.”. Art.

3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła dach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 uchyla się ust. 7 i 8;

2) uchyla się art. 59b. Art.

4. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstron nej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.5)) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także mini malnego wynagrodzenia za pracę,”. Art.

5. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczegól nym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.6)) w art. 41 w ust. 1:

1) uchyla się pkt 4;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) składania Prezesowi Agencji kwartalnych sprawozdań z realizacji obowiązków wymie nionych w pkt 1—3.”. Art.

6. Do dnia 31 grudnia 2010 r. do przedsiębior stwa państwowego, które w 2009 r. przekroczyło wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wy nagrodzenia, ustalone przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych lub Radę Mini strów, w trybie określonym w ustawie, o której mowa w art. 1, co spowodowało pogorszenie sytuacji finan sowej przedsiębiorstwa, stosuje się przepisy art. 37a i 45c ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu do tychczasowym. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1707 USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro wotnej, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komi sji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawę z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsię biorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241. ———————

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2006 r. Nr 158, poz. 1121 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-22
Data wydania: 2009-11-19
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1707