Dz.U. 2009 nr 22 poz. 119

Dziennik Ustaw Nr 22 — 2282 — Poz. 119 Art.

1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) w części szczególnej po rozdziale XV do daje się rozdział XVa w brzmieniu: „Rozdział XVa Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Art. 223b.

§1. Tymczasowo aresztowany po wnie sieniu aktu oskarżenia lub skazany może być umieszczony w wydzielo nym pomieszczeniu Policji, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej przeznaczonym dla osób zatrzymanych, jeżeli jego kon wojowanie z innej miejscowości, w związku z udziałem w czynności są dowej, łączyłoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami.

§2. Umieszczenie tymczasowo areszto wanego lub skazanego w pomieszcze niu, o którym mowa w § 1, z powodu jego udziału w czynności sądowej może nastąpić tylko na czas niezbęd ny dla dokonania tej czynności. W ra zie odroczenia lub przerwy w jej wyko naniu na czas powyżej 3 dni, tymcza sowo aresztowanego lub skazanego przenosi się do właściwego aresztu śledczego lub zakładu karnego.

§3. Zarządzenia w tym przedmiocie wyda je prezes sądu rozpoznającego spra wę, w odniesieniu do tymczasowo aresztowanego pozostającego do dys pozycji innego sądu — za zgodą tego sądu, a w odniesieniu do skazanego — za zgodą właściwego sędziego pe nitencjarnego. Art. 223c.

§1. Na zarządzenia, o których mowa w art. 223b § 3, tymczasowo areszto wanemu lub skazanemu przysługuje zażalenie do sądu odwoławczego.

§2. Sąd rozpoznaje zażalenie bezzwłocz nie. W razie uznania bezpodstawności umieszczenia w pomieszczeniu, o któ rym mowa w art. 223b § 1, sąd poleca bezzwłoczne przeniesienie tymczaso wo aresztowanego lub skazanego do właściwego aresztu śledczego lub za kładu karnego. Na postanowienie są du zażalenie nie przysługuje. Art. 223d.

§1. Tymczasowo aresztowany lub skaza ny, konwojowany przez funkcjonariu szy Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub żołnierzy ˚an darmerii Wojskowej, może być umieszczony w pomieszczeniu prze znaczonym dla osób zatrzymanych, na czas trwania przeszkody uniemożli wiającej konwojowanie lub niezbędny ze względów humanitarnych. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje do wódca konwoju. W czasie tym nie mogą być dokonywane czynności procesowe z udziałem konwojowane go w sprawie, w związku z którą jest on konwojowany.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie przeszkody uniemożliwiającej doprowadzenie lub przyjęcie tymcza sowo aresztowanego albo skazanego do aresztu śledczego lub zakładu kar nego oraz w razie nieprzewidzianego lądowania podczas przewozu drogą powietrzną lub nieprzewidzianej prze rwy w przewozie inną drogą osoby dostarczanej na zasadach i w warun kach określonych w Rzymskim Statu cie Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonym w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708). Decyzję w tym przed miocie podejmuje odpowiednio ko mendant lub kierownik jednostki Poli cji, Straży Granicznej, Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego, Centralne go Biura Antykorupcyjnego lub ˚an darmerii Wojskowej.

§3. Każdorazowe umieszczenie tymczaso wo aresztowanego lub skazanego ze względów humanitarnych w pomiesz czeniu, o którym mowa w § 1, może nastąpić na czas nie dłuższy niż 8 go dzin. Art. 223e.

§1. Wobec tymczasowo aresztowanych i skazanych umieszczonych w po mieszczeniach, o których mowa 119 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39. Dziennik Ustaw Nr 22 — 2283 — Poz. 119 w art. 223b § 1, stosuje się odpowied nio przepisy regulaminu organiza cyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, regula minu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wol ności, przepisy o nadzorze peniten cjarnym, a także inne przepisy regulu jące wykonywanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wol ności.

§2. Minister właściwy do spraw we wnętrznych, w porozumieniu z Mini strem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz pomieszczeń, o których mowa w art. 223b § 1, w któ rych mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunki, którym muszą one od powiadać, uwzględniając potrzebę za pewnienia warunków porównywal nych z określonymi dla aresztów śled czych i zakładów karnych przy wyko nywaniu tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-11
Data wydania: 2008-12-19
Data wejścia w życie: 2009-03-14
Data obowiązywania: 2009-03-14
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 22 poz. 119