Dz.U. 2009 nr 22 poz. 123

Dziennik Ustaw Nr 22 — 2316 — Poz. 123 Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycz nia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Minimalna stawka akcyzy na papierosy, w wy sokości 90 % całkowitej kwoty akcyzy naliczonej od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej ustalonej na dzień 1 stycznia 2009 r. w wysokości 287,50 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk, wynosi 196,16 zł za każde 1000 sztuk.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy (Dz. U. Nr 48, poz. 283).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski 123 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 145, poz. 915.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2009-02-11
Data wydania: 2009-02-09
Data wejścia w życie: 2009-02-26
Data obowiązywania: 2009-02-26
Data uchylenia: 2009-03-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 22 poz. 123