Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732

Dziennik Ustaw Nr 220 — 17379 — Poz. 1732 Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Obowiązek współpracy straży gminnych (miejskich) z Policją powstaje w chwili utworzenia straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej „strażą”, i przekazania uchwały powołującej straż właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecz nemu) Policji.

§2.

1. Komendanci straży i komendanci jednostek organizacyjnych Policji realizują współpracę, o której mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w szczególności przez:

1) okresowe spotkania komendantów lub osób przez nich wyznaczonych, w celu dokonywania ocen za grożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań;

2) wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wyko nywanych zadań;

3) organizowanie odpraw w przypadku konieczności podjęcia wspólnych zadań straży i Policji;

4) wyznaczenie strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej „strażnikami”, i policjantów do utrzymywania bieżących kontaktów.

2. Spotkania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, po winny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§3. Właściwy terytorialnie komendant Policji udziela strażom pomocy w zakresie:

1) wsparcia straży w czynnościach, w których siły straży są niewystarczające;

2) zapewnienia, na wniosek wójta, burmistrza (pre zydenta miasta) lub komendanta straży, kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników.

§4. Komendanci straży oraz właściwi terytorialnie komendanci Policji przekazują właściwemu terytorial nie komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji do dnia 31 stycznia każdego roku wspólne in formacje o współpracy między tymi formacjami. Zbiorcze informacje z obszaru województwa komen dant wojewódzki Policji składa do końca lutego każde go roku wojewodzie.

§5.

1. W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski ży wiołowej wójt, burmistrz (prezydent miasta), na wnio sek wojewody, może na czas określony zarządzić uży cie straży do wspólnych działań z Policją.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpie czeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywioło wej na obszarze województwa lub gminy z wnios kiem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić właści wy terytorialnie komendant Policji.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, stra że podlegają dowództwu właściwego terytorialnie ko mendanta Policji.

§6. Porozumienia o współpracy straży i Policji za warte na podstawie dotychczas obowiązujących prze pisów zachowują moc prawną.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 1732 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803. ———————

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpra cy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzo ru nad działalnością straży (Dz. U. Nr 187, poz. 1943), któ re traci moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-23
Data wydania: 2009-12-18
Data wejścia w życie: 2009-12-24
Data obowiązywania: 2009-12-24
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732