Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1735

Dziennik Ustaw Nr 221 — 17386 — Poz. 1735 Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Międzynaro dowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terrory zmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1735 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-24
Data wydania: 2009-10-23
Data wejścia w życie: 2010-01-08
Data obowiązywania: 2010-01-08
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1735