Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1750

Dziennik Ustaw Nr 221 — 17467 — Poz. 1750 Na podstawie art. 62 ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.2)), art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817), art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.3)), art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323, z późn. zm.4)) i art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251, z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 62

3) zarządza się, co następuje:

§1. Wysokość wynagrodzenia członków i perso nelu pomocniczego komisji regulacyjnych wynosi w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grud nia 2010 r., odpowiednio, 59 % wynagrodzeń określo nych w:

1) § 24 zarządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szcze gółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części (M. P. Nr 5, poz. 39, z 1993 r. Nr 20, poz. 195 oraz z 1994 r. Nr 23, poz. 190);

2) § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (Dz. U. Nr 279, poz. 2768);

3) § 23 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regu lacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 45, poz. 456);

4) § 24 zarządzenia Ministra—Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 października 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjne go w przedmiocie przywrócenia osobom praw nym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rze czypospolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części (M. P. Nr 55, poz. 461);

5) § 24 zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych ˚ydowskich (M. P. Nr 77, poz. 730).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.5) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller ———————

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyj nych działających na podstawie ustaw o stosunku Pań stwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w okre sie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 855). 1750 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2010 ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 68, poz. 623 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1710.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-12-24
Data wydania: 2009-12-18
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Data wygaśnięcia: 2011-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1750