Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1754

Dziennik Ustaw Nr 222 — 17477 — Poz. 1754 Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycz nia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 20

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa tryb kontroli zgodności aktów prawa miejscowego ustanowionych przez woje wodę i organy niezespolonej administracji rządowej z:

1) przepisami powszechnie obowiązującymi;

2) polityką Rady Ministrów;

3) zasadami rzetelności i gospodarności.

§2.

1. Wojewoda przekazuje wydany akt prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego podpisaniu ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwe go rzeczowo ministra, a gdy akt ten reguluje sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów — za pośrednictwem wszystkich właściwych rzeczo wo ministrów.

2. Właściwy rzeczowo minister sporządza opinię dotyczącą zgodności aktu prawa miejscowego z prze pisami powszechnie obowiązującymi i przekazuje ją niezwłocznie, wraz z aktem prawa miejscowego usta nowionym przez wojewodę, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, biorąc pod uwagę opinię, o której mowa w ust. 2, dokonuje kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę z prze pisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasa dami rzetelności i gospodarności.

4. Akt prawa miejscowego ustanowiony przez wo jewodę wraz z opinią właściwego rzeczowo ministra, o której mowa w ust. 2, oraz informacją o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje Prezesowi Rady Ministrów w celu dokonania kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez woje wodę z polityką Rady Ministrów.

5. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 3, uchybień uzasadniających uchylenie kontrolowanego aktu prawa miejscowego ustanowio nego przez wojewodę minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje ten akt Prezesowi Rady Ministrów wraz z projektem zarządzenia nadzor czego oraz uzasadnieniem.

§3.

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przed przekazaniem Prezesowi Rady Mini strów kontrolowanego aktu prawa miejscowego wraz z projektem zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5, może wystąpić do wojewody o uchylenie lub zmianę kwestionowanego aktu prawa miejscowe go we własnym zakresie. W wystąpieniu wskazuje się i uzasadnia dostrzeżone uchybienia.

2. W przypadku gdy wojewoda nie uchyli ani nie zmieni kwestionowanego aktu prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw administracji publicznej niezwłocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nad zorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5.

§4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w uzasadnionych przypadkach może z własnej inicjatywy dokonać kontroli aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę lub wystąpić do właściwego rzeczowo ministra o wyda nie opinii w zakresie zgodności tego aktu z przepisami powszechnie obowiązującymi. Przepisy § 2 ust. 2 i 5 oraz § 3 stosuje się odpowiednio.

§5.

1. Organ niezespolonej administracji rządowej przekazuje ustanowiony akt prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego podpisa niu właściwemu rzeczowo ministrowi, a gdy akt ten reguluje sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów — wszystkim właściwym rzeczowo ministrom.

2. Właściwy rzeczowo minister dokonuje kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez organ niezespolonej administracji rządowej z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności i gospodarności.

3. Akt prawa miejscowego ustanowiony przez or gan niezespolonej administracji rządowej wraz z wy nikami kontroli, o której mowa w ust. 2, właściwy rze czowo minister przekazuje Prezesowi Rady Ministrów w celu dokonania kontroli zgodności tego aktu z poli tyką Rady Ministrów.

4. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o któ rej mowa w ust. 2, uchybień uzasadniających uchyle nie kontrolowanego aktu prawa miejscowego ustano wionego przez organy niezespolonej administracji rządowej właściwy rzeczowo minister przekazuje ten akt Prezesowi Rady Ministrów wraz z projektem zarzą dzenia nadzorczego oraz uzasadnieniem.

§6.

1. Właściwy rzeczowo minister przed przeka zaniem Prezesowi Rady Ministrów kontrolowanego aktu prawa miejscowego wraz z projektem zarządze nia nadzorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4, może wystąpić do tego organu o uchylenie lub zmianę 1754 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej Dziennik Ustaw Nr 222 — 17478 — Poz. 1754 kwestionowanego aktu prawa miejscowego we włas nym zakresie. W wystąpieniu wskazuje się i uzasadnia dostrzeżone uchybienia.

2. W przypadku gdy organ niezespolonej admini stracji rządowej nie uchyli ani nie zmieni aktu prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, właściwy rze czowo minister niezwłocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk ———————

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w spra wie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej (Dz. U. Nr 162, poz. 1149), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-28
Data wydania: 2009-12-23
Data wejścia w życie: 2010-04-01
Data obowiązywania: 2010-04-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1754