Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776

Dziennik Ustaw Nr 223 — 17573 — Poz. 1776 Art.

1. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 37h ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Paliwami silnikowymi lub gazem, o których mowa w ust. 1, są następujące produkty:

1) benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 11 45 i CN 2710 11 49;

2) oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41;

3) gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodo ry gazowe oraz gazowe węglowodory alifa tyczne skroplone i w stanie gazowym, prze znaczone do napędu pojazdów samochodo wych, o kodach: CN 2711 i CN 2901;

4) wyroby inne niż określone w pkt 1—3, prze znaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalino wych, z wyłączeniem stanowiących samo istne paliwa biokomponentów w rozumie niu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych bez względu na kod CN.”;

2) art. 37m otrzymuje brzmienie: „Art. 37m.

1. Stawka opłaty paliwowej wynosi:

1) 92,87 zł za 1000 l benzyn silniko wych, o których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 1;

2) 233,99 zł za 1000 l olejów napędo wych, o których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 2;

3) 119,82 zł za 1000 kg gazów i in nych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 3 i 4.

2. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, ulegają podwyższe niu na następny rok w stopniu odpo wiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj nych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do ana logicznego okresu roku poprzednie go.

3. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mo wa w ust. 2, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo spolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trze ciego kwartału, każdego roku.

4. Minister właściwy do spraw trans portu ogłasza, w drodze obwieszcze nia, w Dzienniku Urzędowym Rze czypospolitej Polskiej „Monitor Pol ski”, stawki opłaty paliwowej obli czone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.”. Art.

2. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) w art. 70 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) art. 69 ust. 2 pkt 1—6 — o ile przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe, o których mo wa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finan sowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o au tostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.4));”. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 1776 USTAWA z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi1) ———————

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 paździer nika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania pro duktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 283 z 31.10.2003, str. 51, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 405, z późn. zm.).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164 i Nr 157, poz. 1241. ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-29
Data wydania: 2009-11-20
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1776