Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1781

Dziennik Ustaw Nr 223 — 17601 — Poz. 1781 Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.3)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. Nr 86, poz. 721 i Nr 188, poz. 146

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pracownik jednostki, dokonując sprzedaży karty opłaty drogowej, wpisuje na rewersie odcinka kontrolnego datę zakupu i składa podpis oraz przedziurkowuje winietę i odcinek kontrolny zgodnie ze wskazaniem podmiotu wykonujące go przewóz drogowy, z wyjątkiem karty opłaty dobowej, którą przedziurkować może także podmiot wykonujący przewóz.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku do niniejszego rozpo rządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk 1781 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych2) ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817. Dziennik Ustaw Nr 223 — 17602 — Poz. 1781 Z ał ąc zn ik d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a In fr as tr u kt u ry z d n ia 2 3 g ru d n ia 2 00 9 r. (p o z. 1 78 1) W Y S O K O Â C I O P ¸A T U IS Z C Z A N Y C H Z A P R Z E JA Z D P O D R O G A C H K R A JO W Y C H * Z g o d n ie z p rz ep is am i o kr eś lo n ym i w za łą cz n ik u n r 6 d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a In fr as tr u kt u ry z d n ia 2 4 p aź d zi er n ik a 20 05 r. w sp ra w ie h o m o lo g ac ji ty p u p o ja zd ó w s am o ch o d o w yc h i p rz yc ze p ( D z. U . N r 23 8, p o z. 20 10 , z p ó źn . z m .) . ** D o p u sz cz al n a m as a ca łk o w it a łą cz n ie z d o p u sz cz al n ą m as ą ca łk o w it ą p rz yc ze p y (n ac ze p y) .

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-12-29
Data wydania: 2009-12-23
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Data uchylenia: 2011-07-01
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1781