Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1782

Dziennik Ustaw Nr 223 — 17603 — Poz. 1782 Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 147

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób wykonywania kar i środków dyscyplinar nych;

2) warunki tworzenia pomieszczeń, w których prze bywają ukarani karą aresztu izolacyjnego podczas odbywania tej kary, oraz warunki, jakim powinny one odpowiadać.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej;

2) ukaranym — należy przez to rozumieć żołnierza, któremu prawomocnie wymierzono karę dyscypli narną lub wobec którego prawomocnie zastoso wano środek dyscyplinarny, łącznie z warunko wym zawieszeniem ich wykonania.

§3. Wykonywanie ukarania może wykraczać poza normalny, ustalony przepisami rozkład czasu służby w tygodniu bez udzielania ukaranemu w zamian cza su wolnego.

§4.

1. W przypadku wydania w postępowaniu dys cyplinarnym w trybie uproszczonym prawomocnego orzeczenia o ukaraniu:

1) karą dyscyplinarną odwołania z zajmowanego sta nowiska służbowego albo usunięcia ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej lub okreso wej służby wojskowej — podstawą do wydania przez organ wojskowy decyzji w tej sprawie jest odpis karty ukarania żołnierza, który przesyła się odpowiednio do organu wojskowego uprawnio nego do zwolnienia z tego stanowiska służbowe go albo do zwolnienia z tej służby wojskowej;

2) karą dyscyplinarną usunięcia z zawodowej służby wojskowej — podstawą do stwierdzenia w rozka zie personalnym faktu zwolnienia z tej służby jest odpis karty ukarania żołnierza, przesłany do do wódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz peł ni służbę wojskową;

3) karą pieniężną lub środkiem dyscyplinarnym — podstawą umieszczenia w rozkazie lub decyzji za rządzenia wykonania ukarania jest odpis karty ukarania żołnierza, przesłany do właściwego orga nu wojskowego uprawnionego do wydania rozka zu lub decyzji, o ile takiego uprawnienia nie ma organ orzekający w pierwszej instancji.

2. W przypadku wydania w postępowaniu dyscy plinarnym w trybie zwykłym prawomocnego orzecze nia o ukaraniu podstawą do wydania decyzji organu wojskowego o zwolnieniu ukaranego odpowiednio z zajmowanego stanowiska służbowego albo ze służ by wojskowej oraz do wydania rozkazu personalnego stwierdzającego fakt zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo umieszczenia w rozkazie lub decyzji zarządzenia wykonania ukarania — jest odpis prawo mocnego orzeczenia o ukaraniu przesłany odpowied nio do organu wojskowego uprawnionego do zwol nienia z zajmowanego stanowiska służbowego albo do właściwego organu wojskowego uprawnionego do wydania tego rozkazu lub decyzji, o ile takiego uprawnienia nie ma organ orzekający w pierwszej instancji.

§5. Wykonując karę pieniężną, organ orzekający w pierwszej instancji przesyła niezwłocznie organowi finansowemu uprawnionemu do dokonywania potrą ceń z uposażenia ukaranego odpis rozkazu lub decy zji, w których umieszczono zarządzenie wykonania tej kary, w tym odroczonej lub rozłożonej na raty, a jeże li jej wykonanie zostało warunkowo zawieszone — po zarządzeniu wykonania kary zawieszonej.

§6.

1. Wykonując karę odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego, organ orzekający w pierw szej instancji, jeżeli jest organem wojskowym upraw nionym do zwolnienia danego żołnierza ze stanowi ska służbowego, wydaje niezwłocznie decyzję o zwol nieniu ukaranego tą karą z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i wyznacza go na inne stano wisko służbowe lub przenosi do rezerwy kadrowej.

2. Organ wojskowy po wydaniu decyzji o zwolnie niu ukaranego żołnierza z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego, jeżeli nie jest organem orze kającym w pierwszej instancji, niezwłocznie przesyła temu organowi odpis decyzji.

§7.

1. Wykonując karę usunięcia ze służby kandy dackiej, przygotowawczej albo z okresowej służby wojskowej, organ orzekający w pierwszej instancji niezwłocznie wydaje decyzję o zwolnieniu z tej służby żołnierza ukaranego tą karą.

2. Wykonując karę usunięcia z zawodowej służby wojskowej, organ wojskowy właściwy do wydania rozkazu personalnego stwierdzającego fakt zwolnie nia danego żołnierza z zawodowej służby wojskowej niezwłocznie wydaje taki rozkaz.

3. Jeżeli organ wojskowy, o którym mowa w ust. 2, nie jest organem orzekającym w pierwszej instancji, niezwłocznie przesyła temu organowi odpis rozkazu personalnego stwierdzającego fakt zwolnie nia danego żołnierza ze służby wojskowej. 1782 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych Dziennik Ustaw Nr 223 — 17604 — Poz. 1782

§8. Jeżeli oprócz kary dyscyplinarnej został zasto sowany środek dyscyplinarny, a organ orzekający w pierwszej instancji:

1) jest właściwy do umieszczenia zarządzenia wyko nania tej kary w rozkazie lub decyzji — umieszcza w tym rozkazie lub decyzji również zarządzenie wykonania środka dyscyplinarnego zastosowane go wraz z karą;

2) nie jest właściwy do wydania decyzji o zwolnieniu ukaranego żołnierza z zajmowanego stanowiska służbowego albo ze służby wojskowej — zarządze nie wykonania środka dyscyplinarnego zastoso wanego wraz z karą odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego umieszcza w wydanym przez siebie rozkazie lub decyzji; decyzję o zwol nieniu ukaranego żołnierza z zajmowanego stano wiska albo ze służby wojskowej wydaje uprawnio ny organ wojskowy, a następnie przesyła jej odpis organowi orzekającemu w pierwszej instancji;

3) nie jest właściwy do stwierdzenia faktu zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby woj skowej — zarządzenie wykonania środka dyscypli narnego orzeczonego wraz z karą usunięcia z za wodowej służby wojskowej umieszcza w rozkazie lub decyzji przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe dowódcy jednostki wojsko wej, w której ukarany pełni służbę wojskową.

§9.

1. Wykonując środek dyscyplinarny zobowią zania do przeproszenia pokrzywdzonego, przełożony dyscyplinarny zobowiązuje ukaranego do przeprosze nia pokrzywdzonego w terminie i miejscu określo nych w rozkazie lub decyzji, w których zarządzono wy konanie ukarania.

2. Przeproszenie polega na skierowaniu do po krzywdzonego słowa „przepraszam” w obecności bezpośredniego przełożonego ukaranego lub bezpo średniego przełożonego pokrzywdzonego.

3. Jeżeli wykonanie środka dyscyplinarnego, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe w warun kach określonych w ust. 2, ukarany może przeprosić pokrzywdzonego w formie pisemnej.

§10.

1. Wykonując środek dyscyplinarny zobowią zania do wykonania dodatkowych zadań służbowych, organ orzekający w pierwszej instancji określa w roz kazie lub decyzji w szczególności:

1) rodzaj dodatkowych zadań służbowych do wyko nania, z uwzględnieniem ich użyteczności dla jed nostki wojskowej lub instytucji cywilnej;

2) okres wykonywania dodatkowych zadań służbo wych liczony w dniach, przy czym ostatni dzień jest terminem wykonania tych zadań;

3) miejsce, w którym mają być wykonywane dodat kowe zadania służbowe;

4) godziny w czasie wolnym od zajęć służbowych, w których mają być wykonywane te zadania, z uwzględnieniem normy czasu przeznaczonego na odpoczynek, określonej w przepisach o czasie służby żołnierzy.

2. Wykonywanie środka dyscyplinarnego, o któ rym mowa w ust. 1, może odbywać się nieprzerwanie bez względu na dni wolne od zajęć służbowych.

3. Do zarządzenia wykonywania warunkowo zawieszonego środka dyscyplinarnego zobowiązania do wykonania dodatkowych zadań służbowych stosu je się odpowiednio przepis ust. 1. § 1

1.

1. Wykonanie środka dyscyplinarnego zobo wiązania do naprawienia wyrządzonej szkody polega na zobowiązaniu ukaranego do:

1) uiszczenia na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości wyrzą dzonej szkody;

2) wykonania takich czynności, które spowodują przywrócenie stanu sprzed wyrządzenia szkody.

2. Wykonując środek dyscyplinarny, o którym mo wa w ust. 1 pkt 1, organ orzekający w pierwszej instan cji przesyła organowi finansowemu uprawnionemu do dokonywania potrąceń z uposażeń żołnierzy odpis rozkazu lub decyzji, w których zarządzono wykonanie tego środka, w tym z rozłożeniem na raty:

1) niezwłocznie, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) jeżeli wykonanie tego środka zostało odroczone albo przerwane — po zarządzeniu wykonania tego środka.

3. Wykonanie środka dyscyplinarnego, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się bez nadzoru. § 1

2. Wykonując środek dyscyplinarny pozbawie nia prawa do noszenia odznaki honorowej lub odzna ki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska, organ orzekający w pierwszej instancji określa w rozkazie lub decyzji okres, na jaki ukarany utracił prawo do no szenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honoro wego, oraz okres, w którym ukarany jest wyłączony z uczestnictwa w uroczystościach wojskowych i pań stwowych z udziałem wojska, licząc od dnia uprawo mocnienia się orzeczenia o ukaraniu do terminu zatar cia ukarania. § 1

3.

1. Wykonując środek dyscyplinarny podania informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób, organ orzekający w pierwszej instancji określa w roz kazie lub decyzji w szczególności:

1) rodzaj i termin odprawy lub zbiórki, podczas której ma zostać odczytana informacja o ukaraniu;

2) grupę osób, w obecności których informacja ta ma być odczytana;

3) rodzaj analiz lub ocen dyscypliny wojskowej, w których może być wykorzystana informacja o ukaraniu, z uwzględnieniem szczebla organiza cyjnego organu kierowania lub dowodzenia doko nującego analiz lub ocen oraz okresu, za który są one prowadzone. Dziennik Ustaw Nr 223 — 17605 — Poz. 1782

2. Informacje o ukaraniu podawane do wiadomo ści innych osób obejmują:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko ukaranego;

2) rodzaj popełnionego przewinienia dyscyplinarne go;

3) określenie ukarania, ze wskazaniem rodzaju i wy miaru orzeczonej kary dyscyplinarnej lub liczby i wymiaru zastosowanych środków dyscyplinar nych.

3. Grupę osób, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mo gą stanowić żołnierze o tym samym co ukarany stop niu wojskowym lub wyższym, jak również przełożeni ukaranego niebędący żołnierzami. § 1

4. W przypadku uprawomocnienia się orzecze nia o ukaraniu żołnierza wyznaczonego lub skierowa nego do pełnienia służby poza granicami państwa:

1) karą pieniężną lub środkiem dyscyplinarnym zo bowiązania do naprawienia szkody — odpis karty ukarania żołnierza albo prawomocnego orzecze nia o ukaraniu przesyła się niezwłocznie dowódcy jednostki wojskowej albo kierownikowi instytucji cywilnej, na której zaopatrzeniu finansowym w kraju żołnierz pozostaje, oraz organowi, który żołnierza wyznaczył lub skierował do służby poza granicami państwa;

2) karą odwołania z zajmowanego stanowiska służ bowego — odpis karty ukarania żołnierza albo prawomocnego orzeczenia o ukaraniu przesyła się niezwłocznie organowi wojskowemu uprawnione mu do zwolnienia danego żołnierza ze stanowiska służbowego oraz organowi, który żołnierza wy znaczył lub skierował do służby poza granicami państwa, jak również do dowódcy jednostki woj skowej albo kierownika instytucji cywilnej w kraju, w której żołnierz skierowany do służby poza grani cami państwa zajmuje stanowisko służbowe;

3) karą usunięcia ze służby okresowej albo z zawodo wej służby wojskowej — odpis karty ukarania żoł nierza albo prawomocnego orzeczenia o ukaraniu przesyła się niezwłocznie: a) organowi wojskowemu wydającemu decyzję o zwolnieniu żołnierza ze służby wojskowej albo organowi wojskowemu stwierdzającemu w rozkazie personalnym fakt zwolnienia żołnie rza zawodowego ze służby wojskowej, b) dowódcy jednostki wojskowej albo kierowniko wi instytucji cywilnej w kraju, w której żołnierz skierowany do służby poza granicami państwa zajmuje stanowisko służbowe, c) organowi posiadającemu uprawnienia do wy znaczania lub kierowania żołnierza do służby poza granicami państwa;

4) środkiem dyscyplinarnym pozbawienia prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach woj skowych i państwowych z udziałem wojska, jeżeli tym tytułem lub odznaką żołnierz był wyróżniony podczas pełnienia służby wojskowej w kraju, jak również innymi karami lub środkami dyscyplinar nymi niewymienionymi w pkt 1—3 — odpis karty ukarania żołnierza albo prawomocnego orzecze nia o ukaraniu przesyła się niezwłocznie dowódcy jednostki wojskowej albo kierownikowi instytucji cywilnej w kraju, w której żołnierz skierowany do służby poza granicami państwa zajmuje stanowi sko służbowe, oraz organowi wojskowemu, który żołnierza wyznaczył lub skierował do tej służby. § 1

5.

1. Dowódca jednostki wojskowej albo kie rownik instytucji cywilnej, w której żołnierz pełni służ bę wojskową, w terminie pięciu dni od dnia otrzyma nia zarządzenia wykonania kary aresztu izolacyjnego:

1) kieruje ukaranego na badania lekarskie stwierdza jące istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia przez niego tej kary lub ich brak;

2) ustala, w porozumieniu z komendantem izby za trzymań, termin stawienia się ukaranego do odby cia kary;

3) umieszcza w rozkazie lub decyzji zarządzenie wy konania tej kary oraz określa termin i miejsce jej odbywania;

4) wystawia ukaranemu skierowanie do właściwej terytorialnie jednostki ˚andarmerii Wojskowej lub innej jednostki wojskowej, w której znajduje się izba zatrzymań, jeżeli nie jest to macierzysta jed nostka wojskowa tego żołnierza;

5) przesyła komendantowi izby zatrzymań kopie do kumentów stanowiących podstawę przyjęcia do izby zatrzymań: a) odpis prawomocnego orzeczenia sądu wojsko wego o ukaraniu i zarządzenie wykonania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego, b) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia przez ukaranego kary dyscyplinarnej aresztu izolacyj nego, wydane nie wcześniej niż dwadzieścia cztery godziny przed terminem stawienia się ukaranego do izby zatrzymań;

6) w razie potrzeby zapewnia doprowadzenie ukara nego do izby zatrzymań przez wojskowy organ po rządkowy lub zwraca się w tej sprawie do właści wej terytorialnie jednostki organizacyjnej ˚andar merii Wojskowej.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań le karskich zostaną stwierdzone przeciwwskazania zdro wotne do odbycia przez ukaranego kary aresztu izola cyjnego, dowódca jednostki wojskowej odstępuje od czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2—6, i powia damia o tym sąd wojskowy.

3. Jeżeli wyniki badań, o których mowa w ust. 2, wskazują na przejściowy charakter przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia przez ukaranego kary aresz tu izolacyjnego, dowódca jednostki wojskowej, po ustaniu tych przeciwwskazań, ponownie kieruje uka ranego na badania lekarskie. Dziennik Ustaw Nr 223 — 17606 — Poz. 1782 § 1

6.

1. Komendant izby zatrzymań odmawia przy jęcia ukaranego karą aresztu izolacyjnego, jeżeli:

1) nie otrzymał dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 5;

2) ukarany nie ma żadnego dokumentu, na podsta wie którego ustala się tożsamość, albo jeżeli co do tożsamości ukaranego istnieją uzasadnione wąt pliwości wynikające z: a) uszkodzenia dokumentu posiadanego przez ukaranego, b) niezgodności między dokumentami a informa cjami uzyskanymi od ukaranego.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli do izby zatrzymań zostanie przekazane pismo dowódcy jednostki wojskowej albo kierownika instytucji cywil nej stwierdzające tożsamość ukaranego, a w przypad ku gdy ukarany nie ma dokumentów — także aktualna fotografia ukaranego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ukarane go kieruje się do jednostki wojskowej albo instytucji cywilnej, w której pełni służbę wojskową, i natych miast zawiadamia dowódcę tej jednostki albo kierow nika tej instytucji. § 1

7. W razie zawinionego niestawienia się ukara nego karą aresztu izolacyjnego do izby zatrzymań w wyznaczonym terminie dowódca jednostki wojsko wej:

1) powiadamia o tym właściwy wojskowy sąd garni zonowy;

2) poleca doprowadzenie ukaranego do izby zatrzy mań przez wojskowy organ porządkowy lub zwra ca się w tej sprawie do właściwej terytorialnie jed nostki organizacyjnej ˚andarmerii Wojskowej. § 1

8.

1. Ukaranego wykonującego karę aresztu izo lacyjnego umieszcza się w pomieszczeniu jednooso bowym lub wieloosobowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W jednym pomieszczeniu osadza się żołnierzy pełniących służbę wojskową tego samego rodzaju, te go samego korpusu kadry zawodowej i tej samej płci.

3. W pomieszczeniu jednoosobowym lub wielo osobowym należy umieścić ukaranego, gdy wynika to z zaleceń lekarza lub psychologa. § 1

9. Ukaranego karą aresztu izolacyjnego osadzo nego w izbie zatrzymań niezwłocznie informuje się o jego prawach i obowiązkach, w tym umożliwia mu się zapoznanie z przepisami niniejszego rozporządze nia dotyczącymi wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego.

§20.

1. Ograniczenie odwiedzin, o którym mowa w art. 88 ust. 3 ustawy, obejmuje ograniczenie prawa do odwiedzin zarówno członków rodziny oraz małżon ka ukaranego, jak również innych osób, w sposób określony w ust. 2—6.

2. Odwiedziny, o których mowa w ust. 1, mogą:

1) odbywać się jeden raz w ciągu doby;

2) trwać nie dłużej niż sześćdziesiąt minut, przy czym za zezwoleniem komendanta lub profosa izby zatrzymań mogą być one przedłużone;

3) odbywać się nie więcej niż z dwiema osobami jed nocześnie.

3. W uzasadnionych przypadkach komendant lub profos izby zatrzymań może zezwolić na zwiększenie liczby odwiedzin w ciągu doby lub na większą liczbę osób odwiedzających.

4. Na polecenie komendanta izby zatrzymań od wiedziny odbywają się w obecności profosa, w spo sób umożliwiający bezpośredni kontakt ukaranego z osobą odwiedzającą.

5. Profos izby zatrzymań informuje osoby odwie dzające o sposobie odbywania odwiedzin.

6. W razie naruszenia przez ukaranego lub osobę odwiedzającą ustalonego sposobu odbywania odwie dzin mogą być one przerwane lub zakończone przez komendanta lub profosa izby zatrzymań przed wyzna czonym na nie czasem. § 2

1.

1. Ukarany odbywa karę dyscyplinarną aresz tu izolacyjnego w umundurowaniu polowym bez pa sa i w obuwiu bez sznurowadeł.

2. Ukaranemu wydaje się:

1) ubranie robocze — jeżeli uzasadniają to prace przez niego wykonywane lub względy higieny;

2) na noc piżamę, materac, koc, prześcieradło i po duszkę z poszewką, a gdy temperatura w celi wy nosi poniżej +18 °C — dodatkowy koc;

3) bieliznę odpowiednią do pory roku;

4) środki do utrzymania higieny osobistej, jeżeli uka rany ich nie ma. § 2

2.

1. Ukarany korzysta z niezbędnego dla zdro wia wypoczynku, w szczególności z prawa do co naj mniej godzinnego spaceru na wolnym powietrzu w wyznaczonym miejscu i ośmiogodzinnego nieprze rwanego czasu przeznaczonego na sen w ciągu doby.

2. W razie naruszenia przez ukaranego ustalonego sposobu odbywania spaceru spacer może być zakoń czony przez komendanta lub profosa izby zatrzymań przed czasem. § 2

3.

1. Rodzaj, miejsce i czas wykonywania przez ukaranego zadań służbowych na rzecz jednostki woj skowej, na terenie której znajduje się izba zatrzymań, określa komendant lub profos izby zatrzymań, w uzgodnieniu z dowódcą jednostki wojskowej, na rzecz której mają być wykonywane te zadania.

2. Rodzaj zadań, o których mowa w ust. 1, oraz miejsce i czas ich wykonywania przez ukaranego w danym dniu stwierdza się w książce meldunków prowadzonej przez komendanta lub profosa izby za trzymań. Dziennik Ustaw Nr 223 — 17607 — Poz. 1782 § 2

4. Spośród ukaranych umieszczonych w po mieszczeniu wieloosobowym komendant izby zatrzy mań wyznacza starszego pomieszczenia, do którego obowiązków należy dbałość o przestrzeganie przez ukaranych ustalonego w izbie zatrzymań porządku dnia oraz wykonywanie obowiązków przez osadzo nych, a także informowanie komendanta lub profosa izby zatrzymań o potrzebach bytowych i zdrowotnych ukaranych. § 2

5. W razie uchylenia kary aresztu izolacyjnego, zmiany tej kary na inną lub na środek dyscyplinarny, a także w razie przerwania jej wykonywania dowódca jednostki wojskowej albo kierownik instytucji cywil nej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zawiada mia o tym fakcie komendanta izby zatrzymań, w któ rej ukarany został osadzony. § 2

6. Pomieszczenia, w których przebywają ukara ni karą aresztu izolacyjnego, wyodrębnia się spośród pomieszczeń w izbach zatrzymań. § 2

7.

1. Pomieszczenia, w których przebywają uka rani karą aresztu izolacyjnego, tworzy i likwiduje roz kazem:

1) Komendant Główny ˚andarmerii Wojskowej — w jednostkach organizacyjnych ˚andarmerii Woj skowej,

2) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych — w jednost kach wojskowych poza granicami państwa, w po rozumieniu z Komendantem Głównym ˚andarme rii Wojskowej — w uzgodnieniu z dyrektorem komórki organizacyj nej resortu obrony narodowej właściwej do spraw dyscypliny wojskowej.

2. O utworzeniu i likwidacji pomieszczenia izby za trzymań, w którym przebywają ukarani karą aresztu izolacyjnego, organ, o którym mowa w ust. 1, zawia damia niezwłocznie właściwych miejscowo: prezesa wojskowego sądu garnizonowego i wojskowego pro kuratora garnizonowego. § 2

8. Pomieszczenia, w których przebywają ukara ni karą aresztu izolacyjnego, obsługiwane są przez ob sługę izb zatrzymań, w których pomieszczenia te są usytuowane. § 2

9. W przypadku uprawomocnienia się orzecze nia o ukaraniu żołnierza okresowej służby wojskowej, żołnierza zawodowego albo żołnierza pełniącego służ bę kandydacką albo przygotowawczą w czasie ogło szenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny przepisy § 4—14 stosuje się odpo wiednio wobec żołnierza zajmującego stanowisko służbowe w jednostce wojskowej na czas wojny, w instytucji cywilnej albo stanowisko służbowe poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. § 30. W zakresie nieuregulowanym w rozporzą dzeniu, a dotyczącym:

1) warunków wydzielania, wyposażenia i lokalizacji pomieszczeń, w których przebywają ukarani karą aresztu izolacyjnego, oraz warunków, jakim po winny odpowiadać te pomieszczenia, stosuje się odpowiednio przepisy o izbach zatrzymań;

2) warunków i sposobu prowadzenia oraz zasad obiegu, okresu przechowywania, sposobu archi wizowania lub brakowania ewidencji i dokumen tacji dotyczącej wykonywania ukarania, stosuje się odpowiednio przepisy o ewidencji i dokumen tacji dyscyplinarnej. § 3

1.

1. W warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej po ogłoszeniu mobilizacji, w stanach nad zwyczajnych, w czasie wojny, a także podczas wyko nywania zadań służbowych w strefie działań wojen nych oraz w przypadku użycia Sił Zbrojnych Rzeczy pospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak rów nież udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwaw czych lub ratowniczych, wykonywanie kary aresztu izolacyjnego może odbywać się w wyodrębnionych pomieszczeniach izby zatrzymań zlokalizowanych w składanych kontenerach mieszkalnych, posiadają cych wymagane dla tego rodzaju obiektów stosowne atesty i certyfikaty, a także spełniających warunki określone dla izb zatrzymań funkcjonujących w tych szczególnych sytuacjach.

2. W przypadku niemożliwości spełnienia warun ków, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się sprawo wanie w pomieszczeniu dla osadzonych bezpośred niego nadzoru nad osadzonymi przez profosa izby za trzymań. § 3

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Obrony Narodowej: w z. S. J. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-29
Data wydania: 2009-12-23
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1782