Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788

Dziennik Ustaw Nr 223 — 17622 — Poz. 1788 Na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwiet nia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 66

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wzór rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumula torów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na po szczególnych wprowadzających baterie lub aku mulatory;

2) sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w pkt 1.

§2.

1. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie doku mentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 usta wy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno ści podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), opatrzonego bezpiecz nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po mocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozu mieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Ârodowiska: w z. S. Gawłowski 1788 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 223 — 17623 — Poz. 1788 Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. (poz. 1788) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O MASIE ZEBRANYCH ZU˚YTYCH BATERII PRZENOÂNYCH I ZU˚YTYCH AKUMULATORÓW PRZENOÂNYCH Dziennik Ustaw Nr 223 — 17624 — Poz. 1788 Objaśnienia:

1) Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

2) Jeżeli posiada.

3) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

4) Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) Dotyczy zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, z którym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), wprowadzający baterie lub akumulatory ma podpisaną umowę.

6) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

7) Dotyczy podmiotu, który, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, realizuje w imieniu wprowadzającego baterie lub akumulatory obowiązek zawarcia umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2009-12-29
Data wydania: 2009-12-22
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Data obowiązywania: 2010-01-01
Data uchylenia: 2013-01-23
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788