Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1804

Dziennik Ustaw Nr 224 — 17706 — Poz. 1804 Na podstawie art. 10 i 11 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 103

3) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawoże niu (Dz. U. Nr 119, poz. 76

5) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 1 w pkt 3 dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) korzystny wpływ środka poprawiającego właściwości gleby na poprawę właściwości lub parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych gle by.”, b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Badaniom rolniczym nie poddaje się:

1) nawozu mineralnego, jeżeli w wyniku ba dań fizycznych, fizykochemicznych lub chemicznych potwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb;

2) nawozu organicznego wytworzonego wyłącznie z surowców roślinnych lub produktów ubocznych pochodzenia zwie rzęcego, zwanych dalej „ubocznymi pro duktami zwierzęcymi”, spełniających wy magania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europej skiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne doty czące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spo życia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1774/2002”, lub mieszaniny tych surowców i produktów, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizyko chemicznych, chemicznych lub biologicz nych oraz na podstawie przedłożonej technologii jego produkcji lub informacji o surowcach zastosowanych do jego wy twarzania potwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb;

3) nawozu organiczno-mineralnego wytwo rzonego wyłącznie z surowców roślin nych lub ubocznych produktów zwierzę cych lub mieszaniny tych surowców i produktów oraz nawozów mineralnych, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizyko chemicznych, chemicznych lub biologicz nych oraz na podstawie przedłożonej technologii jego produkcji lub informacji o surowcach zastosowanych do jego wy twarzania potwierdzono, że nawóz ten będzie przydatny do nawożenia roślin lub gleb lub rekultywacji gleb;

4) środka poprawiającego właściwości gleby, jeżeli w wyniku badań fizycznych, fizyko chemicznych, chemicznych lub biologicz nych oraz na podstawie przedłożonej technologii jego produkcji lub informacji o surowcach zastosowanych do jego wy twarzania potwierdzono, że środek ten będzie przydatny do poprawy właściwo ści gleb lub parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biolo gicznych gleb lub rekultywacji gleb.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do nawozów i środków poprawiających właściwości gle by wyprodukowanych z odpadów w rozu mieniu przepisów o odpadach, zwanych da lej „odpadami”, których działanie nie jest sprawdzone.”;

2) § 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

§4. Jednostkami organizacyjnymi upoważniony mi do prowadzenia badań, o których mowa w § 2, są:

1) w zakresie badań fizycznych, fizyko chemicznych i chemicznych nawozów: a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo znawstwa — Państwowy Instytut Ba dawczy z siedzibą w Puławach, zwany dalej „Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa”, b) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, zwany dalej „Instytutem Nawozów Sztucznych”, c) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) w zakresie badań fizycznych, fizyko chemicznych i chemicznych środków wspomagających uprawę roślin: a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo znawstwa, b) Instytut Nawozów Sztucznych, 1804 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listo pada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Dziennik Ustaw Nr 224 — 17707 — Poz. 1804 c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewi cach, zwany dalej „Instytutem Sadow nictwa i Kwiaciarstwa”, d) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chro boczka w Skierniewicach, zwany dalej „Instytutem Warzywnictwa”, e) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) w zakresie badań biologicznych nawozów i środków wspomagających uprawę roś lin: a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo znawstwa, b) Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puła wach, zwany dalej „Państwowym Insty tutem Weterynaryjnym”, c) Instytut Ochrony Ârodowiska w Warsza wie, zwany dalej „Instytutem Ochrony Ârodowiska”, d) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, zwany dalej „Insty tutem Medycyny Wsi”, e) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

4) w zakresie badań rolniczych nawozów, stymulatorów wzrostu oraz środków po prawiających właściwości gleby: a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebo znawstwa — w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach polowych lub nawozu przeznaczonego do rekultywacji gleb, lub środka poprawiającego właści wości gleby przeznaczonego do popra wy właściwości gleby lub jej parame trów, b) Instytut Warzywnictwa — w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu prze znaczonych do stosowania w uprawach roślin warzywnych lub środka popra wiającego właściwości gleby przezna czonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów, c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa — w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy wła ściwości gleby lub jej parametrów, d) Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękoci nie Starym, zwany dalej „Instytutem Badawczym Leśnictwa” — w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu prze znaczonych do stosowania w uprawach leśnych lub nawozu przeznaczonego do rekultywacji gleb, lub środka poprawia jącego właściwości gleby przeznaczo nego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów, e) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, zwany dalej „Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych” — w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania na użytkach zielonych lub środka popra wiającego właściwości gleby przezna czonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów, f) jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§5. Jednostkami organizacyjnymi upoważniony mi do wydawania opinii o nawozach i środ kach wspomagających uprawę roślin są:

1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw stwa w zakresie: a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspo magający uprawę roślin oraz wapno na wozowe i wapno nawozowe zawierają ce magnez wymagań jakościowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w tym nawozie lub środku wspomagającym uprawę roślin, b) przydatności nawozu lub środka wspo magającego uprawę roślin do rekulty wacji gleb lub do stosowania w upra wach polowych, a także ich oddziaływa nia na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;

2) Instytut Warzywnictwa w zakresie: a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspo magający uprawę roślin wymagań jako ściowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczysz czeń w tym nawozie lub środku wspo magającym uprawę roślin, b) przydatności nawozu lub środka wspo magającego uprawę roślin do stosowa nia w uprawach roślin warzywnych, a także ich oddziaływania na zdrowie lu dzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o któ rych mowa w § 6;

3) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w za kresie: a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspo Dziennik Ustaw Nr 224 — 17708 — Poz. 1804 magający uprawę roślin wymagań jako ściowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczysz czeń w tym nawozie lub środku wspo magającym uprawę roślin, b) przydatności nawozu lub środka wspo magającego uprawę roślin do stosowa nia w uprawach sadowniczych, upra wach roślin ozdobnych i na trawnikach, a także ich oddziaływania na zdrowie lu dzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o któ rych mowa w § 6;

4) Instytut Badawczy Leśnictwa w zakresie: a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspo magający uprawę roślin wymagań jako ściowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczysz czeń w tym nawozie lub w tym środku wspomagającym uprawę roślin, b) przydatności nawozu lub środka wspo magającego uprawę roślin do rekulty wacji gleb lub do stosowania w upra wach leśnych, a także ich oddziaływania na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na śro dowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roś lin, o których mowa w § 6;

5) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w zakresie: a) spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspo magający uprawę roślin wymagań jako ściowych oraz wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczysz czeń w tym nawozie lub w tym środku wspomagającym uprawę roślin, b) przydatności nawozu lub środka wspo magającego uprawę roślin do rekulty wacji gleb lub do stosowania na użyt kach zielonych, a także ich oddziaływa nia na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko, z wyłączeniem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, o których mowa w § 6;

6) Instytut Nawozów Sztucznych w zakresie spełniania przez nawóz mineralny lub mi neralny środek wspomagający uprawę roślin wymagań jakościowych oraz wyma gań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;

7) Państwowy Instytut Weterynaryjny w za kresie spełniania przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny lub organiczny i organiczno-mineralny środek wspoma gający uprawę roślin: a) wytworzony z surowców będących ubocznymi produktami zwierzęcymi lub b) wytworzony z produktów uzyskanych z ubocznych produktów zwierzęcych, lub c) zawierający w swoim składzie uboczne produkty zwierzęce — wymagań weterynaryjnych określonych w rozporządzeniu nr 1774/2002.”;

3) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) informacje o ograniczeniach w stosowaniu na wozu lub środka wspomagającego uprawę roś lin wynikających z przepisów Unii Europejskiej — w przypadku nawozu lub środka wspoma gającego uprawę roślin wytworzonych z su rowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzy skanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim skła dzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce, lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocz nych produktów zwierzęcych;”;

4) w § 9 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, zawiera dodatkowo: a) wymagania jakościowe i wartości zanie czyszczeń nawozu organicznego, organiczno -mineralnego i wapna nawozowego oraz wapna nawozowego zawierającego ma gnez, a także organicznego i organiczno -mineralnego środka wspomagającego uprawę roślin, b) potwierdzenie spełniania wymagań jako ściowych i wymagań dotyczących dopusz czalnych wartości zanieczyszczeń przez na wóz organiczny i organiczno-mineralny, wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez, a także przez organicz ny i organiczno-mineralny środek wspoma gający uprawę roślin, przewidzianych do re kultywacji gleb lub do stosowania w upra wach polowych;

3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownic twa i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy Leśnictwa, lub Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, zawiera dodatkowo: a) wymagania jakościowe i wartości zanieczysz czeń nawozu organicznego i organiczno -mineralnego lub organicznego i organiczno -mineralnego środka wspomagającego upra wę roślin, b) potwierdzenie spełniania wymagań jako ściowych i wymagań dotyczących dopusz czalnych wartości zanieczyszczeń przez na wóz organiczny i organiczno-mineralny lub przez organiczny i organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin, prze widzianych do stosowania w uprawach roś lin warzywnych, uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych, na trawnikach, w uprawach leśnych lub na użytkach zielo nych;”; Dziennik Ustaw Nr 224 — 17709 — Poz. 1804

5) w § 10 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) informację o braku konieczności poddania na wozu lub środka poprawiającego właściwości gleby badaniom rolniczym — w przypadkach określonych w § 2 ust. 4.”;

6) w § 12 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) deklarację producenta o właściwościach lub parametrach gleby, na które oddziałuje środek poprawiający właściwości gleby.”;

7) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) informacja o ograniczeniach w stosowaniu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin wynikających z przepisów Unii Europej skiej — w przypadku nawozu lub środka wspo magającego uprawę roślin wytworzonych z surowców będących odpadami lub uboczny mi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produk tów zwierzęcych albo zawierających w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwie rzęce, lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-30
Data wydania: 2009-12-21
Data wejścia w życie: 2010-01-14
Data obowiązywania: 2010-01-14
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1804