Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1810

Dziennik Ustaw Nr 226 — 18208 — Poz. 1810 Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwiet nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) organy administracji rządowej, które utworzą cen tra zarządzania kryzysowego;

2) sposób funkcjonowania centrów zarządzania kry zysowego.

§2.

1. Centrum zarządzania kryzysowego tworzą następujące organy:

1) Minister Obrony Narodowej;

2) Minister Sprawiedliwości;

3) minister właściwy do spraw rolnictwa;

4) minister właściwy do spraw środowiska;

5) minister właściwy do spraw zagranicznych;

6) minister właściwy do spraw zdrowia;

7) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

8) Komendant Główny Policji;

9) Komendant Główny Straży Granicznej;

10) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 1

1) Szef Agencji Wywiadu; 1

2) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 1

3) Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej tworzy jedno centrum zarzą dzania kryzysowego.

3. Minister może utworzyć wspólne centrum za rządzania kryzysowego z organami mu podległymi lub przez niego nadzorowanymi.

§3. Centrum zarządzania kryzysowego umieszcza się w kompleksie wyodrębnionych pomieszczeń, do stępnych wyłącznie dla osób upoważnionych, w tym pomieszczeń operatorsko-dyspozytorskich, których wyposażenie umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i wymianę niezbędnych informacji w zakresie zarzą dzania kryzysowego, prowadzenie analiz i ocen sytu acji kryzysowych oraz przekazywanie decyzji właści wych organów zarządzania kryzysowego.

§4.

1. Centrum zarządzania kryzysowego realizuje swoje zadania, określone w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w oparciu o standardy określone w przepisach wyda nych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)), z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)), z zachowaniem:

1) ciągłości działania i wymiany informacji;

2) możliwości pracy w przypadku: a) braku zasilania zewnętrznego, b) uszkodzenia systemów łączności, c) wystąpienia innych awarii.

2. Organy określone w § 2 ust. 1 ustalają liczbę osób pełniących całodobowy dyżur, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, uwzględniając możliwość jej zwiększenia w sytuacjach kryzysowych.

§5.

1. W przypadku braku możliwości użytkowa nia centrum zarządzania kryzysowego organy okreś lone w § 2 ust. 1 zapewniają zapasowe miejsce pracy.

2. Zapasowe miejsce pracy powinno zapewniać warunki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, i być usy tuowane w odrębnej lokalizacji.

3. Zapasowym miejscem pracy mogą być również pomieszczenia centrum zarządzania kryzysowego in nego organu administracji rządowej.

4. Przemieszczenie centrum zarządzania kryzyso wego do zapasowego miejsca pracy, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie planu przemieszcze nia. 1810 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076. ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375. Dziennik Ustaw Nr 226 — 18209 — Poz. 1810

§6.

1. Centrum zarządzania kryzysowego współ pracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i inny mi organami administracji publicznej, w szczególno ści w zakresie:

1) wzajemnego informowania się o: a) potencjalnych zagrożeniach i możliwościach wystąpienia sytuacji kryzysowej, b) stratach i środkach, w tym finansowych, nie zbędnych do odtworzenia zasobów i infrastruk tury krytycznej, c) pomocy krajowej i międzynarodowej;

2) analizowania i oceny sytuacji kryzysowej, w tym prognozowania jej rozwoju;

3) zrealizowanych i planowanych działań podejmo wanych przez właściwe organy w sprawie zarzą dzania kryzysowego w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności przez bieżące przekazywanie in formacji i analiz oraz sporządzanie raportów doraź nych i sytuacyjnych przekazywanych przez techniczne środki łączności, z zachowaniem przepisów o ochro nie informacji niejawnych.

§7.

1. Centrum zarządzania kryzysowego przeka zuje raporty sytuacyjne do Rządowego Centrum Bez pieczeństwa:

1) w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub wystąpienia sytuacji kryzyso wej — zgodnie z zapotrzebowaniem;

2) w pozostałych przypadkach — jeden raz dziennie.

2. W sytuacjach kryzysowych wiodącą rolę w za kresie pozyskiwania informacji, ich analizy i dystrybu cji pełni centrum zarządzania kryzysowego obsługują ce organ, we właściwości którego pozostaje rodzaj za istniałej sytuacji kryzysowej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej wykraczającej poza właściwość jednego organu lub w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nad zwyczajnych obejmujących obszar dwóch lub więcej województw, wiodącą rolę w zakresie pozyskiwania informacji, ich analizy i dystrybucji przejmuje Rządo we Centrum Bezpieczeństwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§8.

1. Wyposażenie centrów zarządzania kryzyso wego w niezbędny sprzęt i wyposażenie umożliwiają ce realizację zadań określonych w art. 13 ust. 2 usta wy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzyso wym oraz osiągnięcie przez nie pełnej zdolności do realizacji tych zadań nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Do czasu spełnienia wymogu określonego w ust. 1 zadania centrum zarządzania kryzysowego powierza się wskazanej komórce organizacyjnej urzę du obsługującego organ, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Plany przemieszczenia, o których mowa w § 5 ust. 4, należy opracować w urzędzie obsługującym or gan, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-12-31
Data wydania: 2009-12-15
Data wejścia w życie: 2010-01-15
Data obowiązywania: 2010-01-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1810