Dz.U. 2009 nr 23 poz. 138

Dziennik Ustaw Nr 23 — 2368 — Poz. 138 Na podstawie art. 15 ust. 2 oraz art. 19 ust. 8 usta wy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszpor tu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności zwią zane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 132, poz. 917 oraz z 2008 r. Nr 94, poz. 60

2) załącznik otrzymuje brzmie nie określone w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 138 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. (poz. 138) WYSOKOÂå OP¸AT ZA DOKONANIE OPISU S¸OWNEGO I GRAFICZNEGO KONIA, ZIDENTYFIKOWANIE KONIA W PRZYPADKU KONI PE¸NEJ KRWI ANGIELSKIEJ, KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ, KONI RASY K¸USAK ORAZ KUCÓW SZETLANDZKICH, ZAREJESTROWANIE KONIA, WYDANIE PASZPORTU KONIA LUB JEGO DUPLIKATU, DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE KONIOWATYCH, DOR¢CZENIE PASZPORTU KONIA LUB JEGO DUPLIKATU, CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z WYDAWANIEM PASZPORTÓW BYD¸A LUB ICH DUPLIKATÓW ORAZ ZA DOR¢CZENIE PASZPORTU BYD¸A LUB JEGO DUPLIKATU Lp. Rodzaj czynności Wysokość opłaty w złotych 1 dokonanie opisu słownego i graficznego konia 31,30 2 zidentyfikowanie konia w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich 23,69 3 zarejestrowanie konia 33,80 4 wydanie paszportu konia 2,70 5 wydanie duplikatu paszportu konia 81,00 6 dokonanie zmian w rejestrze koniowatych 5,40 7 wydanie paszportu bydła 1,33 8 wydanie duplikatu paszportu bydła 1,33 9 doręczenie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej wydany paszport lub paszporty konia lub bydła, lub duplikat lub duplikaty paszportów konia lub bydła*) o masie do 50 g 5,55 ——————— *) Niezależnie od liczby paszportów lub duplikatów paszportów. o masie ponad 50 g do 100 g 5,75 o masie ponad 100 g do 350 g 5,90 o masie ponad 350 g do 500 g 6,50 o masie ponad 500 g do 1 000 g 8,90 o masie ponad 1 000 g do 2 000 g 10,40

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-02-12
Data wydania: 2009-01-21
Data wejścia w życie: 2009-02-27
Data obowiązywania: 2009-02-27
Data uchylenia: 2009-12-23
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 23 poz. 138