Dz.U. 2009 nr 27 poz. 164

Dziennik Ustaw Nr 27 — 2517 — Poz. 164 Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 23 października 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Porozumienie między Rzecząpo spolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisane w Warszawie dnia 9 maja 2007 r. Zgodnie z art. 5 powyższego porozumienia zosta ły dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Porozumienie weszło w życie dnia 5 grudnia 2008 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski 164 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 17 stycznia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanego w Warszawie dnia 9 maja 2007 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-19
Data wydania: 2009-01-17
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 27 poz. 164