Dz.U. 2009 nr 27 poz. 170

Dziennik Ustaw Nr 27 — 2555 — Poz. 170 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 117, poz. 74

4) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wiersz doty czący Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie: 170 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymuje brzmienie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 60 0 60 0 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 130 2 40 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 75 1 135 60

3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymuje brzmienie: ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. 60

4) w załączniku nr 6 do rozporządzenia wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymuje brzmienie: Uniwersytet Medyczny w Lublinie 230 12 65

5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia dodaje się wiersze w brzmieniu: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 200 20 0 0400 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 90 0 0 00 Dziennik Ustaw Nr 27 — 2556 — Poz. 170 Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 0 70

6) w załączniku nr 9 do rozporządzenia dodaje się wiersze w brzmieniu: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach 0 50 Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 0 50

7) w załączniku nr 12 do rozporządzenia: a) wiersz dotyczący Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygie ra w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 60 0 60 Akademia Medyczna w Gdańsku 45 0 45

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz b) wiersz dotyczący Akademii Medycznej w Gdańsku otrzymuje brzmienie:

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-02-19
Data wydania: 2009-02-10
Data wejścia w życie: 2009-02-19
Data obowiązywania: 2009-02-19
Data uchylenia: 2009-07-09
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 27 poz. 170