Dz.U. 2009 nr 29 poz. 187

Dziennik Ustaw Nr 29 — 2607 — Poz. 187 Na podstawie art. 23b ust. 2a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) za rządza się, co następuje:

§1. Wykaz zawodów sportowych osób głuchych odbywających się przed 2001 r., za udział w których, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, przysłu guje świadczenie pieniężne, określa załącznik do roz porządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki 187 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób głuchych odbywających się przed 2001 r. ———————

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146). Załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. (poz. 187) WYKAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH OSÓB G¸UCHYCH ODBYWAJÑCYCH SI¢ PRZED 2001 R., ZA UDZIA¸ W KTÓRYCH, PO SPE¸NIENIU WARUNKÓW OKREÂLONYCH W USTAWIE Z DNIA 18 STYCZNIA 1996 R. O KULTURZE FIZYCZNEJ, PRZYS¸UGUJE ÂWIADCZENIE PIENI¢˚NE

1) Letnie Igrzyska w Sztokholmie w 1939 r.;

2) Letnie Igrzyska w Mediolanie w 1957 r.;

3) Letnie Igrzyska w Helsinkach w 1961 r.;

4) Letnie Igrzyska w Waszyngtonie w 1965 r.;

5) Letnie Igrzyska w Belgradzie w 1969 r.;

6) Letnie Igrzyska w Malmö w 1973 r.;

7) Letnie Igrzyska w Bukareszcie w 1977 r.;

8) Letnie Igrzyska w Kolonii w 1981 r.;

9) Letnie Igrzyska w Los Angeles w 1985 r.;

10) Letnie Igrzyska w Christchurch w 1989 r.; 1

1) Letnie Igrzyska w Sofii w 1993 r.; 1

2) Letnie Igrzyska w Kopenhadze w 1997 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-02-23
Data wydania: 2009-02-09
Data wejścia w życie: 2009-02-23
Data obowiązywania: 2009-02-23
Data uchylenia: 2011-02-12
Organ wydający: MIN. SPORTU I TURYSTYKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 29 poz. 187