Dz.U. 2009 nr 3 poz. 14

Dziennik Ustaw Nr 3 — 187 — Poz. 14 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw ca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia tów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedtermino wych wyborów burmistrza Ulanowa w województwie podkarpackim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 1 marca 2009 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. W. Pawlak 14 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ulanowa w województwie podkarpackim ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111. Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2009 r. (poz. 14) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w spra wie przedterminowych wyborów burmistrza Ulanowa 2 do 19 stycznia 2009 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze nia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych 3 do 21 stycznia 2009 r. — zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wybor czej 4 do 23 stycznia 2009 r. — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej 5 do 6 lutego 2009 r. (do godz. 2400) — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza 6 do 9 lutego 2009 r. — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych Dziennik Ustaw Nr 3 — 188 — Poz. 14 1 2 3 7 do 11 lutego 2009 r. — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze nia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor czych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia 8 do 16 lutego 2009 r. — sporządzenie spisu wyborców, — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakato wania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zareje strowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: na zwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa par tii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpra cy z nimi 9 od 16 lutego 2009 r. — rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wy borczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia 10 27 lutego 2009 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej 11 28 lutego 2009 r. — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wy borczych spisów wyborców 12 1 marca 2009 r. godz. 600—2000 — przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-01-12
Data wydania: 2009-01-09
Data wejścia w życie: 2009-01-12
Data obowiązywania: 2009-01-12
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 3 poz. 14