Dz.U. 2009 nr 30 poz. 196

Dziennik Ustaw Nr 30 — 2644 — Poz. 196 Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 16

2) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodo wej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowa nia żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowi sko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1348) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a. Wyznaczenie żołnierza SKW na stanowiska służbowe:

1) w polskich przedstawicielstwach wojsko wych przy: a) organizacjach międzynarodowych, b) międzynarodowych strukturach woj skowych,

2) bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodo wych strukturach wojskowych,

3) w ataszatach obrony w przedstawiciel stwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, podległych mini strowi właściwemu do spraw zagranicz nych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

4) przy siłach zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych innych państw — odbywa się w trybie przewidzianym do wyznaczania na te stanowiska w podmiocie oddelegowania.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie: „

§9. Oddelegowany żołnierz SKW w czasie odde legowania podlega bezpośrednio Szefowi SKW, a w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków określonych w podmiocie od delegowania — kierownikowi podmiotu od delegowania.”;

3) w § 11 po ust. 3 dodaje się ust. 4—6 w brzmieniu: „

4. W przypadku wyznaczenia żołnierza SKW na stanowisko służbowe w trybie § 8a, składniki uposażenia i inne świadczenia oraz należności pieniężne wypłacane są oddelegowanemu żoł nierzowi SKW przez podmiot oddelegowania.

5. W przypadku gdy wysokość uposażenia, o któ rym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, jest niższa od uposażenia otrzymywanego przez oddelego wanego żołnierza SKW na ostatnio zajmowa nym stanowisku służbowym przed oddelego waniem, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na wysokość uposażenia oraz innych świadczeń i należno ści pieniężnych, oddelegowanemu żołnierzowi SKW przysługuje odpowiednie wyrównanie ze środków SKW.

6. Należności pieniężne, o których mowa w ust. 5, są wypłacane oddelegowanemu żołnierzowi SKW przez właściwą jednostkę organizacyjną SKW.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 196 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-25
Data wydania: 2009-02-10
Data wejścia w życie: 2009-03-12
Data obowiązywania: 2009-03-12
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 30 poz. 196