Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206

Dziennik Ustaw Nr 31 — 2706 — Poz. 206 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa:

1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wo jewody;

2) tryb powoływania i odwoływania wojewody;

3) organizację rządowej administracji zespolonej w województwie i niezespolonej administracji rzą dowej. Art.

2. Zadania administracji rządowej w woje wództwie wykonują:

1) wojewoda;

2) organy rządowej administracji zespolonej w woje wództwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;

3) organy niezespolonej administracji rządowej;

4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawar tego porozumienia;

5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw;

6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie za dań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw. Art.

3.

1. Wojewoda jest:

1) przedstawicielem Rady Ministrów w wojewódz twie;

2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;

3) organem rządowej administracji zespolonej w wo jewództwie;

4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właści wości innych organów tej administracji;

6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)).

2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez orga ny samorządu terytorialnego zadań z zakresu admini stracji rządowej, realizowanych przez nie na podsta wie ustawy lub porozumienia z organami administra cji rządowej.

3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy. Art.

4. Odrębne ustawy określają:

1) zasadniczy podział terytorialny państwa;

2) nazwę województwa i nazwę urzędu wojewody oraz jego siedzibę;

3) zasady i tryb ustalania granic województw oraz dokonywania ich zmian;

4) zasady ustalania niepokrywających się z zasadni czym podziałem terytorialnym państwa podzia łów terytorialnych w celu wykonywania zadań niezespolonej administracji rządowej. Art.

5. Zasady organizacji, funkcjonowania i zakres zadań organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej admini stracji rządowej określają odrębne ustawy. 206 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodo wiska, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa ty, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawę z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowa dzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawę z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicz nych oraz o języku regionalnym. ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 662 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2707 — Poz. 206 Art.

6.

1. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równo rzędny;

3) posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) korzysta z pełni praw publicznych;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią. Art.

7.

1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomo cy wicewojewody albo I i II wicewojewody.

2. Wicewojewodę powołuje i odwołuje Prezes Ra dy Ministrów na wniosek wojewody. Na stanowisko wicewojewody może być powołana osoba spełniają ca wymogi określone w art. 6 ust. 2.

3. Wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres kompetencji i zadań wykonywanych przez wicewoje wodów.

4. Jeżeli wojewoda nie pełni obowiązków służbo wych, zakres zastępstwa wicewojewody, a w przypad ku powołania dwóch wicewojewodów — I wicewoje wody, rozciąga się na wszystkie kompetencje woje wody. Art.

8.

1. Prezes Rady Ministrów kieruje działalno ścią wojewody, w szczególności wydając w tym zakre sie wytyczne i polecenia, żądając przekazania spra wozdań z działalności wojewody oraz dokonując okre sowej oceny jego pracy.

2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością woje wody na podstawie kryterium zgodności jego działa nia z powszechnie obowiązującym prawem, a także pod względem rzetelności i gospodarności.

4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień właści wych ministrów w stosunku do wojewody, określo nych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego. Art.

9.

1. Właściwy minister wykonuje swoje uprawnienia wobec wojewody w zakresie i na zasa dach określonych w odrębnych ustawach.

2. Wojewoda jest obowiązany do udzielania właś ciwemu ministrowi lub centralnemu organowi ad ministracji rządowej, w wyznaczonym terminie, żąda nych przez niego informacji i wyjaśnień. Art.

10. Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub central nym organem administracji rządowej rozstrzyga Pre zes Rady Ministrów. Art. 1

1. Prezes Rady Ministrów może upoważnić ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wykonywania, w jego imieniu, przysługujących mu wobec wojewody uprawnień, z wyjątkiem powoływa nia i odwoływania wojewody oraz rozstrzygania spo rów między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub centralnym organem administracji rządowej. Art. 1

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnoś cią jednostek samorządu terytorialnego i ich związ ków na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Art. 1

3.

1. Wojewoda wykonuje zadania przy po mocy urzędu wojewódzkiego oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.

2. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego za pewnia jego prawidłowe funkcjonowanie. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określa od rębna ustawa. Art. 1

4. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędu woje wódzkiego. Art. 1

5.

1. Wojewoda nadaje urzędowi wojewódz kiemu statut podlegający zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust.

5. Statut jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą ko mórki organizacyjne:

1) wydziały — do realizacji merytorycznych zadań urzędu;

2) biura — do realizacji zadań w zakresie obsługi urzędu;

3) oddziały jako komórki organizacyjne wewnątrz ko mórek wymienionych w pkt 1 i 2.

3. Statut urzędu wojewódzkiego określa w szcze gólności:

1) nazwę i siedzibę urzędu;

2) nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów;

3) nazwy wydziałów oraz innych komórek organiza cyjnych urzędu;

4) zakresy działania wydziałów i innych komórek or ganizacyjnych urzędu oraz, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, zakres kompetencji przypisanych określonym w ustawach stanowiskom lub funk cjom urzędowym;

5) nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, o których mowa w art. 14;

6) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowa nia urzędu. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2708 — Poz. 206

4. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządko wanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych stanowi załącznik do statutu urzędu wojewódzkiego.

5. Zmiana statutu urzędu wojewódzkiego polega jąca na aktualizacji wykazu jednostek podporządko wanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Mini strów. Art. 1

6. Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze zarządzenia. Art. 1

7. Wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wydaje zarządzenia. Art. 1

8.

1. W przypadkach uzasadnionych szcze gólnymi potrzebami wojewoda może ustanowić, na czas oznaczony, swojego pełnomocnika do prowadze nia spraw w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

2. Wojewoda może tworzyć zespoły doradcze. Art. 1

9. Wojewoda może upoważnić na piśmie pracowników urzędu wojewódzkiego, niezatrudnio nych w urzędach obsługujących inne organy rządo wej administracji zespolonej w województwie, do za łatwiania określonych spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, a w szcze gólności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, z tym że upoważnienie nie może dotyczyć wstrzymania egzekucji administra cyjnej, o której mowa w art. 27 ust. 1. Art.

20.

1. Wojewoda może powierzyć prowadze nie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swo jej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów działających na ob szarze województwa, kierownikom państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych pań stwowych jednostek organizacyjnych funkcjonują cych w województwie.

2. Powierzenie następuje na podstawie porozu mienia wojewody odpowiednio z organem wykonaw czym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem pań stwowej i samorządowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej, o których mo wa w ust.

1. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi je go integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, okreś la się zasady sprawowania przez wojewodę kontroli nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych za dań. Art. 2

1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, instrukcję kancelaryjną dla rządowej administracji zespolonej w województwie, określają cą tryb i sposób wykonywania czynności kancelaryj nych przez wojewodę oraz organy rządowej admini stracji zespolonej, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowy wania dokumentów oraz ich ochrony przed uszkodze niem, zniszczeniem lub utratą, biorąc pod uwagę sprawne funkcjonowanie obiegu dokumentów. Rozdział 2 Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów Art. 2

2. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szcze gólności:

1) dostosowuje do miejscowych warunków cele poli tyki Rady Ministrów oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań;

2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów ad ministracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakre sie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeń stwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym za grożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

3) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciw powodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;

4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obron ności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;

5) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa;

6) wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Art. 2

3.

1. Wojewoda:

1) reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składa nych w województwie przez przedstawicieli państw obcych;

2) współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rzą dowych i pozarządowych, na zasadach określo nych przez ministra właściwego do spraw zagra nicznych.

2. Wojewoda jest informowany o służbowym po bycie członków Rady Ministrów w województwie. Art. 2

4. Wojewoda reprezentuje w swoich wystą pieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów. Art. 2

5.

1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządo wej działające w województwie, a w sytuacjach nad zwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowią zujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie in formuje właściwego ministra. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2709 — Poz. 206

2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwia nej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mo gą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

3. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1, wydanych orga nom niezespolonej administracji rządowej i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzyg nięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie. Art. 2

6.

1. Wojewoda w zakresie zadań administra cji rządowej realizowanych w województwie ma pra wo żądania od organów administracji rządowej działa jących w województwie bieżących informacji i wyjaś nień o ich działalności, w tym w sprawach prowadzo nych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Z uwzględnieniem przepisów o ochronie infor macji niejawnych lub innych tajemnic prawnie chro nionych wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej w województwie przez organy administracji rządowej, a także przez organy samorzą du terytorialnego w zakresie zadań przejętych na pod stawie porozumienia lub zadań zleconych. Art. 2

7.

1. Wojewoda może, w drodze decyzji ad ministracyjnej, wstrzymać egzekucję administracyjną.

2. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej, z za strzeżeniem ust. 4, może nastąpić w szczególnie uza sadnionych przypadkach, na czas określony, i może dotyczyć czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną.

3. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej wo jewoda informuje ministra właściwego w sprawie po stępowania, w związku z którym toczy się egzekucja administracyjna.

4. Wstrzymanie przez wojewodę egzekucji admini stracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym może być dokonane w odniesieniu do tej samej należnoś ci tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.

5. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej, o której mowa w ust. 4, wojewoda niezwłocznie za wiadamia również ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z podaniem przyczyny jej wstrzymania. Rozdział 3 Kontrola prowadzona przez wojewodę Art. 2

8.

1. Wojewoda kontroluje:

1) wykonywanie przez organy rządowej administra cji zespolonej w województwie zadań wynikają cych z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, usta leń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów;

2) wykonywanie przez organy samorządu terytorial nego i inne podmioty zadań z zakresu administra cji rządowej, realizowanych przez nie na podsta wie ustawy lub porozumienia z organami admini stracji rządowej.

2. Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przy padkach może kontrolować sposób wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na pod stawie upoważnień w nich zawartych.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, ma na ce lu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udoku mentowanie i dokonanie oceny wykonywanej działal ności pod względem:

1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności — w odniesieniu do działalności organów admini stracji rządowej oraz innych podmiotów;

2) legalności, gospodarności i rzetelności — w od niesieniu do działalności organów samorządu te rytorialnego. Art. 2

9. Kontrolę zarządza wojewoda lub upoważ niony przez niego do zarządzenia kontroli kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego, zwani dalej „zarządzającymi kontrolę”. Art. 30.

1. Kontrola może być prowadzona jako:

1) kompleksowa, która obejmuje całą działalność podmiotu kontrolowanego;

2) problemowa, która obejmuje wybrane zagadnie nia z działalności podmiotu kontrolowanego;

3) sprawdzająca, która obejmuje sprawdzenie spo sobu wykorzystania uwag i wykonania wniosków z wcześniejszych kontroli;

4) doraźna, która obejmuje zbadanie zagadnień wskazanych przez zarządzającego kontrolę;

5) koordynowana, która obejmuje te same zagadnie nia w kilku podmiotach kontrolowanych.

2. Kontroli kompleksowej nie prowadzi się w pod miotach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

3. Kontrola problemowa prowadzona w:

1) podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, może dotyczyć wyłącznie zadań z zakresu admini stracji rządowej realizowanych przez te podmioty na podstawie ustawy lub porozumienia z organa mi administracji rządowej;

2) podmiotach, o których mowa w art. 28 ust. 2, mo że dotyczyć wyłącznie sposobu wykonywania przez te podmioty zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych. Art. 3

1.

1. Wojewoda może również przeprowa dzać kontrolę w trybie uproszczonym. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2710 — Poz. 206

2. Tryb uproszczony może być stosowany w szcze gólności w razie potrzeby:

1) sporządzenia informacji dla wojewody;

2) zbadania spraw wynikających ze skarg, wniosków lub listów obywateli;

3) dokonania analizy dokumentów i innych materia łów otrzymanych z jednostek organizacyjnych podlegających kontroli. Art. 3

2.

1. Wojewoda prowadzi kontrolę na pod stawie rocznych planów kontroli.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli prowa dzonej wobec organów niezespolonej administracji rządowej. Art. 3

3.

1. Roczny plan kontroli sporządza komór ka organizacyjna właściwa do spraw kontroli urzędu wojewódzkiego, zwana dalej „komórką do spraw kon troli”. Plan kontroli zatwierdza wojewoda.

2. Wojewoda, na wniosek kierownika komórki do spraw kontroli, może dokonać zmian w rocznym pla nie kontroli.

3. Roczny plan kontroli powinien określać w szcze gólności:

1) temat kontroli;

2) nazwę podmiotu kontrolowanego;

3) rodzaj kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1—3 i 5;

4) przewidywany termin kontroli. Art. 3

4.

1. Kontrolę podjętą na podstawie planu kontroli przeprowadza się zgodnie z programem kon troli zatwierdzonym przez kierownika komórki do spraw kontroli.

2. W celu przygotowania programu kontroli lub zdiagnozowania konieczności przeprowadzenia kon troli zarządzający kontrolę mogą zarządzić przeprowa dzenie czynności sprawdzająco-wyjaśniających. Z czynności sprawdzająco-wyjaśniających sporządza się notatkę służbową.

3. W toku przygotowania kontroli mogą być wyko rzystywane działania stosowane w audycie wewnętrz nym, w rozumieniu przepisów o finansach publicz nych.

4. Dla kontroli koordynowanej opracowuje się je den program kontroli obejmujący wszystkie podmio ty kontrolowane.

5. Kontrolę doraźną w przypadku konieczności podjęcia działań niecierpiących zwłoki można prze prowadzić bez programu kontroli.

6. Dla kontroli przeprowadzanej w trybie uprosz czonym nie opracowuje się programu kontroli. Art. 3

5. Przed rozpoczęciem kontroli zarządzający kontrolę mogą zażądać od podmiotu podlegającego kontroli udostępnienia dokumentów i materiałów do tyczących jego działalności. Art. 3

6. Kontrolę przeprowadzają pracownicy ko mórki do spraw kontroli, a w razie potrzeby inni pra cownicy urzędu wojewódzkiego, zwani dalej „kontro lującymi”, na podstawie legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia określającego przedmiot i zakres kontroli, wydanego przez wojewodę lub oso bę upoważnioną do działania w jego imieniu. Art. 3

7.

1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wy niki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiąz ków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym po życiu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolujące go trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego po życia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontrolujący podlega wyłączeniu z urzędu od udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do zakresu jego obowiązków jako pracownika podmiotu kontrolowanego, przez rok od zakończenia ich wykonania, oraz w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uza sadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu decyduje kierownik komórki do spraw kontroli w stosunku do pracowników tej ko mórki albo wojewoda w stosunku do innych pracow ników urzędu wojewódzkiego. Art. 3

8.

1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzi bie podmiotu kontrolowanego, w czasie wykonywa nia jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli — również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane także poza siedzibą podmiotu kontrolowanego. Art. 3

9.

1. Kontrolujący jest upoważniony do swo bodnego poruszania się na terenie podmiotu kontro lowanego, bez obowiązku uzyskiwania przepustki.

2. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeń stwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi oraz innym przepisom obowiązującym w podmiocie kontrolowanym.

3. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolu jący ma prawo do:

1) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;

2) wglądu do wszelkich dokumentów i innych mate riałów związanych z działalnością podmiotu kon trolowanego, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych; Dziennik Ustaw Nr 31 — 2711 — Poz. 206

3) przeprowadzania oględzin majątku należącego do podmiotu kontrolowanego;

4) sprawdzania przebiegu określonych czynności;

5) żądania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego ustnych i pisemnych wyjaśnień;

6) zabezpieczania dowodów. Art. 40. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obowiązany do:

1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie kontro lującego wszelkich dokumentów i materiałów nie zbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz za pewnienia terminowego udzielania wyjaśnień przez pracowników;

2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczegól ności udostępniania urządzeń technicznych i środ ków transportu oraz, w miarę możliwości, oddziel nych pomieszczeń z odpowiednim wyposaże niem;

3) sporządzenia na żądanie kontrolującego niezbęd nych do kontroli odpisów, kserokopii lub wycią gów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. Art. 4

1.

1. Pracownicy podmiotu kontrolowanego są obowiązani udzielać, w wyznaczonym przez kon trolującego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaś nień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza protokół.

2. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez pracowni ków podmiotu kontrolowanego może nastąpić jedy nie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną, z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień albo jego małżonka lub osoby pozostającej z nim fak tycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowa tych do drugiego stopnia, albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Odmowę udzielenia wyjaśnień kontrolujący od notowuje w protokole kontroli. Art. 4

2.

1. Na wniosek kontrolującego kierownik podmiotu kontrolowanego zwołuje naradę pokontrol ną z udziałem pracowników w celu omówienia stwier dzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z ustaleń kontroli. Naradzie przewodniczy kierownik podmiotu kontrolowanego.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego uzgadnia z kontrolującym czas i miejsce odbycia narady, o któ rej mowa w ust. 1, a także zapewnia protokołowanie jej przebiegu.

3. Egzemplarz protokołu z narady, o której mowa w ust. 1, doręcza się kontrolującemu w terminie z nim uzgodnionym, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia odbycia narady pokontrolnej. Art. 4

3.

1. W przypadku ujawnienia w toku kontro li okoliczności wskazujących na uzasadnione podej rzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowe go, lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym wojewo dę na piśmie, za pośrednictwem kierownika komórki do spraw kontroli.

2. Wojewoda zawiadamia odpowiednio organ po wołany do ścigania przestępstw i wykroczeń, organ powołany do ścigania przestępstw skarbowych i wy kroczeń skarbowych oraz właściwego rzecznika dys cypliny finansów publicznych o ujawnionych przez kontrolującego uzasadnionych podejrzeniach popeł nienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego oraz czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Kontrolujący niezwłocznie informuje o stwier dzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo niepowetowanej szkody w mieniu:

1) kierownika podmiotu kontrolowanego;

2) wojewodę.

4. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest obo wiązany poinformować na piśmie kontrolującego o działaniach podjętych w celu zapobieżenia występu jącemu niebezpieczeństwu lub szkodzie.

5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki podporządkowanej organowi samorządu terytorialnego lub innego samorządu wo jewoda niezwłocznie zawiadamia o stwierdzonych nieprawidłowościach nadzorujący ją organ lub organ zlecający podmiotowi kontrolowanemu realizację za dania z zakresu administracji rządowej. Art. 4

4.

1. Z ustaleń dokonanych w postępowaniu kontrolnym sporządza się protokół kontroli.

2. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolo wanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpi suje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może od mówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

4. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przy sługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem proto kołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

5. Kierownik podmiotu kontrolowanego może do czynności wymienionych w ust. 2 i 4 upoważnić na pi śmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowa nego.

6. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontro li w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kon troli. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2712 — Poz. 206

7. Kierownik komórki do spraw kontroli odrzuca zastrzeżenia, jeżeli zostały zgłoszone przez osobę nie uprawnioną, z pominięciem formy pisemnej lub po upływie terminu.

8. Zastrzeżenia są poddawane analizie przez kon trolującego.

9. Kontrolujący przeprowadza dodatkowe czynnoś ci kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrze ba ich podjęcia.

10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji kierownikowi ko mórki do spraw kontroli. 1

1. Stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego. 1

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolują cego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. 1

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin od mowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika ko mórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń. Art. 4

5.

1. Po zakończeniu kontroli przewidzianej w planie kontroli kontrolujący sporządza, na podsta wie protokołu kontroli, informację o wynikach kontro li. Na polecenie wojewody kontrolujący sporządza również informację o wynikach kontroli doraźnej lub innej kontroli nieobjętej planem kontroli.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) określenie celu i przedmiotu kontroli oraz czasu jej prowadzenia;

2) ustalenia kontroli;

3) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym kontroli, uwagi i wnioski z kontroli;

4) wnioski dotyczące doskonalenia działalności pod miotu kontrolowanego w zakresie dotyczącym kontroli.

3. W przypadku kontroli koordynowanej sporządza się jedną informację obejmującą wszystkie podmioty kontrolowane.

4. Informacja o wynikach kontroli jest przekazywa na zarządzającemu kontrolę. Art. 4

6.

1. Po zakończeniu postępowania kontrol nego kontrolujący sporządza projekt wystąpienia po kontrolnego.

2. Przed sporządzeniem projektu wystąpienia po kontrolnego kontrolujący, w uzgodnieniu z kierowni kiem komórki do spraw kontroli, może zwrócić się do kierownika podmiotu kontrolowanego o złożenie, w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjaśnień na piśmie dotyczących przedmiotu kontroli, niezbęd nych do sporządzenia projektu wystąpienia pokon trolnego.

3. Wystąpienie pokontrolne zawiera:

1) ocenę działalności podmiotu kontrolowanego, wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kon troli i dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w ust. 2, o ile zostały złożone;

2) opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwier dzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie;

3) uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

4. Wystąpienie pokontrolne zawiera informacje o usunięciu przez kierownika podmiotu kontrolowa nego, po sporządzeniu protokołu kontroli, nieprawi dłowości stwierdzonych w toku kontroli.

5. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się zarzą dzającemu kontrolę.

6. Zarządzający kontrolę przekazuje wystąpienie pokontrolne do kierownika podmiotu kontrolowane go. Art. 4

7. Kierownik podmiotu kontrolowanego, któ remu przekazano wystąpienie pokontrolne, w termi nie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 14 dni, informuje wojewodę o sposobie wykorzysta nia uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Art. 4

8. O wynikach przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 28 ust. 1 i 2, wojewoda informu je właściwe organy wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępo wania administracyjnego. Art. 4

9. Wojewoda może w każdym czasie zakoń czyć kontrolę. Przepisy art. 42—48 stosuje się. Art. 50. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb i sposób prowadzenia przez wo jewodę kontroli, o której mowa w art. 28, i sposób jej dokumentowania,

2) sposób prowadzenia przez wojewodę kontroli w trybie uproszczonym,

3) wzór upoważnienia do kontroli, o którym mowa w art. 36 — uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury kontroli, prawidłowego przebiegu kontro li oraz jednolitego sposobu postępowania kontrolu jącego, wojewody i podmiotu kontrolowanego po zakończeniu kontroli. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2713 — Poz. 206 Rozdział 4 Rządowa administracja zespolona w województwie Art. 5

1. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej ad ministracji zespolonej w województwie:

1) kieruje nią i koordynuje jej działalność;

2) kontroluje jej działalność;

3) zapewnia warunki skutecznego jej działania;

4) ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania. Art. 5

2. Tryb powoływania i odwoływania orga nów rządowej administracji zespolonej w wojewódz twie określają odrębne ustawy. Art. 5

3.

1. Organy rządowej administracji zespolo nej w województwie wykonują swoje zadania i kom petencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

2. Szczegółową organizację rządowej administra cji zespolonej w województwie określa statut urzędu wojewódzkiego.

3. Do obsługi zadań organów rządowej admini stracji zespolonej nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.

4. Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej są zatwierdzane przez wojewodę. Art. 5

4. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je ob sługujących. Art. 5

5. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie przekazują wojewodzie informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczących. Rozdział 5 Niezespolona administracja rządowa Art. 5

6.

1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub cen tralnemu organowi administracji rządowej oraz kie rownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wy konujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie:

1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie woje wódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komen danci uzupełnień;

2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów cel nych;

3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbo wej;

4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i spe cjalistycznych urzędów górniczych;

5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;

6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych;

7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

8) dyrektorzy urzędów morskich;

9) dyrektorzy urzędów statystycznych;

10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej; 1

1) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii; 1

2) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komen danci placówek i dywizjonów Straży Granicznej; 1

3) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego; 1

4) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni; 1

5) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

2. Powoływanie i odwoływanie organów nie zespolonej administracji rządowej następuje na pod stawie odrębnych ustaw. Art. 5

7. Ustanowienie organów niezespolonej ad ministracji rządowej może następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione ogólno państwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem działania przekraczającym obszar jednego województwa. Art. 5

8.

1. Organy niezespolonej administracji rzą dowej działające w województwie są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności w województwie, do końca lutego każde go roku.

2. W przypadku gdy obszar działalności organu przekracza obszar jednego województwa, informację, o której mowa w ust. 1, składa się wszystkim właści wym wojewodom. Rozdział 6 Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej Art. 5

9.

1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach wojewoda oraz organy nie zespolonej administracji rządowej stanowią akty pra wa miejscowego obowiązujące w województwie lub jego części.

2. Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgad niania z wojewodą projektów aktów prawa miejsco wego stanowionych przez te organy na podstawie od rębnych przepisów. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2714 — Poz. 206 Art. 60.

1. W zakresie nieuregulowanym w przepi sach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

2. Rozporządzenia porządkowe mogą przewidy wać, za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wy mierzane w trybie i na zasadach określonych w usta wie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888).

3. Rozporządzenie porządkowe wojewoda przeka zuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów, mar szałkowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie roz porządzenie ma być stosowane. Art. 6

1.

1. Prezes Rady Ministrów uchyla, w trybie nadzoru, akty prawa miejscowego, w tym rozporzą dzenia porządkowe, ustanowione przez wojewodę lub organy niezespolonej administracji rządowej, jeżeli są one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania, a także może je uchylać z po wodu niezgodności z polityką Rady Ministrów lub na ruszenia zasad rzetelności i gospodarności.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, tryb kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolo nej administracji rządowej, biorąc pod uwagę ko nieczność zapewnienia ich zgodności z przepisami po wszechnie obowiązującymi oraz polityką Rady Mini strów. Art. 6

2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dzien nika urzędowego określają odrębne przepisy. Art. 6

3.

1. Każdy, czyj interes prawny lub upraw nienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miej scowego, wydanym przez wojewodę lub organ nie zespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakre su administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis, lub organu upoważnionego do uchylenia przepisu w trybie nad zoru do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

3. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Art. 6

4.

1. Przepis art. 63 stosuje się odpowiednio, gdy wojewoda lub organy niezespolonej administra cji rządowej nie wykonują czynności nakazanych pra wem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne naruszają prawa osób trzecich.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może nakazać organowi nadzoru wy konanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego. Rozdział 7 Przepisy zmieniające Art. 6

5. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.3)) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjne go i kartograficznego powołuje i odwołuje woje woda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.”. Art. 6

6. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.4)) w art. 5:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wojewódzkiego inspektora ochrony środowi ska powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.”;

2) uchyla się ust. 2a. Art. 6

7. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o sys temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.5)) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewo da, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda, z dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty.”. Art. 6

8. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.6)) w art. 87:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowla nego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;

2) uchyla się ust. 2. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2715 — Poz. 206 Art. 6

9. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini strację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.7)) w art. 5 uchyla się ust. 5. Art. 70. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w art. 13 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów pra wa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;”. Art. 7

1. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o ja kości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.8)) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”. Art. 7

2. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.9)) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”. Art. 7

3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Pra wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 9

7) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głów nego Inspektora Farmaceutycznego.”. Art. 7

4. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.

10) ) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art.

6. W sprawach należących do właściwości wo jewody, w których wojewoda jest organem właściwym do rozpatrzenia odwołania w sprawach uregulowanych w ustawie lub organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, nie stosuje się art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wo jewodzie i administracji rządowej w woje wództwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).”. Art. 7

5. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.11)) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołu je i odwołuje wojewoda, za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków.”. Art. 7

6. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106) w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”. Art. 7

7. W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ję zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 20

6) nie sto suje się.”. Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 7

8.

1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. wojewodowie i wicewojewodowie powołani na podstawie ustawy uchylanej w art. 82 stają się odpowiednio wojewoda mi i wicewojewodami w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury urzędów wojewódzkich utworzone na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 stają się delegaturami urzędów wojewódzkich, o których mowa w art. 14 ni niejszej ustawy.

3. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespo lonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utwo rzone na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, stają się delegaturami urzędów obsługują cych organy rządowej administracji zespolonej w wo jewództwie, o których mowa w art. 2 pkt 2 niniejszej ustawy.

4. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. pracownicy delega tur komend, inspektoratów i innych jednostek organi zacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowni ków zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódz kich, utworzonych na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, stają się pracownikami delegatur urzędów obsługujących organy rządowej administra cji zespolonej w województwie, o których mowa w art. 2 pkt 2 niniejszej ustawy. ———————

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33. ——————— 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2716 — Poz. 206 Art. 7

9. Statuty urzędów wojewódzkich wydane na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 za chowują moc do czasu wejścia w życie statutów wyda nych na podstawie art. 15 ust. 1 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejś cia w życie ustawy. Art. 80.

1. Zachowują moc porozumienia wojewo dy z zarządem jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierowni kiem państwowej osoby prawnej albo innej państwo wej jednostki organizacyjnej na obszarze wojewódz twa, dotyczące powierzenia, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82, prowadzenia, w imieniu wojewody, niektórych spraw z zakresu jego właściwości.

2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, sto suje się przepisy dotychczasowe. Art. 8

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 38 i art. 41 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na pod stawie art. 21 i art. 61 ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłu żej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art. 8

2. Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.12)). Art. 8

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ——————— 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-26
Data wydania: 2009-01-23
Data wejścia w życie: 2009-04-01
Data obowiązywania: 2009-04-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206