Dz.U. 2009 nr 31 poz. 215

Dziennik Ustaw Nr 31 — 2737 — Poz. 215 Na podstawie art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 19 kwiet nia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 85

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa ramowy program praktyki zawodowej w aptece, zwanej dalej „prakty ką”, sposób jej odbywania, dokumentowania i zalicza nia, w tym wzór dziennika praktyki zawodowej w ap tece.

§2. Ramowy program praktyki zawodowej w ap tece stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§3.

1. Praktyka rozpoczyna się po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej, nie później niż z dniem 1 października, i kończy się po 6 miesiącach pod wa runkiem zrealizowania pełnego programu praktyki w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach prakty ki trwa 45 minut.

2. W przypadku gdy praktyka odbywa się w apte ce szpitalnej lub zakładowej w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego, co najmniej 3 miesiące praktyki powinny odbywać się w aptece ogólnodo stępnej.

§4.

1. Osoba odbywająca praktykę, zwana dalej „praktykantem”, odbywa praktykę w wymiarze 8 go dzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

2. Przedłużenie dobowego czasu wymiaru prakty ki jest dopuszczalne, za zgodą praktykanta, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony dobowy wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w in nych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przy jętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

3. Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opie kun, o którym mowa w art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, zwany dalej „opiekunem”, biorąc pod uwagę opinię praktykanta, i zapoznaje z nim praktykanta na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki.

4. Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki celem prawidłowego ustalenia wymiaru cza su odbywania praktyki i zaliczenia praktyki.

§5.

1. Czas trwania praktyki ulega przedłużeniu w przypadku:

1) niezdolności w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń lo sowych przez okres dłuższy niż 14 dni;

2) urlopu, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)).

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dzie kan decyduje o przedłużeniu praktyki w wymiarze po zwalającym na pełną realizację programu i powiada mia kierownika apteki o przedłużeniu czasu trwania praktyki, określając okres i przyczynę przedłużenia praktyki.

3. Usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużania czasu trwania praktyki jest:

1) niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń lo sowych przez okres do 14 dni;

2) nieobecność na praktyce w wyznaczone przez or gany uczelni dni rektorskie albo dziekańskie;

3) nieobecność na praktyce w ciągu 6 miesięcy przez okres 30 godzin dydaktycznych w związku z udo kumentowanym, w dzienniku praktyki zawodowej w aptece, udziałem w szkoleniach w dziedzinie na uk farmaceutycznych lub medycznych organizo wanych przez uczelnie, towarzystwa naukowe lub samorządy zawodowe.

§6.

1. Praktykant otrzymuje od dziekana skierowa nie na praktykę zawierające:

1) imię i nazwisko praktykanta;

2) nazwę i adres apteki, w której ma być odbywana praktyka;

3) imię i nazwisko opiekuna praktyki;

4) datę rozpoczęcia praktyki.

2. Praktykant odbywa praktykę zgodnie z planem praktyki opracowanym przez opiekuna, a zatwierdzo nym przez dziekana na podstawie programu praktyki zawodowej.

3. Opiekun zaznajamia praktykanta na początku praktyki z planem praktyki, zakresem zadań oraz spo sobem wykonywania zadań na wyznaczonych stano wiskach. 215 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2738 — Poz. 215

4. Zmiana apteki, w której jest odbywana praktyka, następuje gdy wskazana przez dziekana apteka prze staje spełniać wymogi niezbędne do realizacji ramo wego programu praktyki zawodowej w aptece.

§7. Realizując zadania wynikające z programu praktyki, praktykant:

1) sumiennie i starannie wykonuje powierzone czyn ności i zadania;

2) przestrzega ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki;

3) przestrzega przepisów i zasad etycznych dotyczą cych wykonywania zawodu farmaceuty;

4) przestrzega regulaminu i ustalonego w aptece po rządku;

5) przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożaro wych;

6) dba o dobro apteki, chroni jej mienie oraz docho wuje tajemnicy zawodowej;

7) przestrzega zasad współżycia społecznego.

§8.

1. Praktykant prowadzi dziennik praktyki zawo dowej w aptece, w którym odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności. Wykonanie czynności i nabycie umiejętności potwier dza opiekun.

2. Wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku odbywania praktyki w kilku apte kach lub odbywania praktyki z przerwami wpisy w dzienniku praktyki zawodowej w aptece obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdej z aptek, z uwzględnieniem dat roz poczęcia i zakończenia okresu ich trwania. Odbycie praktyki potwierdza kierownik apteki, w której odby wany był ostatni etap praktyki.

4. W przypadku niezdolności do odbywania prak tyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych opiekun praktyki ustala w porozumieniu z praktykan tem sposób i formę zaliczenia danej części programu praktyki.

5. Po zakończeniu praktyki praktykant przedkłada dziekanowi wypełniony dziennik praktyki zawodowej w aptece.

6. Dziennik praktyki zawodowej w aptece jest do łączany do dokumentacji przebiegu studiów.

§9. Praktykę zalicza dziekan na podstawie wyma ganych wpisów w dzienniku praktyki zawodowej w aptece, w tym na podstawie opinii opiekuna.

§10. Osoby, które rozpoczęły odbywanie praktyki zawodowej w aptece przed dniem wejścia w życie ni niejszego rozporządzenia, odbywają ją na zasadach dotychczasowych. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. (poz. 215) Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W APTECE Cel praktyki Pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie farmacji aptecz nej, zdobytych w czasie dotychczasowych studiów na kierunku farmacja, ze szczególnym uwzględnieniem: sporządzania produktów leczniczych, przechowywa nia i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opanowania w praktyce zasad udziela nia informacji o lekach, doradzania pacjentowi, pro mocji zdrowia oraz podstaw etycznych, prawnych i organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece. Czas trwania praktyki Praktyka trwa 6 miesięcy i obejmuje 960 godzin dydaktycznych. Wykaz umiejętności Student po zakończeniu praktyki powinien posia dać umiejętności w zakresie:

1) stosowania przepisów dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty, prowadzenia apteki, przepi sów prawa pracy oraz zasad kodeksu etyki zawo dowej;

2) stosowania zasad rozmieszczania i przechowywa nia produktów leczniczych i wyrobów medycz nych, określonych w odrębnych przepisach;

3) oceny jakości postaci produktów leczniczych, le ków recepturowych i aptecznych, w zakresie me tod i środków dostępnych w aptece;

4) wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w ap tekach;

5) stosowania szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i środków odurzających, określonych w odręb nych przepisach; Dziennik Ustaw Nr 31 — 2739 — Poz. 215

6) komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracow nikami ochrony zdrowia;

7) praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej w aptece;

8) prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz posłu giwania się i administrowania systemami infor matycznymi apteki;

9) stosowania zasad dobrej praktyki aptecznej;

10) prawidłowego sporządzania leków recepturo wych i aptecznych; 1

1) prawidłowego sporządzania leków w warunkach aseptycznych; 1

2) stosowania zasad organizacji pracy w aptece, z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeń stwa i higieny pracy; 1

3) przygotowywanie zamówień i współpraca z hur towniami oraz posługiwanie się lekospisami i ba zami danych o lekach. Moduły programowe Dziennik Ustaw Nr 31 — 2740 — Poz. 215 Dziennik Ustaw Nr 31 — 2741 — Poz. 215 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 31 — 2742 — Poz. 215 Dziennik Ustaw Nr 31 — 2743 — Poz. 215 Dziennik Ustaw Nr 31 — 2744 — Poz. 215 Dziennik Ustaw Nr 31 — 2745 — Poz. 215 Dziennik Ustaw Nr 31 — 2746 — Poz. 215 Dziennik Ustaw Nr 31 — 2747 — Poz. 215 Dziennik Ustaw Nr 31 — 2748 — Poz. 215

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-26
Data wydania: 2009-02-16
Data wejścia w życie: 2009-03-13
Data obowiązywania: 2009-03-13
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 31 poz. 215