Dz.U. 2009 nr 32 poz. 223

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2771 — Poz. 223 Na podstawie art. 82 ust. 7 ustawy z dnia 6 grud nia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 1

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb zwrotu akcyzy,

2) terminy zwrotu akcyzy,

3) minimalną kwotę zwrotu akcyzy,

4) wzór wniosku o zwrot akcyzy — w odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnoto wych i eksportu wyrobów akcyzowych.

§2.

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została za płacona na terytorium kraju, i dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia do kumentów, o których mowa w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodat kowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni.

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględ niając wniosek o zwrot akcyzy, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu oraz przedziurkować każdy dokument dołączony do wniosku o zwrot akcy zy w celu uniknięcia jego ponownego użycia.

4. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca podatnikowi al bo podmiotowi, o których mowa w art. 82 ust. 1 usta wy, ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty dołączone do wniosku o zwrot akcyzy.

§3. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyro bów akcyzowych, od których akcyza została zapłaco na na terytorium kraju, nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 10 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

§4. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, i doko nuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia zło żenia wniosku o zwrot akcyzy wraz z dokumentami, o których mowa w art. 82 ust. 4 ustawy; przepisy § 2 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.

§5. Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza zo stała zapłacona na terytorium kraju, nie może być niż sza niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 100 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy.

§6. Zwrot akcyzy jest dokonywany na rachunek bankowy podatnika albo podmiotu wskazanego we wniosku o zwrot akcyzy. W przypadku gdy zwrot akcy zy jest dokonywany na rachunek podatnika albo pod miotu, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim, koszty związane z dokona niem tego zwrotu ponosi podatnik albo podmiot.

§7. Wzór wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa w art. 82 ustawy, stanowi załącznik do rozporządze nia.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.2) Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w spra wie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizo wanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11). 223 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Dziennik Ustaw Nr 32 — 2772 — Poz. 223 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. (poz. 223) WZÓR Dziennik Ustaw Nr 32 — 2773 — Poz. 223

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-02-27
Data wydania: 2009-02-13
Data wejścia w życie: 2009-03-01
Data obowiązywania: 2009-03-01
Data uchylenia: 2010-09-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 32 poz. 223