Dz.U. 2009 nr 32 poz. 231

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2884 — Poz. 231 Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 1

1) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki prowadzenia składów po datkowych, w tym dotyczące: a) miejsca, w którym wyroby akcyzowe będą ma gazynowane, b) regulaminu funkcjonowania składu podatkowe go;

2) sposób prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilo ściowo-wartościowej wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz szcze gółowy zakres danych, które powinny się znajdo wać w tej ewidencji.

§2.

1. Miejsce magazynowania wyrobów akcyzo wych w składzie podatkowym powinno:

1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;

2) spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znaj dujących się w nim wyrobów akcyzowych oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wy konywania kontroli wyrobów akcyzowych na pod stawie odrębnych przepisów;

3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozo stałej części terenu lub pomieszczenia, w szcze gólności za pomocą ogrodzenia lub innego trwa łego oznaczenia.

2. Do magazynowania w składzie podatkowym wy robów energetycznych nie mają zastosowania wymo gi dotyczące nienaruszalności i tożsamości, okreś lone w ust. 1 pkt 2, o ile:

1) podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencje umożliwiające identyfikację tych wyro bów;

2) w jednym zbiorniku magazynowane są wyłącznie wyroby o tym samym kodzie Nomenklatury Sca lonej (CN) oraz posiadające te same parametry fizykochemiczne.

§3.

1. W składach podatkowych, w których prowa dzona jest działalność polegająca wyłącznie na maga zynowaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, magazynowanie wyro bów energetycznych i napojów alkoholowych, okreś lonych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i pro cedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli me trologicznej, na podstawie odrębnych przepisów.

2. W składach podatkowych, w których prowadzo na jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych, magazynowanie gotowych wyrobów energetycznych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zero wa i procedurą zawieszenia poboru akcyzy, odbywa się w zbiornikach, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej, na podstawie odrębnych przepisów. Za zbiorniki służące do magazynowania gotowych wyrobów energetycznych uznawane są zbiorniki, w których magazynowane są wyroby w takim stopniu przetworzenia, w którym mogą być wyprowadzane ze składu podatkowego do odbiorcy, nawet jeśli ich część zostanie wykorzystana w procesach produkcyj nych w składzie podatkowym.

§4. Właściwy naczelnik urzędu celnego, zatwier dzając regulamin funkcjonowania składu podatkowe go, może dopuścić magazynowanie w składzie podat kowym innych niż akcyzowe wyrobów służących bez pośrednio do produkcji finalnej, pod warunkiem moż liwości dokonania kontroli i weryfikacji ilości oraz sposobu wykorzystania wszystkich magazynowanych wyrobów.

§5.

1. Powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o przerwaniu działalności składu po datkowego na okres dłuższy niż 3 miesiące powinno być złożone przez podmiot prowadzący skład podat kowy w formie pisemnej, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przerwania działalności.

2. W powiadomieniu należy określić przewidywa ny okres, na jaki zostanie przerwana działalność skła du podatkowego.

§6. W przypadku wystąpienia braków ilościowych wyrobów akcyzowych, podmiot prowadzący skład po datkowy informuje o tym fakcie niezwłocznie, nie póź niej niż w terminie 3 dni, licząc od dnia stwierdzenia braków, właściwego naczelnika urzędu celnego. 231 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe2) ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej re gulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczą cych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich prze chowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 179). Dziennik Ustaw Nr 32 — 2885 — Poz. 231

§7. Regulamin funkcjonowania składu podatko wego określa:

1) zasady funkcjonowania składu podatkowego;

2) wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbęd nego do: a) prowadzenia działalności gospodarczej, b) wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych, na podstawie odrębnych przepisów, c) wykonywania prac magazynowych oraz przeła dunkowych;

3) opis stosowanych zabezpieczeń technicznych;

4) opis urządzeń służących do produkcji i magazyno wania wyrobów akcyzowych oraz technologii sto sowanych w składzie podatkowym;

5) opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komu nikacyjnej;

6) wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej.

§8. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany oznaczyć skład podatkowy przez umiesz czenie tablicy zawierającej wyrazy „Skład podatko wy” oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowa dzącego skład podatkowy.

§9.

1. Podmiot prowadzący skład podatkowy pro wadzi ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościo wą, zwaną dalej „ewidencją”, której odrębne części stanowią zestawienia danych dotyczące wyrobów ak cyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru ak cyzy, wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym, w którym prowadzona jest działalność polegająca na produkcji wyrobów akcyzowych.

2. Ewidencja powinna być prowadzona w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację przeprowadzo nych operacji gospodarczych, w szczególności czyn ności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyro bami akcyzowymi oraz stanów zapasów tych wyro bów.

3. Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośred nio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.

4. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot pro wadzący skład podatkowy dokonuje zamknięcia ewi dencji i jej miesięcznego podsumowania.

5. Raport z miesięcznego zamknięcia i podsumo wania ewidencji, prowadzonej w formie elektronicz nej, podmiot prowadzący skład podatkowy przekazu je właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

§10.

1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypeł niania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią pod miotu prowadzącego skład podatkowy. Właściwy na czelnik urzędu celnego opatruje przeszycie plombą, przy użyciu plombownicy stosowanej do plombowa nia ewidencji prowadzonych przez organ celny, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

2. Wpisów do ewidencji dokonuje się w sposób trwały i wyraźny. Wszelkie zmiany i poprawki w ewi dencji są dokonywane w taki sposób, aby przekreślo ny tekst pierwotny pozostał czytelny. Każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby do konującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia oraz w razie potrzeby należy je opisać w rubryce „uwagi”. § 1

1.

1. Ewidencja w formie elektronicznej prowa dzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi pro gramu komputerowego wykorzystywanego do pro wadzenia tej ewidencji i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpi sów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opa trzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) pozwalała na drukowanie raportu, o którym mo wa w § 9 ust. 5;

4) pozwalała na drukowanie wpisów w porządku chronologicznym i uniemożliwiała ich usuwanie.

2. Podmiot prowadzący skład podatkowy, który prowadzi ewidencję w formie elektronicznej, przecho wuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych. Kopia ewidencji powinna być prze chowywana w sposób zapewniający ochronę prze chowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą lub w formie wydruku sporządzonego za okre sy jednodniowe. § 1

2. Ewidencja powinna zawierać:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o na niesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowa nia;

3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

4) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyro by akcyzowe zostały dostarczone;

5) dane identyfikacyjne właściciela wyrobów akcyzo wych, innego niż podmiot prowadzący skład po datkowy;

6) dane identyfikacyjne osoby, która złożyła zgłosze nie celne w przypadku importowanych wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia po boru akcyzy;

7) datę wyprodukowania wyrobów akcyzowych; Dziennik Ustaw Nr 32 — 2886 — Poz. 231

8) dokładne określenie miejsca w składzie podatko wym, w którym wyroby akcyzowe się znajdują, i informacje o ich przemieszczaniu wewnątrz tego składu;

9) numer identyfikacyjny wskazany w rubryce 3 ad ministracyjnego dokumentu towarzyszącego, któ rego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lute go 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzo wych (Dz. U. Nr 32, poz. 22

9) lub numer identyfi kacyjny dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby zostały wprowadzone do składu podatkowego lub wyprowadzone z tego składu;

10) datę złożenia deklaracji podatkowej; 1

1) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty lub kwotę podatku akcyzowego, której po bór został zawieszony; 1

2) datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego i dane identyfikacyjne od biorcy lub datę zapłaty podatku akcyzowego; 1

3) informacje na temat wyrobów akcyzowych: a) wprowadzonych do składu podatkowego, b) zużytych do wyprodukowania w składzie podat kowym innych wyrobów, c) wyprodukowanych w składzie podatkowym, d) magazynowanych w składzie podatkowym, e) wyprowadzonych ze składu podatkowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, f) wyprowadzonych ze składu podatkowego przez właściciela wyrobów niebędącego podmiotem prowadzącym skład podatkowy, g) wykorzystanych na własny użytek. § 1

3. Wyroby energetyczne, o których mowa w § 3, mogą być magazynowane w zbiornikach wpro wadzonych do użytkowania przed dniem 1 maja 2004 r., które nie posiadają dowodów legalizacji — jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.3) Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski ———————

3) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był do tychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finan sów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wa runków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311, z 2005 r. Nr 131, poz. 1097 i Nr 250, poz. 2160, z 2007 r. Nr 247, poz. 1829 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1511) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwiet nia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z prze mieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 i Nr 170, poz. 1790 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 792), które tracą moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-27
Data wydania: 2009-02-24
Data wejścia w życie: 2009-03-01
Data obowiązywania: 2009-03-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 32 poz. 231