Dz.U. 2009 nr 37 poz. 294

Dziennik Ustaw Nr 37 — 3680 — Poz. 294 Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierp nia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570) zarzą dza się, co następuje:

§1. Dopuszcza się ogólne odstępstwa od wyma gań określonych w rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europej skiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.) w zakładach produkujących żywność tra dycyjną pochodzenia niezwierzęcego, w zakresie określonym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawia jącego środki wykonawcze w odniesieniu do niektó rych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającego odstępstwa od rozpo rządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającego rozporzą dzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, z późn. zm.), w zakresie, jaki jest niezbędny w celu umożliwienia zakładom stosowanie tradycyjnej metody produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego, określonej:

1) we wniosku o: a) wpis produktu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub b) rejestrację produktu, wysłanym do Komisji Eu ropejskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spo żywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368), lub

2) w specyfikacji produktu, o której mowa w: a) rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowa nymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str.

1) lub b) rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.).

§2. Odstępstwa, o których mowa w § 1, nie mogą mieć negatywnego wpływu na zapewnienie bezpie czeństwa produkowanej żywności tradycyjnej pocho dzenia niezwierzęcego, a w szczególności nie mogą przyczyniać się do jej zanieczyszczenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz 294 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-10
Data wydania: 2009-02-18
Data wejścia w życie: 2009-03-25
Data obowiązywania: 2009-03-25
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 37 poz. 294