Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17

Dziennik Ustaw Nr 4 — 198 — Poz. 17 Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się podstawę programową:

1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, od działów przedszkolnych w szkołach podstawo wych oraz innych form wychowania przedszkolne go, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kształcenia ogólnego dla: a) szkół podstawowych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, b) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stop niu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, stanowiącą za łącznik nr 3 do rozporządzenia, c) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, d) zasadniczych szkół zawodowych, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia, e) szkół policealnych, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia, f) szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężo nymi, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporzą dzenia.

§2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kształce nia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

§3. Podstawę programową wychowania przed szkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wycho wania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2009/2010.

§4.

1. Podstawę programową kształcenia ogólne go dla szkół podstawowych, określoną w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, po cząwszy od roku szkolnego 2009/2010, w klasach I szkoły podstawowej.

2. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia w tej szkole, stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określoną w za łączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Na rodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.3)), z zastrze żeniem ust. 3.

3. W zależności od potrzeb i możliwości szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2009/2010—2013/2014 w klasach IV—VI szkoły podstawowej, w których sto suje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, dyrek tor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady peda gogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przed miotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§5. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawo wych i gimnazjach, określoną w załączniku nr 3 do ni niejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2009/2010.

§6.

1. Podstawę programową kształcenia ogólne go dla gimnazjów, określoną w załączniku nr 4 do ni niejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, w klasach I gimnazjum.

2. W pozostałych klasach gimnazjum, do zakoń czenia cyklu kształcenia w tej szkole, stosuje się do tychczasową podstawę programową kształcenia ogól nego dla gimnazjów, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrze żeniem ust. 3.

3. W zależności od potrzeb i możliwości gimna zjum, w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 w kla sach II i III gimnazjum, w których stosuje się dotych czasową podstawę programową kształcenia ogólne 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ———————

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618. ———————

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992. Dziennik Ustaw Nr 4 — 199 — Poz. 17 go dla gimnazjów, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozy tywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożyt ny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programo wej kształcenia ogólnego dla gimnazjów, określonej w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§7.

1. Podstawę programową kształcenia ogólne go dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończe nie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, określoną w załączni ku nr 4 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się:

1) począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w kla sach I liceum ogólnokształcącego, liceum profilo wanego i technikum;

2) począwszy od roku szkolnego 2015/2016, w kla sach I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego.

2. W pozostałych klasach szkół wymienionych w ust. 1, do zakończenia cyklu kształcenia w tych szko łach, stosuje się dotychczasową podstawę programo wą kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W zależności od potrzeb i możliwości szkoły po nadgimnazjalnej, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, we wszystkich klasach liceum ogólno kształcącego, liceum profilowanego i technikum, w których stosuje się dotychczasową podstawę pro gramową kształcenia ogólnego dla tych szkół, dyrek tor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady peda gogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przed miotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla tych szkół, określonej w załączniku nr 4 do niniej szego rozporządzenia.

§8.

1. Podstawę programową kształcenia ogólne go dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia, sto suje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I zasadniczej szkoły zawodowej.

2. W pozostałych klasach zasadniczej szkoły zawo dowej, do zakończenia cyklu kształcenia w tej szkole, stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodo wych, określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W zależności od potrzeb i możliwości zasadni czej szkoły zawodowej, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, we wszystkich klasach zasadniczej szkoły zawodowej, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla za sadniczych szkół zawodowych, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, mo że postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podsta wy programowej kształcenia ogólnego dla zasadni czych szkół zawodowych, określonej w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§9. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół policealnych, określoną w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2009/2010.

§10. Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z nie pełnosprawnościami sprzężonymi, określoną w za łączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2009/2010. § 1

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.4)). § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall ———————

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992. Dziennik Ustaw Nr 4 — 200 — Poz. 17 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIA¸ÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKO¸ACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dziennik Ustaw Nr 4 — 201 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 202 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 203 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 204 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 205 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 206 — Poz. 17 Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA¸CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ¸ PODSTAWOWYCH Dziennik Ustaw Nr 4 — 207 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 208 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 209 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 210 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 211 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 212 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 213 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 214 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 215 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 216 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 217 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 218 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 219 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 220 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 221 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 222 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 223 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 224 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 225 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 226 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 227 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 228 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 229 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 230 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 231 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 232 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 233 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 234 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 235 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 236 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 237 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 238 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 239 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 240 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 241 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 242 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 243 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 244 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 245 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 246 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 247 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 248 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 249 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 250 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 251 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 252 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 253 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 254 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 255 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 256 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 257 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 258 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 259 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 260 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 261 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 262 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 263 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 264 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 265 — Poz. 17 Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA¸CENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS¸OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKO¸ACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Dziennik Ustaw Nr 4 — 266 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 267 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 268 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 269 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 270 — Poz. 17 Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA¸CENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓ¸ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO¡CZENIE UMO˚LIWIA UZYSKANIE ÂWIADECTWA DOJRZA¸OÂCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Dziennik Ustaw Nr 4 — 271 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 272 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 273 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 274 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 275 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 276 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 277 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 278 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 279 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 280 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 281 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 282 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 283 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 284 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 285 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 286 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 287 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 288 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 289 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 290 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 291 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 292 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 293 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 294 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 295 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 296 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 297 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 298 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 299 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 300 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 301 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 302 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 303 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 304 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 305 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 306 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 307 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 308 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 309 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 310 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 311 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 312 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 313 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 314 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 315 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 316 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 317 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 318 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 319 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 320 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 321 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 322 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 323 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 324 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 325 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 326 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 327 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 328 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 329 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 330 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 331 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 332 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 333 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 334 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 335 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 336 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 337 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 338 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 339 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 340 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 341 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 342 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 343 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 344 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 345 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 346 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 347 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 348 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 349 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 350 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 351 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 352 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 353 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 354 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 355 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 356 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 357 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 358 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 359 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 360 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 361 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 362 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 363 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 364 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 365 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 366 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 367 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 368 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 369 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 370 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 371 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 372 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 373 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 374 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 375 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 376 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 377 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 378 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 379 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 380 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 381 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 382 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 383 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 384 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 385 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 386 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 387 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 388 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 389 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 390 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 391 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 392 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 393 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 394 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 395 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 396 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 397 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 398 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 399 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 400 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 401 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 402 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 403 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 404 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 405 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 406 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 407 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 408 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 409 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 410 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 411 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 412 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 413 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 414 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 415 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 416 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 417 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 418 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 419 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 420 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 421 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 422 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 423 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 424 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 425 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 426 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 427 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 428 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 429 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 430 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 431 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 432 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 433 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 434 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 435 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 436 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 437 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 438 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 439 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 440 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 441 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 442 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 443 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 444 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 445 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 446 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 447 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 448 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 449 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 450 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 451 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 452 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 453 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 454 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 455 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 456 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 457 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 458 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 459 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 460 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 461 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 462 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 463 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 464 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 465 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 466 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 467 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 468 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 469 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 470 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 471 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 472 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 473 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 474 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 475 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 476 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 477 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 478 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 479 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 480 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 481 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 482 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 483 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 484 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 485 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 486 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 487 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 488 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 489 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 490 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 491 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 492 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 493 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 494 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 495 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 496 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 497 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 498 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 499 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 500 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 501 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 502 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 503 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 504 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 505 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 506 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 507 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 508 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 509 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 510 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 511 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 512 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 513 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 514 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 515 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 516 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 517 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 518 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 519 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 520 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 521 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 522 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 523 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 524 — Poz. 17 Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA¸CENIA OGÓLNEGO DLA ZASADNICZYCH SZKÓ¸ ZAWODOWYCH Dziennik Ustaw Nr 4 — 525 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 526 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 527 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 528 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 529 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 530 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 531 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 532 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 533 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 534 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 535 — Poz. 17 Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA¸CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ¸ POLICEALNYCH Dziennik Ustaw Nr 4 — 536 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 537 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 538 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 539 — Poz. 17 Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA¸CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ¸ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJÑCYCH DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS¸OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPE¸NOSPRAWNOÂCIAMI SPRZ¢˚ONYMI Dziennik Ustaw Nr 4 — 540 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 541 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 542 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 543 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 544 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 545 — Poz. 17 Dziennik Ustaw Nr 4 — 546 — Poz. 17

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-01-15
Data wydania: 2008-12-23
Data wejścia w życie: 2009-01-30
Data obowiązywania: 2009-01-30
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17