Dz.U. 2009 nr 42 poz. 336

Dziennik Ustaw Nr 102 — 7703 — Poz. 856 Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 66

6) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wzór sprawozdania o masie zużytego sprzętu ze branego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu;

2) wzór sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu;

3) sposób przekazywania sprawozdań, o których mo wa w pkt 1 i 2.

§2.

1. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządze nia.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządze nia.

§3. Sprawozdania, o których mowa w § 1, są prze kazywane w formie pisemnej lub w formie dokumen tu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfi katu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrze śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).

§4. Traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowi ska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 6, poz. 40).

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 856 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 102 — 7704 — Poz. 856 Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. (poz. 856) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 102 — 7705 — Poz. 856 Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

2) O ile posiada.

3) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

4) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek trycznym i elektronicznym wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju przez danego wprowadzającego sprzęt.

5) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

6) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma.

7) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2—5, odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma.

8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania. Dziennik Ustaw Nr 102 — 7706 — Poz. 856 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 102 — 7707 — Poz. 856 Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

2) O ile posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

5) Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy podać łączny poziom dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do jednego procenta.

6) Osiągnięty poziom zbierania stanowi wyrażony w procentach iloraz masy zebranego zużytego sprzętu do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w danym roku, z którego powstał zużyty sprzęt.

7) Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy podać łączny poziom dla rodzajów 2—5, odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do jednego procenta.

8) Osiągnięty poziom odzysku obliczony zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

9) Osiągnięty poziom recyklingu obliczony zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

10) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-17
Data wydania: 2009-01-23
Data wejścia w życie: 2009-04-01
Data obowiązywania: 2009-04-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 42 poz. 336