Dz.U. 2009 nr 42 poz. 338

Dziennik Ustaw Nr 42 — 4011 — Poz. 338 Art.

1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) w art. 118 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. W razie ustalenia prawa do świadczenia lub je go wysokości orzeczeniem organu odwoław czego za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczno ści niezbędnej do wydania decyzji uważa się również dzień wpływu prawomocnego orzecze nia organu odwoławczego, jeżeli organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Organ odwoławczy, wydając orzecze nie, stwierdza odpowiedzialność organu rento wego.”. Art.

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się prze pisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 338 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-03-17
Data wydania: 2009-01-23
Data wejścia w życie: 2009-04-01
Data obowiązywania: 2009-04-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z wyj. art. 2
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 42 poz. 338