Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384

Dziennik Ustaw Nr 47 — 4402 — Poz. 384 Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.1)) zarzą dza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego, dokumenty wymagane do otrzymania dowodu osobistego, wzór wniosku o wydanie do wodu osobistego oraz wzór dowodu osobistego;

2) tryb postępowania w sprawie wymiany dowodu osobistego;

3) tryb postępowania w sprawie utraty dowodu oso bistego oraz wzór zaświadczenia o utracie dowo du osobistego;

4) tryb postępowania w sprawie zwrotu dowodu osobistego;

5) tryb postępowania w sprawie unieważnienia do wodu osobistego.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ewidencji — rozumie się przez to ewidencję wyda nych i unieważnionych dowodów osobistych;

2) formularzu — rozumie się przez to sporządzony przy użyciu środków informatycznych formularz, będący drukiem ścisłego zarachowania, składają cy się z części A i B, z których każda posiada nu mer, nazwę organu wydającego dowód osobisty i jego identyfikator terytorialny;

3) konsulu — rozumie się przez to konsula Rzeczypo spolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 13 lu tego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospoli tej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.2));

4) kopercie dowodowej — rozumie się przez to zbiór dokumentów gromadzonych w związku z wyda waniem osobie pierwszego i kolejnych dowodów osobistych, przechowywanych przez ostatniego wystawcę;

5) organie unieważniającym — rozumie się przez to organ gminy właściwy do unieważnienia dowodu osobistego;

6) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo dach osobistych;

7) wniosku — rozumie się przez to wniosek o wyda nie dowodu osobistego;

8) wystawcy dowodu osobistego — rozumie się przez to organ gminy, który wydał dowód osobi sty. Rozdział 2 Tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego

§3.

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, a w przypadku braku takie go miejsca do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejsco wej organu w sposób wskazany w ust. 1, wniosek składa się do organu gminy właściwego dla obszaru dzielnicy Âródmieście m.st. Warszawy.

§4.

1. Wniosek może być złożony za pośrednic twem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy stanowi znaczną uciąż liwość dla wnioskodawcy.

2. Wniosek złożony w trybie, o którym mowa w ust. 1, organ gminy przesyła do właściwego orga nu gminy niezwłocznie, nie później jednak niż w ter minie 2 dni od dnia złożenia.

§5.

1. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

1) osoby małoletniej, która nie ukończyła 1

3. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub usta nowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodzi ców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczo ną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;

2) osoby małoletniej, która ukończyła 1

3. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobiste go, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd; ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367. 384 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty Dziennik Ustaw Nr 47 — 4403 — Poz. 384

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozosta jącej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświad czoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;

4) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozo stającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubez własnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustano wiony przez sąd.

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu oso bistego osobom, o których mowa w ust. 1, jest wyma gana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

3. W przypadku niemożności złożenia wniosku w trybie określonym w ust. 1 z powodu choroby, nie pełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

§6.

1. Wniosek jest podpisywany przez osobę, któ ra go składa.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 1

3. rok życia, niemającej obowiązku posiadania dowodu osobistego, podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni. Małoletni składa swój pod pis w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd podpisuje wniosek obok tego miejsca.

3. W przypadku braku możliwości złożenia podpi su przez osoby wymienione w ust. 1 i 2, na wniosku zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez tę osobę.

§7.

1. Do wniosku załącza się:

1) dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetle nia twarzy;

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie do wodu osobistego lub dokument uzasadniający zwolnienie z opłaty;

3) odpis skrócony aktu urodzenia — w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;

4) odpis skrócony aktu małżeństwa.

2. Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wąt pliwość co do obywatelstwa osoby, na żądanie orga nu gminy, do wniosku dołącza się dokument potwier dzający posiadanie polskiego obywatelstwa.

3. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami na rządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 1

6. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stop niu niepełnosprawności.

4. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasa dami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

5. Osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wyda nie dowodu osobistego do wniosku nie załącza doku mentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli zo stały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miej sca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

6. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu oso bistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilne go, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie sta nu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

7. Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§8. Organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego, który przyjął wniosek, sprawdza zgod ność danych zawartych we wniosku z danymi zawar tymi w dostępnych dokumentach, rejestrach i ewi dencjach gromadzących dane tej osoby.

§9.

1. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku są zgodne z dostępnymi dokumentami, rejestrami i ewidencjami gromadzącymi dane tej osoby, organ gminy sporządza formularz.

2. W części A formularza zamieszcza się dane oso bowe oraz zdjęcie wnioskodawcy, termin ważności dowodu osobistego oraz pieczęć wystawcy i podpis upoważnionej osoby sporządzającej formularz.

3. Część B formularza zawiera potwierdzenie zło żenia wniosku oraz określa termin odbioru dowodu osobistego.

4. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§10.

1. Na formularzu osoba, której dotyczy wnio sek, w miejscu przeznaczonym na własnoręczny pod pis wnioskodawcy składa wzór podpisu zamieszcza nego w dowodzie osobistym, z wyjątkiem:

1) małoletniego, który nie ukończył 1

3. roku życia;

2) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu. Dziennik Ustaw Nr 47 — 4404 — Poz. 384

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, miejsce przeznaczone na własnoręczny podpis wnioskodawcy pozostawia się niewypełnione. § 1

1.

1. Dane osobowe zawarte w części A formu larza oraz skanowaną fotografię i podpis wniosko dawcy organ gminy niezwłocznie przekazuje w dro dze teletransmisji danych w formie dokumentu elek tronicznego do ministra właściwego do spraw we wnętrznych w celu wytworzenia dowodu osobistego.

2. Część B formularza otrzymuje wnioskodawca. § 1

2.

1. W przypadku gdy przekazanie danych oso bowych w formie określonej w § 11 ust. 1 nie jest moż liwe z przyczyn technicznych, dane osobowe zawarte w części A formularza organ gminy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, przekazuje na informatycznym no śniku danych do ministra właściwego do spraw we wnętrznych w celu wytworzenia dowodu osobistego.

2. W sytuacji szczególnej, spowodowanej przyczy nami niezależnymi od organu gminy, gdy brak jest możliwości sporządzenia formularza, wniosek wraz z załącznikami organ gminy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpły wu wniosku, przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w celu sporządzenia dokumen tu elektronicznego i wyprodukowania na podstawie danych w nim zawartych dowodu osobistego. Przeka zanie wniosku wraz z załącznikami następuje w spo sób zapewniający ochronę danych zamieszczonych w tych dokumentach.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wnios kodawca otrzymuje nieodpłatnie zaświadczenie po twierdzające złożenie wniosku. § 1

3.

1. W przypadku gdy dane zawarte we wnios ku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych dokumentach, rejestrach i ewidencjach gromadzą cych dane tej osoby, organ gminy wstrzymuje sporzą dzenie formularza do czasu wyjaśnienia nieprawidło wości danych zawartych we wniosku i wydaje nieod płatnie wnioskodawcy zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku.

2. Na formularzu sporządzonym po wyjaśnieniu niezgodności danych, jeżeli dane zawarte w formula rzu są zgodne z danymi zawartymi we wniosku, oso ba, której dotyczy wniosek, nie składa wzoru podpisu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podpis osoby organ gminy skanuje z wniosku. Przepisy § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio. § 1

4.

1. Wytworzony na podstawie danych zawar tych w części A formularza dowód osobisty minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje do wy stawcy dowodu osobistego pocztą specjalną za po średnictwem właściwej komendy powiatowej Policji.

2. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2, po za wyprodukowanym dowodem osobistym, minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca do wystaw cy dowodu osobistego wniosek wraz z załącznikami w sposób określony w ust. 1. § 1

5.

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

1) dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 1

3. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;

2) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowol nionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzi cielską odbiera jeden z rodziców;

3) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowol nionej całkowicie niepozostającej pod władzą ro dzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;

4) dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 1

3. rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobi ście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;

5) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowol nionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

2. W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje. § 1

6.

1. Osoba odbierająca dowód osobisty zwra ca wystawcy dowodu osobistego część B formularza.

2. W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 3 oraz § 13 ust. 1, osoba odbierająca dowód osobisty zwraca zaświadczenie. § 1

7.

1. Osoba potwierdza odbiór dowodu osobi stego, wpisując datę oraz składając podpis na części B formularza, o którym mowa w § 9, lub na zaświadcze niu, o którym mowa w § 12 ust. 3 i § 13 ust. 1.

2. Wystawca dowodu osobistego przechowuje część B formularza lub zaświadczenie zawierające po kwitowanie odbioru dowodu osobistego w kopercie dowodowej. § 1

8.

1. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzo ziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca do kument potwierdzający legalność jego pobytu na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, wydany przez wła ściwy organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.3)), ustawy z dnia 14 lip ca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 136

7) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206. Dziennik Ustaw Nr 47 — 4405 — Poz. 384 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.4)).

2. Dokumenty potwierdzające legalność pobytu, o których mowa w ust. 1, organ gminy przekazuje nie zwłocznie organowi, który dokumenty wydał. § 1

9.

1. Dowód osobisty ma formę spersonalizo wanej przy użyciu wielkich liter, a w przypadku adresu przy użyciu wielkich i małych liter, karty identyfikacyj nej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfro wy numer dowodu osobistego, nazwę organu wyda jącego dowód osobisty, datę wydania i termin ważno ści oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

2. Wzór dowodu osobistego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§20. W przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy, miejsce w dowodzie osobistym prze znaczone na podpis posiadacza dowodu osobistego pozostawia się niewypełnione. Rozdział 3 Tryb postępowania w sprawach wymiany dowodu osobistego § 2

1.

1. Osoba obowiązana do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym, upły wu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodze nia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okolicz ności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby wska zuje we wniosku powód wymiany dokumentu.

2. Za okoliczność utrudniającą ustalenie tożsamo ści osoby, o której mowa w ust. 1, uznaje się w szcze gólności:

1) zmianę wizerunku posiadacza dowodu osobistego w taki sposób, że na podstawie zamieszczonej w dowodzie osobistym fotografii nie jest możliwe ustalenie tożsamości tej osoby;

2) fizyczne zużycie dokumentu. § 2

2.

1. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty.

2. Organ wydający nowy dowód osobisty po przedłożeniu dotychczasowego dowodu osobistego dokonuje czynności, o których mowa w § 33, i zwraca unieważniony dokument osobie odbierającej nowy dowód osobisty. § 2

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2. Rozdział 4 Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego § 2

4.

1. Zawiadomienie o utracie dowodu osobiste go, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwła snowolnionych — odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie ob sługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym.

2. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką in nej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opie kun faktyczny tej osoby.

3. W przypadku niemożności osobistego stawien nictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powo du choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może doko nać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, skła da się w formie pisemnej. Zawiadamiający jest obo wiązany podać imię (imiona), nazwisko, adres za mieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wy stawcę dowodu osobistego. § 2

5.

1. Organ gminy lub konsul powiadomieni o utracie dowodu osobistego, w trybie określonym w § 24, ustalają zgodność danych posiadacza utraco nego dowodu osobistego z danymi zawartymi w do stępnych rejestrach publicznych, innym dokumencie tożsamości, a gdy nie jest to możliwe — w innych do kumentach ze zdjęciem, a jeżeli posiadacz utraconego dowodu osobistego nie posiada żadnego dokumentu — na podstawie oświadczenia zawiadamiającego.

2. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zawia damiającej wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zawierające dane identyfikacyjne podane przez zawiadamiającego oraz wzmiankę o podstawie ustalenia tożsamości.

3. Wzór zaświadczenia o utracie dowodu osobiste go określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. § 2

6.

1. Organ gminy lub konsul niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia utraty, zawiadamia wystawcę dowo du osobistego o zgłoszeniu utraty, w celu dokonania czynności, o których mowa w § 33.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, dorę cza się w formie pisemnej po uprzednim przesłaniu telefaksem lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego za pomocą środków komunikacji elek tronicznej w sposób określony w ustawie z dnia 17 lu tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817). ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570. Dziennik Ustaw Nr 47 — 4406 — Poz. 384

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, or gan gminy przechowuje w kopercie dowodowej doty czącej osoby, która utraciła dowód osobisty. § 2

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2. Rozdział 5 Tryb postępowania w sprawach zwrotu dowodu osobistego § 2

8. Organ gminy, Policji lub inny organ admini stracji publicznej niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zna lezionego dowodu osobistego, przesyła ten doku ment wraz z informacją o dacie przekazania dowodu przez znalazcę, za potwierdzeniem odbioru, do wy stawcy dowodu osobistego. § 2

9. Posiadacz dowodu osobistego, któremu zwrócono znaleziony dowód osobisty w sposób określony w art. 42 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy zawiadamia o utracie dokumentu, jest obowiązany przekazać dowód osobisty najbliższemu organowi gminy lub właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej. Przepis § 28 stosuje się odpowiednio. § 30. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgody Prezyden ta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywa telstwa polskiego, zwrócić dowód osobisty wystawcy lub właściwemu ze względu na miejsce pobytu kon sulowi. Przepis § 28 stosuje się odpowiednio. § 3

1.

1. Wystawca dowodu osobistego, któremu przesłano w trybie § 28—30 dowód osobisty, podej muje czynności, o których mowa w § 33.

2. Dowód osobisty unieważniony w związku z utratą obywatelstwa oraz zwrócony w trybie § 28 i 29 przechowuje się w kopercie dowodowej. Rozdział 6 Tryb postępowania w sprawach unieważnienia dowodu osobistego § 3

2.

1. Organy administracji publicznej, które do konują zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym lub rejestrują ją w prowadzonych zbiorach, o dokonanej lub zarejestrowanej zmianie niezwłocz nie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania lub zarejestrowania zmiany, zawiadamiają wystawcę dowodu osobistego.

2. Organami, o których mowa w ust. 1, są:

1) kierownik urzędu stanu cywilnego: a) rejestrujący zmianę nazwiska wynikającą ze zmiany stanu cywilnego, b) dokonujący zmiany imienia lub nazwiska w drodze wydanej decyzji administracyjnej, c) dokonujący zmian w aktach stanu cywilnego, d) sporządzający akt zgonu posiadacza dowodu osobistego;

2) organ gminy prowadzący ewidencję ludności w zakresie zmiany danych adresowych;

3) minister właściwy do spraw wewnętrznych w za kresie zmiany numeru PESEL — o ile zmiana nie dotyczy daty urodzenia lub płci;

4) właściwy wojewoda w zakresie utraty obywatel stwa polskiego.

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a—c, przekazuje wystawcy do wodu osobistego zawiadomienie zawierające:

1) imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe posia dacza dowodu osobistego;

2) numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobi stego posiadacza dowodu osobistego, o ile są mu dostępne;

3) zakres i datę dokonanej lub zarejestrowanej zmia ny.

4. W przypadku zmiany nazwiska wynikającej z zawarcia małżeństwa przed polskim konsulem lub organem zagranicznym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, kierownik urzędu stanu cywilnego po daje datę doręczenia osobie, której akt dotyczy, odpi su skróconego aktu małżeństwa.

5. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska w drodze wydanej decyzji administracyjnej w zawia domieniu, o którym mowa w ust. 3, kierownik urzędu stanu cywilnego podaje datę, w której decyzja o zmia nie imienia lub nazwiska stała się ostateczna.

6. W przypadku innych zmian w aktach stanu cy wilnego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, kierownik urzędu stanu cywilnego podaje datę, w któ rej decyzja stwierdzająca zmianę danych stała się ostateczna, a orzeczenie sądu prawomocne.

7. Kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d, przekazuje wystawcy dowo du osobistego zawiadomienie zawierające: imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe, numer PESEL, serię i numer dowodu osoby zmarłej oraz datę zgonu. Kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu przedłożyła dowód osobisty osoby zmarłej, odcina jeden z rogów tego dokumentu i zwraca dowód osobisty zgłaszającemu zgon.

8. Jeżeli osoba zawiadamiająca nie odbierze do wodu osobistego osoby zmarłej, dokument ten prze chowuje się w kopercie dowodowej.

9. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przekazu je wystawcy dowodu osobistego zawiadomienie za wierające:

1) numer PESEL; Dziennik Ustaw Nr 47 — 4407 — Poz. 384

2) imię (imiona) i nazwisko;

3) dotychczasowy adres miejsca zameldowania za mieszczony w dowodzie osobistym;

4) datę wymeldowania lub datę, w której decyzja o wymeldowaniu stała się ostateczna;

5) serię i numer dowodu osobistego.

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przekazu je wystawcy dowodu osobistego zawiadomienie za wierające:

1) dotychczasowy numer PESEL;

2) nowy numer PESEL;

3) imię (imiona) i nazwisko;

4) datę zmiany numeru PESEL;

5) serię i numer dowodu osobistego. 1

1. Wojewoda w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przekazuje wystawcy dowodu osobiste go zawiadomienie zawierające:

1) numer PESEL;

2) imię (imiona) i nazwisko;

3) datę utraty obywatelstwa;

4) serię i numer dowodu osobistego. § 3

3. Organ unieważniający podejmuje następują ce czynności:

1) wprowadza do ewidencji informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dowodu osobistego w sposób określony w § 34 i 35;

2) odcina jeden z rogów unieważnianego dowodu osobistego o powierzchni co najmniej 1 cm2. § 3

4. Po otrzymaniu dokumentów stanowiących podstawę unieważnienia dowodu osobistego z po wodu:

1) zawiadomienia o utracie dowodu osobistego,

2) zawiadomienia o zniszczeniu dowodu osobistego,

3) przekazania przez osobę trzecią znalezionego do wodu osobistego,

4) utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu osobistego,

5) zgonu posiadacza dowodu osobistego,

6) odbioru nowego dowodu osobistego w miejsce poprzedniego dowodu osobistego — organ unieważniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, wprowadza do ewidencji datę i przy czynę unieważnienia dowodu osobistego wynikają cą ze zdarzenia stanowiącego podstawę unieważnie nia dowodu osobistego. § 3

5.

1. Po otrzymaniu dokumentów stanowią cych podstawę do unieważnienia dowodu osobiste go z powodu zmiany danych zamieszczonych w do wodzie osobistym, wystawca dowodu osobistego niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni robo czych od dnia wpływu tych dokumentów, wprowadza do ewidencji przyczynę i datę unieważnienia dowodu osobistego.

2. Jeżeli osoba odbierze nowy dowód osobisty przed datą wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 5 lub art. 43 ust. 2 ustawy, organ wydający nowy dowód osobisty wprowadzi do ewidencji datę odbioru nowego doku mentu jako datę unieważnienia poprzedniego dowo du osobistego.

3. O dacie unieważnienia, o której mowa w ust. 2, wystawca nowego dowodu osobistego niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od unie ważnienia dokumentu, informuje wystawcę poprzed niego dowodu osobistego, o ile nie jest to ten sam organ. Rozdział 7 Przepisy końcowe § 3

6. Dotychczasowy wzór wniosku o wydanie do wodu osobistego stanowiący załącznik nr 1 do rozpo rządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu po stępowania w sprawach wydawania dowodów osobi stych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182, z 2003 r. Nr 56, poz. 500 oraz z 2007 r. Nr 24, poz. 14

6) może być wykorzystywany do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2009 r. § 3

7. Dotychczasowy wzór formularza stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wy dawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty może być wykorzystywany do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. § 3

8. Dotychczasowy wzór zaświadczenia o utracie dowodu osobistego stanowiący załącznik nr 4 do roz porządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz try bu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty może być wykorzystywany do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2009 r. § 3

9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wy dawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182, z 2003 r. Nr 56, poz. 500 oraz z 2007 r. Nr 24, poz. 146). § 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 47 — 4408 — Poz. 384 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. (poz. 384) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 47 — 4409 — Poz. 384 Dziennik Ustaw Nr 47 — 4410 — Poz. 384 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 47 — 4411 — Poz. 384 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 47 — 4412 — Poz. 384 Załącznik nr 4 WZÓR

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-24
Data wydania: 2009-02-06
Data wejścia w życie: 2009-03-24
Data obowiązywania: 2009-03-24
Data uchylenia: 2015-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384