Dz.U. 2009 nr 47 poz. 387

Dziennik Ustaw Nr 47 — 4416 — Poz. 387 Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 20

6) w rozporządze niu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawo dowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczel nie (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 6

1) prostuje się nastę pujące błędy: 387 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. o sprostowaniu błędów Dziennik Ustaw Nr 47 — 4417 — Poz. 387

1) w załączniku nr 7 wzór suplementu do dyplomów ukończenia studiów powinien mieć brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 47 — 4418 — Poz. 387 Dziennik Ustaw Nr 47 — 4419 — Poz. 387 Dziennik Ustaw Nr 47 — 4420 — Poz. 387

2) w załączniku nr 8 wzór świadectwa ukończenia studiów doktoranckich powinien mieć brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 47 — 4421 — Poz. 387

3) w załączniku nr 9 wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych powinien mieć brzmienie: strona 1 Dziennik Ustaw Nr 47 — 4422 — Poz. 387 strona 2 Dziennik Ustaw Nr 47 — 4423 — Poz. 387

4) w załączniku nr 10 wzór świadectwa ukończenia kursu dokształcającego powinien mieć brzmienie: Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-03-24
Data wydania: 2009-03-18
Data uchylenia: 2011-10-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 47 poz. 387