Dz.U. 2009 nr 51 poz. 411

Dziennik Ustaw Nr 51 — 4644 — Poz. 411 Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerw ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wa runków wynagradzania za pracę i przyznawania in nych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budże towej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 49

6) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określo ne w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak 411 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33. Dziennik Ustaw Nr 51 — 4645 — Poz. 411 Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. (poz. 411) TABELE MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Tabela

1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jed nostkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Dziennik Ustaw Nr 51 — 4646 — Poz. 411 Tabela

2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jed nostkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-30
Data wydania: 2009-03-17
Data wejścia w życie: 2009-03-30
Data obowiązywania: 2009-03-30
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 51 poz. 411