Dz.U. 2009 nr 52 poz. 427

Dziennik Ustaw Nr 52 — 4711 — Poz. 427 Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) zarządza się, co na stępuje:

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji — należy przez to rozumieć Agencję Nie ruchomości Rolnych;

2) Zasobie — należy przez to rozumieć Zasób Włas ności Rolnej Skarbu Państwa;

3) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieru chomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§2. Agencja prowadzi własną gospodarkę finan sową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

§3.

1. Fundusze własne Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2 ustawy, odzwierciedlają wartość mie nia własnego Agencji.

2. Fundusz Agencji ulega:

1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nie odpłatnie, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjo nowania Agencji;

2) zmniejszeniu o: a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie, b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezer wowym.

3. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o: a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy, b) różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktu alizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych;

2) zmniejszeniu o stratę za ubiegły rok obrotowy.

§4. Agencja prowadzi gospodarkę finansową Za sobu na podstawie rocznego planu finansowego Za sobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

§5. W planie finansowym Zasobu określa się w szczególności:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;

4) limit pożyczek.

§6. Fundusz mienia Zasobu, tworzony przez Agencję na podstawie art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o: a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu, b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu po wstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 usta wy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz za miany, scalania i wymiany gruntów, c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na pod stawie przepisów o rachunkowości, d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w części przeznaczonej na fundusz mienia Za sobu, e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o: a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwi dowanych lub przekazanych nieodpłatnie, b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu po wstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 usta wy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz za miany, scalania i wymiany gruntów, c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na pod stawie przepisów o rachunkowości, 427 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Dziennik Ustaw Nr 52 — 4712 — Poz. 427 d) stratę z gospodarowania mieniem Zasobu, e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwo wych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§7.

1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie zaku pów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej.

2. Udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć przedsięwzięć mających na celu:

1) wspieranie działań związanych z racjonalnym za gospodarowaniem mienia Zasobu;

2) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;

3) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzy staniem mienia Zasobu.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa może dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i 48 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicz nego;

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań na ukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i kon kursów w zakresie zadań, o których mowa w art. 6 ustawy.

4. Do bezzwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się przepisy o postępo waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Umowa o udzielenie pożyczki, poręczenia, gwa rancji kredytowej albo bezzwrotnej pomocy finanso wej określa co najmniej cel i wysokość oraz warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowego, w tym zabezpieczenia i skutki w razie niewywiązywa nia się z warunków umowy, z uwzględnieniem wyma gań określonych w odrębnych przepisach oraz przepi sów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomo cy publicznej.

§8.

1. Kwotę, o której mowa w art. 20 ust. 5a usta wy, oblicza się jako dodatnią różnicę między stanami środków pieniężnych na koniec i na początek danego roku obrotowego, wykazanymi w rocznym sprawo zdaniu finansowym z gospodarowania mieniem Za sobu. Ustalając dodatnią różnicę, stan środków na po czątek roku obrotowego pomniejsza się o wysokość zobowiązania Agencji wobec budżetu państwa za po przedni rok obrotowy z tytułu różnicy między środka mi uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym a środkami wydatkowany mi na realizację zadań, o których mowa w art. 6 usta wy.

2. Kwota, o której mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, obciąża koszty roku obrotowego, za który została ustalona.

§9.

1. Roczne zobowiązanie Agencji z tytułu wy płat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do re kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako iloczyn 70 % powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obroto wym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara grun tu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

2. Ârednią cenę sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego czę ściami składowymi oblicza się jako iloraz należnej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktów notarialnych i powierzchni tych nieruchomo ści.

3. Ârednia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego czę ściami składowymi przyjęta do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprze daży nieruchomości w przetargach w danym roku ob rotowym.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke ———————

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finanso wej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 24, poz. 159).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-31
Data wydania: 2009-03-16
Data wejścia w życie: 2009-03-31
Data obowiązywania: 2009-03-31
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 52 poz. 427