Dz.U. 2009 nr 53 poz. 432

Dziennik Ustaw Nr 53 — 4722 — Poz. 432 Art.

1. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajo wym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 29

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) niezwłoczne przekazywanie ministrowi właści wemu do spraw finansów publicznych, mini strowi właściwemu do spraw rozwoju regio nalnego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji na temat wyro ków skazujących, zapadłych wobec: a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich, b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w je go imieniu decyzji lub sprawowania nadzo ru nad jego działalnością, jeśli czyn zabro niony został popełniony na szkodę intere sów finansowych Wspólnot Europejskich, c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabronio ny osoby fizycznej stanowiący podstawę od powiedzialności podmiotu zbiorowego zo stał popełniony na szkodę interesów finan sowych Wspólnot Europejskich.”;

2) w art. 12: a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmie niu: „6a) informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnoś cią, jeśli czyn zabroniony został popełnio ny na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich; 6b) informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną został popełniony na szkodę inte resów finansowych Wspólnot Europej skich;”, b) w ust. 1a po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmie niu: „5a) informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowie dzialności podmiotu zbiorowego został po pełniony na szkodę interesów finanso wych Wspólnot Europejskich;”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 432 USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-04-01
Data wydania: 2009-02-12
Data wejścia w życie: 2009-04-16
Data obowiązywania: 2009-04-16
Uwagi: objete tekstem jednolitym Dz.U. z 2012 r. poz. 654
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 53 poz. 432