Dz.U. 2009 nr 53 poz. 433

Dziennik Ustaw Nr 53 — 4723 — Poz. 433 Art.

1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.1)) art. 73 otrzy muje brzmienie: „Art. 7

3.

§1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65—72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzę dzie gminy, dokonując jednocześnie za wiadomienia określonego w § 2.

§2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umiesz cza się w oddawczej skrzynce poczto wej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wy konuje swoje czynności zawodowe.

§3. W przypadku niepodjęcia pisma w ter minie, o którym mowa w § 2, pozosta wia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w termi nie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o zło żeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy.

§4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 433 USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-04-01
Data wydania: 2009-02-12
Data wejścia w życie: 2009-04-16
Data obowiązywania: 2009-04-16
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2012 r. poz. 270
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 53 poz. 433