Dz.U. 2009 nr 54 poz. 443

Dziennik Ustaw Nr 54 — 4805 — Poz. 443 Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.3)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zwane dalej „certyfikatem”;

2) termin ważności certyfikatów;

3) dokumenty, na podstawie których certyfikat jest wydawany i wznawiany.

§2. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat EKMT zgodności potwierdzający speł nienie przez pojazd silnikowy odpowiednich wa runków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV lub EURO V, które go wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) certyfikat EKMT zgodności potwierdzający speł nienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa, którego wzór okreś la załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, którego wzór określa załącznik nr 3 do roz porządzenia.

§3.

1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, wystawiane są w językach polskim, angielskim, nie mieckim i francuskim.

2. Certyfikat, o którym mowa w § 2 pkt 3, jest wy stawiany w językach polskim, angielskim i niemieckim.

§4.

1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, wydawane są bezterminowo przez producenta lub im portera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu.

2. Certyfikat, o którym mowa w § 2 pkt 3, wydawa ny jest przez ministra właściwego do spraw transpor tu na okres 12 miesięcy od dnia jego wydania.

§5.

1. Certyfikat, o którym mowa w § 2 pkt 3, jest wydawany po przedłożeniu następujących doku mentów:

1) certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeń stwa dla pojazdu EURO III, EURO IV lub EURO V, potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpo wiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego albo certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów tech nicznych i bezpieczeństwa;

2) wydruku wyników pomiaru wartości współczynni ka pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów;

3) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem przedłoże nia dokumentu;

4) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;

5) pisemnego oświadczenia właściciela lub użytkow nika pojazdu potwierdzającego wyposażenie po jazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tacho graf).

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypad ku, gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, za wiera wynik pomiaru wartości współczynnika pochła niania światła dla pojazdu.

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przy padku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyj nego zawierającego aktualne badania techniczne.

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 5 nie stosuje się do przy czep.

§6. W przypadku wznawiania certyfikatu potwier dzającego spełnienie przez pojazd silnikowy lub przy czepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu należy przedłożyć kopię dotychczasowego certyfikatu oraz dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—

5. Przepisy § 5 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio. 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeń stwa lub warunków dopuszczenia do ruchu2) ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej re gulacji wdrożenia dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon kowskich dotyczących badań przydatności do ruchu po jazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 046 z 17.02.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 514, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206. Dziennik Ustaw Nr 54 — 4806 — Poz. 443

§7.

1. Certyfikat wydany na podstawie dotychcza sowych przepisów zachowuje ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydany.

2. Wydane na podstawie dotychczasowych przepi sów:

1) certyfikat potwierdzający spełnienie przez przycze pę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpie czeństwa,

2) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez po jazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego,

3) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez po jazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 3 bezpieczny,

4) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez po jazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 4 bezpieczny — uznaje się za równoważne z certyfikatami, o któ rych mowa w § 2 pkt 1 i 2.

§8. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów po twierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszcze nia do ruchu (Dz. U. Nr 203, poz. 1502).

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk Dziennik Ustaw Nr 54 — 4807 — Poz. 443 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. (poz. 443) Załącznik nr 1 WZÓR CERTYFIKATU EKMT ZGODNOÂCI POTWIERDZAJÑCEGO SPE¸NIENIE PRZEZ POJAZD SILNIKOWY ODPOWIEDNICH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I WYMOGÓW BEZPIECZE¡STWA DLA POJAZDU EURO III, EURO IV LUB EURO V (format A 4, kolor jasnozielony), (druk dwustronny) Dziennik Ustaw Nr 54 — 4808 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4809 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4810 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4811 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4812 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4813 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4814 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4815 — Poz. 443 Załącznik nr 2 WZÓR CERTYFIKATU EKMT ZGODNOÂCI POTWIERDZAJÑCEGO SPE¸NIENIE PRZEZ PRZYCZEP¢1 ODPOWIEDNICH WYMOGÓW TECHNICZNYCH I BEZPIECZE¡STWA (format A 4, kolor jasnożółty) Dziennik Ustaw Nr 54 — 4816 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4817 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4818 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4819 — Poz. 443 Załącznik nr 3 WZÓR CERTYFIKATU POTWIERDZAJÑCEGO SPE¸NIENIE PRZEZ POJAZD SILNIKOWY LUB PRZYCZEP¢ ODPOWIEDNICH WYMOGÓW BEZPIECZE¡STWA LUB WARUNKÓW DOPUSZCZENIA DO RUCHU (format A 4, standardowy biały papier) Dziennik Ustaw Nr 54 — 4820 — Poz. 443 Dziennik Ustaw Nr 54 — 4821 — Poz. 443

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2009-04-02
Data wydania: 2009-03-31
Data wejścia w życie: 2009-04-02
Data obowiązywania: 2009-04-02
Data uchylenia: 2011-01-01
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 54 poz. 443