Dz.U. 2009 nr 54 poz. 445

Dziennik Ustaw Nr 54 — 4824 — Poz. 445 Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 20

6) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiega nia wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organi zmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272 i Nr 221, poz. 144

3) w załączniku nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części A w dziale I: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 445 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych2) ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rol nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2008/109/WE z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty or ganizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 319 z 29.11.2008, str. 68). „

2. Będące w użyciu opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub in nych podobnych opakowań, palet, palet skrzy niowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich do transpor tu towarów, z wyjątkiem drewna

1) surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego uzyskanego przy pomocy kle jów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji tych czynników, pocho dzące z państw trzecich innych niż Konfedera cja Szwajcarska Opakowania drewniane powinny być: a) wytworzone z okorowanego drewna17), z tym że do puszcza się obecność każdej ilości pojedynczych części kory, jeżeli ich szerokość, niezależnie od ich długości, jest mniejsza niż 3 cm albo jeżeli są szersze niż 3 cm, lecz ich powierzchnia nie przekracza 50 cm2, oraz b) poddane jednemu z zabiegów określonych w załączni ku I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Ârodków Fitosanitarnych Nr 154), oraz c) opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem II do Mię dzynarodowego Standardu w zakresie Ârodków Fitosa nitarnych Nr 154), potwierdzającym wykonanie zabie gu, o którym mowa w lit. b.” b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Drewno

1) używane do unieruchamiania lub za bezpieczania ładunków niedrewnianych, łącz nie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, z wyjątkiem drew na surowego o grubości 6 mm lub mniejszej oraz drewna przetworzonego, uzyskanego przy pomocy klejów, wysokiej temperatury i ciśnienia lub przy dowolnej kombinacji tych czynników, pochodzące z państw trzecich in nych niż Konfederacja Szwajcarska Drewno powinno być: a) pozyskane z okorowanego drewna17), z tym że dopusz cza się obecność każdej ilości pojedynczych części ko ry, jeżeli ich szerokość, niezależnie od ich długości, jest mniejsza niż 3 cm albo jeżeli są szersze niż 3 cm, lecz ich powierzchnia nie przekracza 50 cm2, oraz b) poddane jednemu z zabiegów określonych w załączni ku I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Ârodków Fitosanitarnych Nr 154), oraz c) opatrzone znakiem zgodnym z załącznikiem II do Mię dzynarodowego Standardu w zakresie Ârodków Fito sanitarnych Nr 154), potwierdzającym wykonanie za biegu, o którym mowa w lit. b.”

2) uchyla się objaśnienia nr 3 i 5;

3) po objaśnieniu nr 16 dodaje się objaśnienie nr 17 w brzmieniu: „1

7) Stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-02
Data wydania: 2009-03-24
Data wejścia w życie: 2009-04-02
Data obowiązywania: 2009-04-02
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 54 poz. 445