Dz.U. 2009 nr 57 poz. 471

Dziennik Ustaw Nr 57 — 5032 — Poz. 471 Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 17 paź dziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego try bu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nur ka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych do kumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904 i Nr 214, poz. 2175 oraz z 2008 r. Nr 82, poz. 48

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Do wniosku o wydanie dyplomu lub świa dectwa w przypadku:

1) dyplomu nurka III klasy załącza się: a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie albo wykształce nie zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śród lądowej, budownictwa wodnego lub zawodów mechanicznych lub elek trycznych, b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków III klasy, c) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teo retycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji nur ka III klasy, d) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykony wania prac podwodnych, e) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm, f) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

2) dyplomu nurka II klasy załącza się: a) dyplom lub kopię dyplomu nurka III klasy, b) dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nur ka III klasy, c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków II klasy, d) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teo retycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji nur ka II klasy, e) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykony wania prac podwodnych, f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm, g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

3) dyplomu nurka I klasy załącza się: a) dyplom lub kopię dyplomu nurka II kla sy, b) dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nur ka II klasy, c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków I klasy, d) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teo retycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji nur ka I klasy, e) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykony wania prac podwodnych, f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm, g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

4) dyplomu nurka saturowanego załącza się: a) dyplom lub kopię dyplomu nurka I kla sy, b) dokumenty potwierdzające roczną praktykę zawodową w charakterze nur ka I klasy, c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków saturowanych, d) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teo retycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji nur ka saturowanego, 471 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów ———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2007 r. Nr 64, poz. 428 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112. Dziennik Ustaw Nr 57 — 5033 — Poz. 471 e) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykony wania prac podwodnych, f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm, g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

5) dyplomu kierownika prac podwodnych II klasy załącza się: a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie zawodów morskich albo że glugi śródlądowej, budownictwa wod nego albo zawodów mechanicznych lub elektrycznych, b) dyplom lub kopię dyplomu nurka II klasy, c) dokumenty potwierdzające roczną praktykę zawodową w charakterze nur ka II klasy, d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych II klasy, e) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teo retycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji kie rownika prac podwodnych II klasy, f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm, g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

6) dyplomu kierownika prac podwodnych I klasy załącza się: a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe, b) dyplom lub kopię dyplomu kierownika prac podwodnych II klasy, c) dokumenty potwierdzające trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kie rownika prac podwodnych II klasy, d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych I klasy, e) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teo retycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji kie rownika prac podwodnych II klasy, f) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm, g) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu;

7) świadectwa operatora systemów nurko wych załącza się: a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie, b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatorów systemów nurkowych, c) zaświadczenie o zdaniu egzaminu teo retycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym z zakresu kwalifikacji ope ratora systemów nurkowych, d) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm, e) kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie dokumentu.

2. Do wniosku o przedłużenie ważności dyplo mu nurka III, II, I klasy lub nurka saturowane go załącza się:

1) dyplom lub kopię dyplomu, którego waż ność się przedłuża;

2) dokument potwierdzający co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wyko nywania prac podwodnych, uzyskaną w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu;

3) kopię aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych;

4) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm;

5) kopię dowodu wniesienia opłaty za wyda nie dokumentu.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do wniosku o wymianę dokumentu, o któ rym mowa w art. 32 ustawy, oraz doku mentu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 64, poz. 428), załącza się:

1) odpowiednio zaświadczenie młodszego nurka, świadectwo nurka, dyplom star szego nurka, dokument potwierdzający uprawnienie kierownika robót nurko wych lub jego kopię albo

2) odpowiednio dyplom nurka III klasy, dy plom nurka II klasy, dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;

3) wyciąg z książeczki nurka lub dziennika prac podwodnych potwierdzający wyko nywanie prac podwodnych w ostatnich 5 latach;

4) trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 mm x 33 mm;

5) kopię dowodu wniesienia opłaty za wy danie dokumentu.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6.

1. Dokumenty, o których mowa w § 1, podle gają wymianie w przypadku:

1) braku miejsca na dokonywanie wyma ganych wpisów;

2) zmiany imienia lub nazwiska posiadacza; Dziennik Ustaw Nr 57 — 5034 — Poz. 471

3) uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się tym dokumentem; w razie jego utraty wystawia się duplikat.

2. W przypadku utraty dyplomu, świadectwa lub książeczki nurka ich posiadacz zawia damia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej „dyrektorem urzędu”, oraz składa pisemne oświadcze nie, w którym podaje przyczyny utraty do kumentu.

3. W przypadku wymiany książeczki nurka dyrektor urzędu lub osoba przez niego upoważniona odciska na pustych stro nach książeczki nurka prostokątny stem pel o wymiarach 90 mm x 30 mm, w kolo rze czerwonym, o treści „ANULOWANO” wraz z datą i własnoręcznym podpisem, dziurkuje stronę zawierającą dane osobo we otworem o średnicy nie mniejszej niż 5 mm i zwraca dokument posiadaczowi.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-08
Data wydania: 2009-03-27
Data wejścia w życie: 2009-04-23
Data obowiązywania: 2009-04-23
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 57 poz. 471