Dz.U. 2009 nr 62 poz. 509

Dziennik Ustaw Nr 62 — 5184 — Poz. 509 Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku do chodowego od osób fizycznych i osób prawnych od środków przyznanych podatnikom — uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz pro mocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Progra mu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na:

1) rozwój przedsiębiorczości, w tym na cele inwesty cyjne, dla uczestników projektu, którzy w ramach projektu zarejestrowali działalność gospodarczą lub zarejestrowali się w Krajowym Rejestrze Sądo wym, do wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na członka spółdzielni w przypadku spółdzielni,

2) wsparcie pomostowe w postaci pomocy finanso wej wypłacanej miesięcznie przez okres do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomie nia) działalności gospodarczej — stanowiących pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w spra wie udzielania pomocy publicznej w ramach Progra mu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 224, poz. 1484).

§2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zasto sowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 26 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 509 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-21
Data wydania: 2009-04-10
Data wejścia w życie: 2009-04-21
Data obowiązywania: 2009-04-21
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 62 poz. 509