Dz.U. 2009 nr 62 poz. 513

Dziennik Ustaw Nr 62 — 5192 — Poz. 513 Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin upraw nych i gleb, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie warto ści klimatycznego bilansu wodnego dla poszczegól nych gatunków roślin uprawnych i gleb (Dz. U. Nr 90, poz. 601).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 513 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 62 — 5193 — Poz. 513 Z ał ąc zn ik d o r o zp o rz ąd ze n ia M in is tr a R o ln ic tw a i R o zw o ju W si z d n ia 2 k w ie tn ia 2 00 9 r. (p o z. 5 13 ) W A R T O Â C I K LI M A T Y C Z N E G O B IL A N S U W O D N E G O D LA P O S Z C Z E G Ó LN Y C H G A T U N K Ó W R O Â LI N U P R A W N Y C H I G LE B , W Y R A ˚ O N E W M M * O b ja śn ie n ia : * W ar to śc i k lim at yc zn eg o b ila n su w o d n eg o d la w sz ys tk ic h w o je w ó d zt w s ą je d n ak o w e. N a o zn ac zo n ej k at eg o ri i g le b y u p ra w a n ie je st w sk az an a. × B ra k sp ad kó w p lo n ó w z p o w o d u s u sz y w a n al iz o w an ym o kr es ie . Dziennik Ustaw Nr 62 — 5194 — Poz. 513 Wyjaśnienia dotyczące kategori i gleb: Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę — gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne). Kategorie gleb: I — Bardzo lekka, grupa granulometryczna — piasek luźny — pl piasek luźny pylasty — plp piasek słabo gliniasty — ps piasek słabo gliniasty pylasty — psp II — Lekka, grupa granulometryczna — piasek gliniasty lekki — pgl piasek gliniasty lekki pylasty — pglp piasek gliniasty mocny — pgm piasek słabo gliniasty mocny pylasty — pgmp III — Ârednia, grupa granulometryczna — glina lekka — gl glina lekka pylasta — glp pył gliniasty — płg pył zwykły — płz pył piaszczysty — płp IV — Ciężka, grupa granulometryczna — glina średnia — gs glina średnia pylasta — gsp glina ciężka — gc glina ciężka pylasta — gcp pył ilasty — płi ił — i ił pylasty — ip Kategorie gleb ustala się w oparciu o skład granulometryczny profilu glebowego, według powyższych kry teriów podziału, na podstawie cyfrowych map glebowo-rolniczych przedstawiających przestrzenne zróżnico wanie siedlisk glebowych i ich pojemności wodnej.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-04-21
Data wydania: 2009-04-02
Data wejścia w życie: 2009-05-06
Data obowiązywania: 2009-05-06
Data uchylenia: 2009-06-10
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 62 poz. 513