Dz.U. 2009 nr 62 poz. 514

Dziennik Ustaw Nr 62 — 5195 — Poz. 514 Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 16 mar ca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biu ra Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 122, poz. 1050) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 10;

2) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1

1. Norma dodatkowa uzupełniająca wyżywie nia „DU” w wysokości 125 % przysługuje bezpłatnie w naturze funkcjonariuszom grupy szkolenia zaawansowanego, zasad niczego i administracyjno-logistycznego w dniach służby, w czasie których uczestni czą w szkoleniu obejmującym praktyczne zajęcia fizyczno-obronne, strzeleckie, tak tyczne w wymiarze powyżej 4 godzin szko leniowych.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna 514 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu ———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-21
Data wydania: 2009-04-07
Data wejścia w życie: 2009-05-06
Data obowiązywania: 2009-05-06
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 62 poz. 514