Dz.U. 2009 nr 63 poz. 524

Dziennik Ustaw Nr 63 — 5238 — Poz. 524 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 mar ca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 135

5) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, ustanowionego rozporządzeniem Ra dy Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mię dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Py rzowicach (Dz. U. Nr 86, poz. 955, z 2005 r. Nr 17, poz. 146 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 421).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 524 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. (poz. 524) SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I OBSZAR SK¸ADU WOLNOC¸OWEGO NA TERENIE MI¢DZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO „KATOWICE” W PYRZOWICACH Szczegółowy opis granic składu wolnocłowego Skład wolnocłowy znajduje się na terenie Między narodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowi cach. Jest on zlokalizowany na parterze Terminalu Pa sażerskiego 1A oraz na parterze, I, II i III piętrze Termi nalu Pasażerskiego 1B. Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, od graniczenie składu wolnocłowego stanowią trwałe elementy budowlane budynku. Opis przebiegu granic składu wolnocłowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocło wego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzają cego oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy i w Mini sterstwie Finansów. Granicę składu wolnocłowego w Terminalu 1A stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana zewnętrzna o długości 2,5 m, od strony rampy wyładunkowej, w której znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych;

2) ściana wewnętrzna o długości 4 m, wzdłuż klatki schodowej;

3) ściana wewnętrzna o długości 3,4 m, wzdłuż klat ki schodowej;

4) ściana wewnętrzna o długości 2,8 m, stanowiąca obudowę windy towarowej i pomieszczenia ma gazynowego;

5) ściana wewnętrzna o długości 1 m, od strony po mieszczenia technicznego;

6) ściana wewnętrzna o długości 4,1 m, od strony pomieszczenia technicznego;

7) ściana wewnętrzna o długości 5,7 m, wzdłuż ba gażowni;

8) ściana wewnętrzna o długości 4 m, wzdłuż baga żowni;

9) dwa odcinki ścian wewnętrznych o długości 8,8 m i 1,9 m, wzdłuż pomieszczenia techniczne go;

10) ściana wewnętrzna o długości 2,6 m, wzdłuż ba gażowni; 1

1) ściana wewnętrzna o długości 6,95 m, od strony pomieszczenia Służby Celnej; 1

2) ściana wewnętrzna o długości 3,6 m, od strony pomieszczenia Straży Granicznej, w której znajdu je się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystoso wanymi do nałożenia zamknięć celnych oraz wy posażonymi w system kontroli dostępu; 1

3) ściana wewnętrzna o długości 0,9 m, od strony pomieszczenia Straży Granicznej; Dziennik Ustaw Nr 63 — 5239 — Poz. 524 1

4) ściana wewnętrzna o długości 8,5 m, w której znajduje się pięć otworów drzwiowych z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, z których jedne są wyposażone w system kontroli dostępu; 1

5) trzy odcinki ścian wewnętrznych o długości 1,7 m, 2,3 m i 1,7 m, od strony pomieszczeń Straży Gra nicznej; 1

6) ściana wewnętrzna o długości 3,55 m, od strony pomieszczenia Straży Granicznej; 1

7) trzy odcinki ścian wewnętrznych o długości 4,8 m, 0,7 m i 1,5 m, wzdłuż pomieszczeń Straży Granicz nej; 1

8) ściana zewnętrzna o długości 1,3 m; 1

9) ściana zewnętrzna o długości 1,9 m;

20) ściana wewnętrzna o długości 4,12 m, od strony korytarza tranzytowego Straży Granicznej, w któ rej znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu; 2

1) ściana wewnętrzna o długości 2 m, od strony ko rytarza tranzytowego Straży Granicznej; 2

2) ściana wewnętrzna o długości 4,12 m, od strony korytarza tranzytowego Straży Granicznej; 2

3) ściana zewnętrzna o długości 6,63 m; 2

4) ściana zewnętrzna i wewnętrzna o długości 14,48 m, od strony pomieszczenia Straży Granicz nej i klatki schodowej, w której znajduje się nie otwierane okno; 2

5) ściana zewnętrzna o długości 44,9 m, od strony płyty postojowej lotniska, w której znajduje się osiem otworów drzwiowych z drzwiami przysto sowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wypo sażonymi w system kontroli dostępu, oraz siedem nieotwieranych okien; 2

6) ściana wewnętrzna o długości 5,7 m, wzdłuż po mieszczenia odpraw dla VIP-ów, w której znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystoso wanymi do nałożenia zamknięć celnych; 2

7) ściana wewnętrzna o długości 4,4 m, wzdłuż po mieszczenia odpraw dla VIP-ów; 2

8) ściana wewnętrzna o długości 5,9 m, wzdłuż toa lety w pomieszczeniu odpraw dla VIP-ów; 2

9) ściana wewnętrzna o długości 3,4 m, wzdłuż toa lety w pomieszczeniu odpraw dla VIP-ów; 30) ściana zewnętrzna o długości 6 m, w której znaj dują się cztery otwory okienne, przystosowane do nałożenia zamknięć celnych; 3

1) pozostałe granice składu wolnocłowego stano wią: podłoga betonowa grubości 0,15 m oraz strop żelbetowy pomiędzy parterem a I piętrem o grubości 0,3 m. Granicę składu wolnocłowego w Terminalu 1B stanowią następujące odcinki ścian: Parter — przestrzeń od poziomu 0,00 do poziomu +5,60

1) ściana wewnętrzna o długości 4,7 m, od strony pomieszczenia kontroli bezpieczeństwa Straży Granicznej, w której znajdują się dwa otwory drzwiowe z drzwiami przystosowanymi do nałoże nia zamknięć celnych, z których jedne są wyposa żone w system kontroli dostępu;

2) ściana wewnętrzna o długości 12 m, od strony po mieszczenia kontroli bezpieczeństwa Straży Gra nicznej, przebiegająca ukośnie wzdłuż poziomu schodów od poziomu 0,00 do poziomu +5,60;

3) strop o szerokości 3,48 m między parterem a I pię trem;

4) ściana wewnętrzna o długości 12 m, od strony ko rytarza wyjściowego przylotów i pomieszczenia technicznego, przebiegająca ukośnie wzdłuż scho dów od poziomu +5,60 do poziomu 0,00;

5) ściana wewnętrzna o długości 1,82 m, od strony pomieszczenia technicznego;

6) ściana wewnętrzna o długości 5,46 m, oddzielają ca korytarz wyjściowy przylotowy;

7) ściana wewnętrzna o długości 5,45 m, od strony pomieszczenia Służby Celnej;

8) ściana wewnętrzna o długości 4,54 m, od strony pomieszczeń Służby Celnej;

9) ściana wewnętrzna o długości 3,6 m, od strony pomieszczeń Służby Celnej;

10) ściana wewnętrzna o długości 2,88 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej; 1

1) ściana wewnętrzna o długości 1,15 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej; 1

2) ściana wewnętrzna o długości 2,32 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej; 1

3) ściana wewnętrzna o długości 2,3 m, od strony pomieszczeń Straży Granicznej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych; 1

4) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m, od strony płyty postojowej lotniska, w której znajdują się cztery otwory drzwiowe z drzwiami przystosowa nymi do nałożenia zamknięć celnych i wyposażo nymi w system kontroli dostępu; 1

5) ściana wewnętrzna o długości 4,76 m, od strony hallu przylotowego; 1

6) ściana wewnętrzna o długości 12,55 m, przebiega jąca ukośnie wzdłuż schodów od poziomu 0,00 do poziomu +5,60, w której znajdują się dwa nie otwierane okna, oraz odcinek stropu o szerokości 3,86 m między parterem a I piętrem; Dziennik Ustaw Nr 63 — 5240 — Poz. 524 1

7) ściana wewnętrzna, składająca się z trzech odcin ków: pierwszy odcinek o długości 6 m, przebiega jący ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +5,60 do poziomu +2,80, drugi odcinek o długości 6 m, przebiegający ukośnie wzdłuż schodów od pozio mu +2,80 do poziomu 0,00, trzeci odcinek o długo ści 1,82 m, od strony hallu przylotowego i po mieszczenia gospodarczego, przebiegający pro stopadle do odcinków pierwszego i drugiego, przylegający do styku tych odcinków; 1

8) ściana wewnętrzna o długości 16 m, od strony hallu przylotowego, w której znajdują się dwa otwory drzwiowe z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, z których jedne są wyposażone w system kontroli dostępu, oraz dwa nieotwierane okna; 1

9) ściana wewnętrzna o długości 2,25 m, od strony hallu przylotowego;

20) ściana wewnętrzna o długości 9,13 m, od strony hallu przylotowego, w której znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych; 2

1) ściana zewnętrzna o długości 24 m, od strony pły ty postojowej lotniska, w której znajdują się cztery otwory drzwiowe z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu; 2

2) ściana zewnętrzna i wewnętrzna o długości 10,84 m, od strony klatki schodowej; 2

3) ściana wewnętrzna o długości 17,58 m, od strony pomieszczenia odbioru bagażu, w której znajdują się dwa otwory drzwiowe z drzwiami przystoso wanymi do nałożenia zamknięć celnych, z których jedne są wyposażone w system kontroli dostępu, oraz jedno nieotwierane okno; 2

4) ściana wewnętrzna składająca się z trzech odcin ków: pierwszy odcinek o długości 6 m, przebiega jący ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +5,60 do poziomu +2,80, drugi odcinek o długości 6 m, przebiegający ukośnie wzdłuż schodów od pozio mu +2,80 do poziomu 0,00, trzeci odcinek o długo ści 1,82 m, od strony hallu przylotowego i po mieszczenia bagażowego, przebiegający prosto padle do odcinków pierwszego i drugiego, przyle gający do styku tych odcinków; 2

5) strop o szerokości 3,86 m między parterem a I pię trem oraz odcinek ściany o długości 12,55 m, prze biegający ukośnie wzdłuż schodów od poziomu +5,60 do poziomu 0,00, w którym znajdują się dwa nieotwierane okna; 2

6) ściana wewnętrzna o długości 4,76 m, od strony hallu przylotowego; I piętro — od poziomu +5,60 do +10,05 2

7) ściana wewnętrzna o długości 2,4 m, od strony korytarza służącego do dostaw towarów do skła du wolnocłowego, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałoże nia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu; 2

8) ściana wewnętrzna o długości 1,46 m, od strony toalet; 2

9) ściana wewnętrzna o długości 6,7 m, od strony to alet; 30) ściana wewnętrzna o długości 16,5 m, od strony hallu; 3

1) ściana wewnętrzna o długości 3,25 m, od strony placówki handlowej; 3

2) ściana wewnętrzna o długości 18,17 m, od strony placówki handlowej i pomieszczenia techniczne go; 3

3) ściana wewnętrzna o długości 3,31 m, od strony pomieszczenia technicznego; 3

4) ściana wewnętrzna o długości 17,9 m, od strony hallu; 3

5) ściana wewnętrzna o długości 3,33 m, od strony placówki handlowej; 3

6) ściana wewnętrzna o długości 11,73 m, od strony placówki handlowej; 3

7) ściana zewnętrzna o długości 26,4 m; 3

8) ściana zewnętrzna o długości 8,7 m; 3

9) ściana wewnętrzna o długości 5,73 m, od strony korytarza Straży Granicznej i pomieszczeń dla osób deportowanych, osób, którym odmówiono wjazdu na teren RP, i osób wnioskujących o azyl, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych i wyposażonymi w system kontroli dostępu; 40) ściana zewnętrzna o długości 97,4 m, od strony płyty postojowej lotniska; 4

1) ściana zewnętrzna i wewnętrzna o długości 16,7 m, od strony płyty postojowej lotniska i klat ki schodowej ewakuacyjnej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami wyposażonymi w sys tem kontroli dostępu, przystosowanymi do nało żenia zamknięć celnych; 4

2) ściana zewnętrzna o długości 3,86 m; 4

3) ściana zewnętrzna o długości 6,58 m, w której znajduje się jeden otwór okienny z oknem przysto sowanym do nałożenia zamknięć celnych; 4

4) ściana wewnętrzna o długości 17,94 m, od strony toalet i korytarza służącego do dostaw towarów do składu wolnocłowego; 4

5) ściana wewnętrzna o długości 7,71 m, od strony klatki schodowej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałoże nia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu; 4

6) ściana wewnętrzna o długości 3,1 m, od strony klatki schodowej; Dziennik Ustaw Nr 63 — 5241 — Poz. 524 4

7) ściana wewnętrzna o długości 7,71 m, od strony klatki schodowej, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałoże nia zamknięć celnych, wyposażonymi w system kontroli dostępu; 4

8) ściana wewnętrzna o długości 3,7 m, od strony pomieszczenia technicznego, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych; I piętro — od poziomu +5,60 przez poziom +10,05 (II piętro) i poziom +14,50 (III piętro) do dachu 4

9) ściana wewnętrzna o długości 23,9 m, od poziomu +10,05 do dachu, oddzielająca placówki handlowe i toalety, znajdujące się na poziomach II i III piętra; 50) ściana wewnętrzna o długości 18,3 m, od poziomu +10,05 do dachu (II piętro), oraz o długości 8,45 m, od poziomu +14,50 do dachu (III piętro), w której na poziomie III piętra znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamk nięć celnych, oddzielająca placówki handlowe i wyjście na taras widokowy, znajdujące się na po ziomach II i III piętra; 5

1) ściana wewnętrzna o długości 23,9 m, od strony tarasu widokowego, od poziomu +10,05 do dachu, w której znajdują się cztery nieotwierane okna; 5

2) ściana wewnętrzna o długości 18,3 m, od poziomu +10,05 do dachu (II piętro), oraz o długości 8,45 m, od poziomu +14,50 do dachu (III piętro), oddziela jąca placówkę gastronomiczną ogólnodostępną i pomieszczenia biurowe, znajdujące się na pozio mach II i III piętra; 5

3) ściana wewnętrzna o długości 23,9 m, od poziomu +10,05 do dachu, w której na poziomie III piętra znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, oddzielająca placówki handlowe, znajdujące się na poziomach II i III piętra; 5

4) ściana wewnętrzna o długości 18,3 m, od poziomu +10,05 do dachu (II piętro) oraz o długości 8,45 m od poziomu +14,50 do dachu (III piętro), w której na poziomie II piętra znajduje się jedno nieotwierane okno, oddzielająca pomieszczenia socjalne i techniczne, znajdujące się na pozio mach II i III piętra; 5

5) ściana wewnętrzna o długości 23,9 m, od strony tarasu widokowego, w której znajdują się cztery nieotwierane okna, od poziomu +10,05 do da chu; 5

6) ściana wewnętrzna o długości 18,3 m, od pozio mu +10,05 do dachu (II piętro), oraz o długości 8,45 m, od poziomu +14,50 do dachu (III piętro), w której na poziomie III piętra znajduje się jeden otwór drzwiowy z drzwiami przystosowanymi do nałożenia zamknięć celnych, oddzielająca pla cówki handlowe i toalety, znajdujące się na pozio mach II i III piętra; 5

7) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m, od poziomu +14,50 do dachu, w której znajdują się cztery nie otwierane okna; 5

8) ściana zewnętrzna o długości 23,9 m, od poziomu +14,50 do dachu, w której znajdują się cztery okna, z których trzy są nieotwierane, a jedno otwierane i przystosowane do nałożenia zamk nięć celnych; 5

9) pozostałe granice składu wolnocłowego stano wią: podłoga parteru, powierzchnia schodów w trzech klatkach schodowych pomiędzy parte rem a I piętrem, strop pomiędzy parterem i pierw szym piętrem oraz I i II piętrem oraz dach. Obszar składu wolnocłowego Powierzchnia składu wolnocłowego wynosi 3 749,15 m2.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-23
Data wydania: 2009-04-08
Data wejścia w życie: 2009-05-08
Data obowiązywania: 2009-05-08
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 63 poz. 524