Dz.U. 2009 nr 63 poz. 531

Dziennik Ustaw Nr 63 — 5249 — Poz. 531 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa ¸ętowska — przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Andrzej Rzepliński — sprawozdawca, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem sądów przedstawiają cych pytania prawne oraz Sejmu i Prokuratora Gene ralnego, na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2009 r., połą czonych pytań prawnych Sądu Rejonowego we Wschowie, czy art. 178a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 2 i art. 31 ust. 3 Kon stytucji, orzeka: Art. 178a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) jest zgod ny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol skiej oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ewa ¸ętowska Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Andrzej Rzepliński 531 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 7/08

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-23
Data wydania: 2009-04-07
Data wejścia w życie: 2009-04-23
Data obowiązywania: 2009-04-23
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 63 poz. 531