Dz.U. 2009 nr 67 poz. 571

Dziennik Ustaw Nr 67 — 5424 — Poz. 571 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Zbigniew Cieślak, Mirosław Granat — sprawozdawca, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski, po rozpoznaniu w trybie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417), na posiedzeniu niejaw nym w dniu 25 marca 2009 r., połączonych skarg kon stytucyjnych:

1) spółki NZK Niezależny Zespół Konsultantów spół ka z o.o. z siedzibą w Zakopanem o zbadanie zgod ności art. 4798a § 5 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cy wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), dodanego ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie usta wy — Kodeks postępowania cywilnego oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 235, poz. 1699), w zakresie, w jakim w postępowaniu w sprawach gospodarczych przewiduje, że sąd odrzuca zawie rające braki formalne zarzuty od nakazu zapłaty, wniesione przez przedsiębiorcę reprezentowane go przez adwokata lub radcę prawnego, bez uprzedniego wezwania do ich uzupełnienia, z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 i art. 78 Kon stytucji,

2) spółki „Pameni Polska” spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o zbadanie zgodności art. 4798a § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks po stępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wol ności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.), orzeka: Art. 4798a § 5 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listo pada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), dodany ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy — Kodeks po stępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 235, poz. 1699), w zakresie, w jakim w po stępowaniu w sprawach gospodarczych przewiduje, że sąd odrzuca zawierające braki formalne zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upomi nawczym, wniesione przez przedsiębiorcę reprezento wanego przez adwokata lub radcę prawnego, bez uprzedniego wezwania do ich uzupełnienia, jest nie zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 141

7) umorzyć postępowanie w pozosta łym zakresie ze względu na niedopuszczalność wyda nia wyroku. Bohdan Zdziennicki Zbigniew Cieślak Mirosław Granat Andrzej Rzepliński Mirosław Wyrzykowski 571 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt SK 28/08

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-05
Data wydania: 2009-04-15
Data wejścia w życie: 2009-05-05
Data obowiązywania: 2009-05-05
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 67 poz. 571