Dz.U. 2009 nr 68 poz. 574

Dziennik Ustaw Nr 68 — 5431 — Poz. 574 Art.

1. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.”;

2) w art. 33a w ust. 1 uchyla się pkt 14. Art.

2. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.2)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) użyte w art. 60 w ust. 2, w art. 61 w ust. 4 i 5, w art. 74 w ust. 3 w pkt 4—5a, 8 i 9 w różnym przy padku wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego”;

2) w art. 66: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z obowiązującymi przepisami sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Nadzór ten nie może doty czyć spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. W postępowaniu administracyjnym orga nem wyższego stopnia w stosunku do tere nowych jednostek organizacyjnych Zakładu jest Prezes Zakładu.”;

3) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Mini strów, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i kon kurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu na wniosek mini stra właściwego do spraw zabezpieczenia spo łecznego.”;

4) w art. 73a: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Nabór na stanowisko Prezesa Zakładu prze prowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo łecznego, liczący co najmniej 3 osoby, któ rych wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodo we kandydata, wiedzę niezbędną do wyko nywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia mini strowi właściwemu do spraw zabezpiecze nia społecznego.”;

5) w art. 74 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego, na wniosek Prezesa Zakładu, zaopinio wany przez Radę Nadzorczą Zakładu, nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Zakładowi, w któ rym określa w szczególności:”;

6) w art. 75 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „1

1) opiniowanie projektu statutu Zakładu.”;

7) w art. 76 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55, wysokość odpisu ustala się corocznie w usta wie budżetowej na podstawie planu finanso wego FUS, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecz nego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu;”. Art.

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosu je się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmie niu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy. Art.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie prze pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 74 ust. 5 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 574 USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97 i Nr 22, poz. 120. Dziennik Ustaw Nr 68 — 5432 — Poz. 574 Art.

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powołany przed dniem wejścia w życie ustawy pełni swoją funkcję do czasu powołania Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z postanowieniami ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą. Art.

6. W celu wykonania przepisów ustawy Pre zes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozpo rządzenia, przeniesienia niektórych planowanych wy datków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem prze znaczenia środków publicznych wynikających z usta wy budżetowej. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-06
Data wydania: 2009-04-03
Data wejścia w życie: 2009-05-21
Data obowiązywania: 2009-05-21
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 68 poz. 574