Dz.U. 2009 nr 68 poz. 575

Dziennik Ustaw Nr 68 — 5433 — Poz. 575 Art.

1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przy gotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, finansuje się w szczególności ze środków:”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Przedsięwzięcia Euro 2012 mogą być rów nież realizowane ze środków innych niż wymienione w ust. 1, przez podmioty nie będące spółkami celowymi utworzonymi na podstawie przepisów niniejszej ustawy oraz podmiotami, o których mowa w art. 17 ust. 2. 1b. W przypadku przedsięwzięć Euro 2012 re alizowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1a, przepisów rozdziału 5 nie stosuje się.”, c) uchyla się ust. 2;

2) w art. 7: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Spółka celowa może być tworzona również w celu koordynacji i kontroli przygotowy wania lub wykonywania przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Spółki celowe, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikają cych z ustawy również przez wojewódz two śląskie oraz miasta gospodarzy EURO 2012:

1) Gdańsk;

2) Kraków;

3) Poznań;

4) m.st. Warszawa;

5) Wrocław.”;

3) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie zarząd województwa śląskiego.”;

4) w art. 9: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W skład rady nadzorczej spółki celowej utwo rzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6 wchodzi osoba zgłoszona przez zarząd województwa, osoba zgłoszona przez woje wodę i trzy osoby zgłoszone przez prezyden ta miasta.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie wchodzi osoba zgłoszona przez prezydenta miasta Chorzowa, osoba zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez za rząd województwa.”;

5) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Spółki celowej nie rozwiązuje się, jeżeli Skarb Państwa albo podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, powierzył spółce celowej przez siebie utworzonej zarządzanie obiektami budowlany mi powstałymi w wyniku realizacji przedsię wzięć Euro 2012.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, w sposób zapewniający należyte wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem przepisów doty czących pomocy publicznej.”;

6) w art. 13: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) koordynowanie i kontrola przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do fina łowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.”, b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem działalności spółek celowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest w szczegól ności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pra wo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.1)), a ponadto:”, 575 USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206. Dziennik Ustaw Nr 68 — 5434 — Poz. 575 c) dodaje się ust. 3—5 w brzmieniu: „

3. Przedmiotem działalności spółek celowych utworzonych przez podmioty, o których mo wa w art. 7 ust. 6, może być również wyko nywanie zadań inwestora.

4. Przedmiotem działalności spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest w szczegól ności:

1) opracowanie: a) zasad współpracy i wymiany informa cji pomiędzy podmiotami realizujący mi przygotowania do finałowego tur nieju Mistrzostw Europy w Piłce Noż nej UEFA EURO 2012, b) projektów harmonogramów działań związanych z przygotowaniami do finałowego turnieju Mistrzostw Euro py w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, c) zasad polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

2) koordynowanie działań podmiotów reali zujących przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Noż nej UEFA EURO 2012 oraz współpracy tych podmiotów z instytucjami lub pod miotami odpowiedzialnymi za realizację przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz z Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);

3) kontrola: a) stanu przygotowań do finałowego tur nieju Mistrzostw Europy w Piłce Noż nej UEFA EURO 2012, b) wykonywania przedsięwzięć Euro 2012;

4) przedstawianie sprawozdań z przygoto wań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA);

5) inicjowanie i realizacja działań zmierzają cych do poprawy efektywności przygoto wań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

6) doradztwo i szkolenie podmiotów reali zujących przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Noż nej UEFA EURO 2012.

5. Podmioty uczestniczące w przygotowaniu lub wykonywaniu przedsięwzięć Euro 2012 lub w innych przygotowaniach do finałowe go turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Noż nej UEFA EURO 2012 mają obowiązek na żą danie spółki celowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawić dokumenty i informacje związane z ich działalnością dotyczącą EURO 2012, z zachowaniem przepisów doty czących informacji prawnie chronionych.”;

7) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Umowa o powierzenie przygotowania lub wykonania albo koordynowania i kontroli przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”;

8) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Powierzenie spółce celowej zadań związa nych z przygotowaniem lub wykonywaniem albo koordynowaniem i kontrolą przedsię wzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy mini strem właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu a spółką celową.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka celowa utworzona przez Skarb Państwa wy konuje w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo przedsiębiorcy prowadzącego działal ność gospodarczą w zakresie transportu publicznego w zależności od podmiotu, z którym zawarła tę umowę.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Zadania określone w art. 13 i wymienione w umowie, o której mowa w ust. 1, spółka celowa utworzona przez podmiot, o któ rym mowa w art. 7 ust. 6, wykonuje w imieniu i na rzecz tego podmiotu lub w imieniu i na rzecz spółki.”;

9) w art. 18: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „W umowie, w której powierzono spółce celo wej zadania związane z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, określa się w szczególności:”, b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „W umowie, o której mowa w ust. 1, można za strzec, że wszystkie lub niektóre umowy zawie rane z wykonawcami dostaw, usług lub robót budowlanych związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 będą wymagały zgody odpowiednio:”;

10) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: „Art. 18a. W umowie, w której powierzono koor dynowanie i kontrolę przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 okreś la się w szczególności:

1) zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;

2) czas obowiązywania umowy; Dziennik Ustaw Nr 68 — 5435 — Poz. 575

3) postanowienia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, pkt 7 oraz pkt 11—15;

4) zasady sprawozdawczości dotyczącej realizacji przez spółkę celową powie rzonych jej zadań;

5) sposób rozwiązywania sporów wynik łych w związku z realizacją przez spółkę celową powierzonych jej za dań.”; 1

1) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art.

20. Powierzenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, wymaga uprzedniej zgody ra dy nadzorczej spółki celowej, jeżeli war tość zobowiązania przekracza 500 000 zł bez podatku od towarów i usług.”; 1

2) w art. 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Organ odwoławczy doręcza swoją decyzję wnioskodawcy i stronom odwołującym się, natomiast pozostałe strony postępowania za wiadamia o jej wydaniu, w drodze obwiesz czeń, w urzędach gmin właściwych dla lokali zacji przedsięwzięcia Euro 2012 i w prasie lo kalnej.”; 1

3) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

6.

1. Spółka celowa utworzona przez Skarb Państwa, w drodze umowy, nabywa w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości dla celów realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

2. Spółka celowa utworzona przez pod miot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, nabywa nieruchomości dla celów re alizacji przedsięwzięć Euro 2012 w imieniu i na rzecz tego podmiotu lub w imieniu i na rzecz spółki, z zastrzeże niem, iż podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 6, może działać w zakresie nabywania nieruchomości przez inne go pełnomocnika, niż spółka celowa.”. Art.

2. Członek rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, zgłoszony przez marszał ka województwa, pełni swoją funkcję do dnia powoła nia w skład rady nadzorczej osoby zgłoszonej przez zarząd województwa. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-05-06
Data wydania: 2009-04-03
Data wejścia w życie: 2009-05-21
Data obowiązywania: 2009-05-21
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2010 nr 26, poz. 133 z dniem 9 lutego 2010 r. z wyjątkiem art. 2.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 68 poz. 575