Dz.U. 2009 nr 68 poz. 581

Dziennik Ustaw Nr 68 — 5472 — Poz. 581 Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 99

3) zarządza się, co następuje:

§1. Instytutowi Sadownictwa i Kwiaciarstwa z siedzibą w Skierniewicach (numer identyfikacyjny REGON 000079898, numer identyfikacji podatkowej NIP 836-000-63-45)

2) nadaje się nazwę „Instytut Sa downictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 581 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). ———————

2) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa został utworzony uchwałą nr 33 Prezydium Rządu z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie reorganizacji nauki rolniczej.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-06
Data wydania: 2009-04-10
Data wejścia w życie: 2009-05-21
Data obowiązywania: 2009-05-21
Data uchylenia: 2010-09-30
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 68 poz. 581