Dz.U. 2009 nr 72 poz. 623

Dziennik Ustaw Nr 72 — 5610 — Poz. 623 Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych prze znaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzamino wania osób mających dostęp do materiałów wybu chowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 135, poz. 1140 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 160) w § 7:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Wojskowy Instytut Techniki Inży nieryjnej we Wrocławiu im. profesora Józefa Kosackiego, „Bet-Min” s.c. Jarosław Andrzej czak & Andrzej Górski w Wiechlicach, SPEC -MAJ Lesław Majewski w Oławie, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu oraz „Ja kusz” Systemy Zabezpieczeń Bankowych w Kościerzynie, w zakresie prowadzenia oczyszczania terenów z materiałów wybucho wych;”;

2) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosła wa Dąbrowskiego w Warszawie w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. b i c.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak 623 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1347.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-14
Data wydania: 2009-05-05
Data wejścia w życie: 2009-05-14
Data obowiązywania: 2009-05-14
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 72 poz. 623