Dz.U. 2009 nr 75 poz. 638

Dziennik Ustaw Nr 75 — 5896 — Poz. 638 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe przezna czenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (działanie 4.5), w tym:

1) wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym (poddziałanie 4.5.1),

2) wsparcie inwestycji w sektorze usług nowocze snych (poddziałanie 4.5.2) — zwanej dalej „pomocą”.

§2.

1. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana na:

1) inwestycję;

2) szkolenia specjalistyczne;

3) usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.

2. Pomoc w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może być udzielana wyłącznie przedsiębior cy realizującemu inwestycję typu centrum badawczo -rozwojowe, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c, i nie może przekraczać 1 mln złotych w odniesieniu do po mocy na szkolenia oraz 600 tysięcy złotych w odnie sieniu do pomocy na doradztwo.

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przed siębiorcy — należy przez to rozumieć odpowied nio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do roz porządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje po mocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastoso waniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządze niem Komisji (WE) nr 800/2008”;

2) inwestycji — należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i praw ne, związane z utworzeniem nowego przedsiębior stwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa po przez wprowadzanie nowych dodatkowych pro duktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; za inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa;

3) dużym projekcie inwestycyjnym — należy przez to rozumieć inwestycję podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przy padku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą prze kraczają równowartość 50 mln euro;

4) tworzeniu nowych miejsc pracy — należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników u da nego przedsiębiorcy bezpośrednio w związku z re alizacją inwestycji w stosunku do średniego za trudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy; licz ba pracowników oznacza pracowników zatrudnio nych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepeł nych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty;

5) rozpoczęciu inwestycji — należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierw szego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji, z wyłą czeniem czynności podejmowanych w ramach działań przygotowawczych, w szczególności stu diów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem inwestycji, w tym analiz przy gotowawczych (technicznych, finansowych, eko nomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy;

6) szkoleniach specjalistycznych — należy przez to rozumieć szkolenia polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obec nym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracowni ka u wspieranego przedsiębiorcy oraz na prze kazywaniu umiejętności, których wykorzystanie u innego przedsiębiorcy lub w innym obszarze za trudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe;

7) intensywności pomocy — należy przez to rozu mieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto do kosztów kwalifi kujących się do objęcia pomocą; 638 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593). Dziennik Ustaw Nr 75 — 5897 — Poz. 638

8) usługach doradczych świadczonych przez dorad ców zewnętrznych — należy przez to rozumieć usługi doradcze, które nie mają charakteru ciągłe go lub okresowego oraz nie są związane ze zwy kłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, taki mi jak doradztwo podatkowe, usługi prawnicze lub reklama;

9) produkcie rolnym — należy przez to rozumieć pro dukt rolny, o którym mowa w art. 2 pkt 22 rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

10) przetwarzaniu produktu rolnego — należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; 1

1) obrocie produktem rolnym — należy przez to ro zumieć obrót, o którym mowa w art. 2 pkt 24 roz porządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; 1

2) dniu udzielenia pomocy — należy przez to rozu mieć dzień zawarcia umowy o dofinansowanie; 1

3) podmiocie udzielającym pomocy — należy przez to rozumieć instytucję wdrażającą dla działa nia 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

§4.

1. Wyrażone w euro kwoty określone w rozpo rządzeniu są przeliczane na walutę polską według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy.

2. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą po niesione w walucie obcej przelicza się na walutę pol ską według kursu sprzedaży zastosowanego przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.

§5.

1. Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotne go dofinansowania przeznaczonego na pokrycie czę ści kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

2. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie po mocy do podmiotu udzielającego pomocy.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy przedsiębior ca dołącza:

1) informacje o otrzymanej pomocy publicznej lub informacje o nieotrzymaniu pomocy w odniesie niu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

2) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifiku jących się do objęcia pomocą;

3) oświadczenie, że przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 lub 2;

4) w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikro przedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca ubiegającego się o pomoc na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych — wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzo wych.

4. We wniosku o udzielenie pomocy przedsiębior ca inny niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca musi wykazać spełnienie co najmniej jednego z następujących warunków:

1) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu w wyniku otrzymania pomocy;

2) znaczące zwiększenie zasięgu projektu w wyniku otrzymania pomocy;

3) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez przedsiębiorcę na projekt w wyniku otrzy mania pomocy;

4) znaczące przyspieszenie zakończenia realizacji projektu w wyniku otrzymania pomocy;

5) w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany na danym obszarze.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmiot udzielający pomocy przed udzieleniem pomocy sprawdza na podstawie uzasadnienia wniosku o do finansowanie spełnienie co najmniej jednego z wy mienionych warunków.

6. Pomoc może otrzymać przedsiębiorca, który nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r. podpisał umo wę o dofinansowanie z podmiotem udzielającym po mocy.

7. Stosowanie warunków udzielania pomocy okre ślonych w rozporządzeniu zwalnia z obowiązku noty fikacji Komisji Europejskiej projektu takiej pomocy, z zastrzeżeniem § 7, § 14 ust. 7 oraz § 15 ust. 7.

8. Udzielając przedsiębiorcy pomocy publicznej, podmiot udzielający pomocy informuje każdorazowo przedsiębiorcę o nadanym przez Komisję Europejską numerze referencyjnym programu pomocowego.

§6.

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) w sektorach rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.);

2) związanej z produkcją podstawową produktów rolnych;

3) związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w następujących przy padkach: a) kiedy wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów na bytych od producentów surowców lub wprowa dzonych na rynek przez przedsiębiorstwa obję te pomocą lub b) kiedy przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców; Dziennik Ustaw Nr 75 — 5898 — Poz. 638

4) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozpo rządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. UE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal ne, rozdz. 8, t. 2, str. 170, z późn. zm.);

5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali;

6) w sektorze budownictwa okrętowego;

7) w sektorze włókien syntetycznych;

8) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów spro wadzanych z zagranicy;

9) udzielanej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wy wożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowa niem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalno ści wywozowej.

2. Pomoc nie może być:

1) udzielona mikroprzedsiębiorcy, małemu lub śred niemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria za grożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) udzielona przedsiębiorcy innemu niż mikroprzed siębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełnia jącemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji eko nomicznej lub korzystającemu z pomocy na rato wanie albo znajdującemu się w okresie restruktu ryzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomo cy publicznej, w rozumieniu wytycznych wspólno towych dotyczących pomocy państwa w celu rato wania i restrukturyzacji zagrożonych przedsię biorstw2);

3) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na któ rym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

§7. Notyfikacji Komisji Europejskiej podlega po moc dotycząca dużych projektów inwestycyjnych, w przypadku których całkowita wartość zamierzonej pomocy ze wszystkich źródeł przekracza:

1) 22,5 mln euro — w przypadku gdy inwestycja jest realizowana w województwie o maksymalnej intensywności pomocy 30 %;

2) 30 mln euro — w przypadku gdy inwestycja jest realizowana w województwie o maksymalnej intensywności pomocy 40 %;

3) 37,5 mln euro — w przypadku gdy inwestycja jest realizowana w województwie o maksymalnej intensywności pomocy 50 %.

§8.

1. Pomoc może być udzielana przedsiębior com, którzy realizują inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki.

2. Inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodar ki są:

1) w ramach poddziałania 4.5.1 — inwestycje o cha rakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym, spełniające łącznie następujące warunki: a) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na inwestycję, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, są większe niż 160 mln PLN, b) liczba nowych miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją inwestycji jest nie mniej sza niż 200, c) okres stosowania na świecie zakupionego lub wdrożonego w ramach inwestycji rozwiązania technologicznego nie przekracza 3 lat bądź war tość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15 % wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi, określonej według trzycyfrowych kodów zawar tych w przepisach dotyczących klasyfikacji dzia łalności;

2) w ramach poddziałania 4.5.2 — inwestycje w sek torze usług nowoczesnych, inwestycje typu: a) centrum usług wspólnych — wewnętrzna lub zewnętrzna jednostka przejmująca część zadań lub procesów przedsiębiorstwa z zakresu finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza ban kowego i ubezpieczeniowego (back-office), ba dań rynkowych, wsparcia technologii informa cyjnych i komunikacyjnych (IT), charakteryzu jąca się optymalizacją (redukcją) kosztów i po prawą jakości danej usługi danego przedsię biorstwa, b) centrum IT — zajmujące się rozwojem oprogra mowania, testowaniem i zarządzaniem aplika cjami, zarządzaniem bazami danych, projekto waniem i wdrażaniem sieci, optymalizacją pro duktu oraz wspieraniem działań innowacyjnych — w związku z realizacją których zostanie utworzo nych nie mniej niż 100 nowych miejsc pracy, c) centrum badawczo-rozwojowe — jednostka or ganizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca dzia łalność, której głównym zadaniem jest prowa dzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego ty pu działalności pomieszczeniach przy wykorzy staniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifi kowanej kadry, jeżeli w związku z realizacją in westycji utworzonych zostanie co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla personelu zaanga żowanego w działalność badawczo-rozwojową (B+R), a koszty kwalifikujące się do objęcia po mocą na inwestycję, ustalone zgodnie z § 10, są większe niż 2 mln PLN. ———————

2) Kryteria te są określone w pkt 9—11 Wytycznych wspól notowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowa nia i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). Dziennik Ustaw Nr 75 — 5899 — Poz. 638

3. Miejsca pracy utworzone w związku z realizacją inwestycji oznaczają miejsca pracy będące bezpo średnim wynikiem realizacji inwestycji oraz związane z działalnością, której dotyczy inwestycja, i utworzone w trakcie jej realizacji oraz w ciągu trzech lat od dnia jej zakończenia, w tym także miejsca pracy utworzone w związku ze wzrostem stopnia wykorzystania zdolno ści produkcyjnych stworzonych wskutek inwestycji.

§9.

1. Pomoc na inwestycję udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, w szczególności rozdziału I art. 13 sekcji 1, z zastrzeżeniem § 11.

2. Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed roz poczęciem inwestycji został złożony wniosek o udzie lenie pomocy.

§10.

1. Pomoc na inwestycję może być obliczana w odniesieniu do:

1) kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w warto ści niematerialne i prawne, które są związane z re alizacją inwestycji, albo

2) kosztów utworzenia miejsc pracy.

2. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomo cą na inwestycję są koszty poniesione po dniu złoże nia wniosku o udzielenie pomocy do dnia określone go w umowie o dofinansowanie. Do kosztów kwalifi kujących się do objęcia pomocą, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się:

1) cenę nabycia prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów do wysokości 10 % całko witych kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą na inwestycję, pod warunkiem że: a) grunt jest niezbędny do realizacji projektu, b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, okreś lonej na dzień nabycia, c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia gruntu jego zakup nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środ ków pomocy publicznej lub pomocy de mini mis;

2) cenę nabycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że: a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji pro jektu, b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomo ści, określonej na dzień nabycia, c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgod nym z celami projektu objętego pomocą, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulep szeń, d) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia nieruchomości jej zakup nie był współfinanso wany ze środków wspólnotowych ani z krajo wych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis, e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgod nie z celami projektu objętego pomocą;

3) koszt najmu lub dzierżawy nieruchomości ściśle powiązanych z inwestycją;

4) cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, w tym: a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich na bycie pozostaje w bezpośrednim związku z cela mi projektu inwestycyjnego objętego pomocą, b) maszyn i urządzeń, c) narzędzi, przyrządów i aparatury, d) wyposażenia technicznego i infrastruktury tech nicznej dla prac biurowych, e) infrastruktury technicznej związanej z inwesty cją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruk tury technicznej rozumie się urządzenie albo remont, rozbudowę lub przebudowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągo wych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycz nych, gazowych i telekomunikacyjnych;

5) cenę nabycia wraz z kosztem instalacji wartości niematerialnych i prawnych związanych z transfe rem technologii w formie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicz nej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsię biorstwie w zakresie działalności, na którą przy znano pomoc, b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisa mi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun kowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)), c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncen tracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3 str. 40) ani odwrotnie, ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341. Dziennik Ustaw Nr 75 — 5900 — Poz. 638 d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc w zakresie działalności, na którą przyznano pomoc, i pozostaną w nim przez co najmniej pięć lat, a w przypadku małe go i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia realizacji inwesty cji;

6) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;

7) cenę nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami projektu inwestycyjnego objęte go pomocą na inwestycje.

3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, koszty określone w ust. 2 pkt 5 uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 50 % całkowitych kosztów kwalifi kujących się do objęcia pomocą na inwestycję.

4. Koszt związany z nabyciem środków trwałych objętych najmem albo dzierżawą, innych niż nieru chomości, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowe go oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia środków trwałych z chwilą upływu okresu najmu albo dzierża wy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy nierucho mości najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia inwestycji lub trzech lat w przypadku mikroprzedsiębiorców, ma łych i średnich przedsiębiorców.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie za licza się kosztów zakupu środków transportu i urzą dzeń transportowych.

6. Ârodki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę inne go niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsię biorca muszą być nowe.

7. W przypadku nabywania używanych środków trwałych powinny być spełnione następujące warunki:

1) cena używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych;

2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbyw cę środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środka trwałego jego zakup nie był współfinanso wany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de mini mis.

8. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwa łych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrześ nia 1994 r. o rachunkowości.

9. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pomniej sza się o podatek od towarów i usług, chyba że zgod nie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy nie przy sługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

10. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomo cą, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są dwuletnie kosz ty pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmu jące koszty wynagrodzenia brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. § 1

1.

1. Maksymalna intensywność pomocy udzie lanej na realizację inwestycji nie może przekroczyć:

1) w poddziałaniu 4.5.1 — 25 %;

2) w poddziałaniu 4.5.2: a) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a i b — 30 %, b) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. c — zgodnie z § 3 i 5 rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy re gionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

2. Maksymalną wartość pomocy udzielanej przed siębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjne go ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 paź dziernika 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. § 1

2.

1. Pomoc na inwestycję może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 3 i 5 lub § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy po mocy regionalnej, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej inten sywności pomocy i wyższej kwoty kosztów kwalifiku jących się do objęcia pomocą: kosztów inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

2. Pomoc na inwestycję, udzielana na podstawie rozporządzenia, podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przed siębiorcy w odniesieniu do tych samych kosztów kwa lifikujących się do objęcia pomocą oraz pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwe stycją, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Euro pejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej wielko ści określonej w § 3 i 5 lub § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. § 1

3.

1. Pomoc na inwestycję jest udzielana pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się do:

1) pokrycia ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

2) utrzymania inwestycji przez okres co najmniej pię ciu lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, ma łych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej trzech lat, od dnia jej zakończenia, w wo jewództwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta stołecznego Warszawy — w tym mieście; Dziennik Ustaw Nr 75 — 5901 — Poz. 638

3) utrzymania każdego nowo utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej pięciu lat, a w przy padku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej trzech lat od dnia jego utworzenia.

2. Przez środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania należy rozumieć środki, które nie zosta ły uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielone go mu wsparcia ze środków publicznych, w szczegól ności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych lub gwa rancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

3. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 nie uniemoż liwia wymiany maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie, o którym mowa w tym punkcie, o ile dzia łalność gospodarcza zostanie utrzymana w danym województwie przez minimalny wymagany okres.

4. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy pod miot udzielający pomocy może wyrazić zgodę na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w ramach tego samego województwa.

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej sa mej lub wyższej maksymalnej intensywności pomocy nie powoduje zwiększenia intensywności pomocy.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyskałby liczbę punktów niezbędną do objęcia pomocą w powiecie, do którego następuje przeniesienie.

7. W przypadku przeniesienia inwestycji do powia tu o niższej maksymalnej intensywności pomocy przedsiębiorca zwraca podmiotowi udzielającemu po mocy kwotę pomocy ustaloną według następującego wzoru: I = [(X–Y) × Z] × (P : Q) gdzie: I — oznacza kwotę pomocy, którą przedsiębiorca zwraca podmiotowi udzielającemu pomocy, X — oznacza otrzymaną nominalną kwotę pomocy, Y — oznacza nominalną kwotę pomocy, jaką przed siębiorca otrzymałby na realizację inwestycji w powiecie, do którego następuje przeniesie nie inwestycji, obliczoną zgodnie z intensyw nościami określonymi w § 11, Z — oznacza określoną przez Komisję Europejską stopę dyskontową opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującą w dniu wydania zgody na przeniesienie inwe stycji, P — oznacza okres wyrażony w latach, przez który inwestycja nie była utrzymana w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności pomo cy, Q — oznacza obowiązujący okres utrzymania inwe stycji w powiecie o wyższej maksymalnej intensywności pomocy.

8. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności pomocy na warunkach określonych w rozporządzeniu możliwe jest wyłącznie w okresie utrzymania inwestycji. § 1

4.

1. Pomoc na szkolenia specjalistyczne udzie lana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komi sji (WE) nr 800/2008, w szczególności rozdziału I art. 38—39 sekcji 8.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą, o której mowa w ust. 1, zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy do dnia określonego w umowie o dofinansowanie:

1) koszty zatrudnienia osób prowadzących szkolenie;

2) koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;

3) koszty zakwaterowania osób prowadzących szko lenie i uczestników szkolenia;

4) inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i do staw związanych ze szkoleniem;

5) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na po trzeby szkolenia;

6) koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w ja kim dotyczą szkolenia.

3. Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty zatrudnienia pracownika, ja kie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracow nik uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwa rzał towary lub świadczył usługi — do wysokości su my ogólnej kosztów określonych w ust. 2.

4. Intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 45 % — w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy;

2) 35 % — w przypadku średniego przedsiębiorcy;

3) 25 % — w przypadku innego przedsiębiorcy.

5. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4, powiększa się o 10 punktów procentowych w przy padku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełno sprawnych, w rozumieniu art. 2 pkt 18 i 20 rozporzą dzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

6. Pomoc, o której mowa w ust. 1, podlega sumo waniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z danym projektem, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnych intensywności określo nych w ust. 4 i 5. Dziennik Ustaw Nr 75 — 5902 — Poz. 638

7. W przypadku gdy przewidywana kwota pomocy na jeden projekt szkoleniowy, zsumowana zgodnie z ust. 6, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 2 mln euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji. § 1

5.

1. Pomoc na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych jest udzielana:

1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy — z zachowaniem przepisów roz porządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, w szczegól ności rozdziału I art. 26 sekcji 5;

2) przedsiębiorcy innemu niż określony w pkt 1 — z zachowaniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do po mocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielana przedsiębiorcy pod warun kiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzyma ną w danym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych z róż nych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwo ty 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowa dzącego działalność w sektorze transportu drogowe go — 100 000 euro.

3. Wielkość pomocy na usługi doradcze świadczo ne przez doradców zewnętrznych nie może przekro czyć 50 % wartości kosztów tych usług, poniesionych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

4. Pomoc na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych może być udzielana pod wa runkiem powiązania usług doradczych z realizowaną inwestycją.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de mini mis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do obję cia pomocą związanych z danym projektem, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy.

6. Pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą spowodowała by przekroczenie maksymalnej intensywności pomo cy.

7. W przypadku gdy przewidywana kwota pomo cy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zsumowana zgodnie z ust. 5, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 2 mln euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o pomocy de minimis. § 1

6. Pomoc może być udzielana do dnia 31 grud nia 2013 r. § 1

7. Do wniosków o udzielenie pomocy złożo nych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo rządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. § 1

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospo darki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Opera cyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 61, poz. 379). § 1

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: w z. G. Henclewska

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-20
Data wydania: 2009-05-08
Data wejścia w życie: 2009-05-20
Data obowiązywania: 2009-05-20
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 75 poz. 638